Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 8.8.2002

Laatua tilastoihin

Tilastokeskus sai keväällä valmiiksi käsikirjan Laatua tilastoissa, joka tiivistää Tilastokeskuksessa noudatettavat tilastojen laatunormit ja -käytännöt. Kirja antaa hyvän kokonaiskuvan tilastojen laadun monista ulottuvuuksista ja tarjoaa käyttökelpoisia laatuohjeita myös muille kuin virallisen tilaston tekijöille.

Kirja katsoo tilaston laatua neljästä näkökulmasta: normisto, tuotantoprosessi, dokumentointi ja jakelu.

Laatu on normien mukaista toimintaa. Noudatettavat normit ovat tilastolainsäädäntöä, tilastoalan ammattietiikkaa ja tietosuojaan liittyviä periaatteita.

Tuotantoprosessin laadunvarmistaminen on teoksen ydin. Parhaita käytäntöjä esitellään seuraavista asioista:

 • luokitukset, käsitteet
 • perusjoukko, poimintakehikot ja peittävyys
 • hallinnollisten rekisterien käyttö
 • otantamenetelmät
 • tiedonkeruutavat henkilöiltä ja yrityksiltä
 • tiedonkeruulomakkeiden suunnittelu
 • vastauskato ja siihen vaikuttaminen
 • tilastoaineiston korjaustoimet
 • aineistojen painottaminen
 • tilastollinen estimointi ja analyysi
 • tilastotiedon esittäminen
 • aikasarjat ja kausitasoitus
 • indikaattorit ja indeksit

Tietopääoman siirto asiantuntijalta asiakkaalle, maasta toiseen, sukupolvelta toiselle on yhä suurempi ongelma tilastotoimessa. Siksi teoksessa painotetaan tiedon dokumentoinnin ja arkistoinnin merkitystä.

Myös tilastojen jakelu on tärkeää kokonaislaadun kannalta. Kirja ohjeistaa julkistamismenettelyjä, tilastotiedon levittämistä ja tuotteissa noudatetut laatuperiaatteet sekä asiakaspalvelun laatunormit. Ohessa esimerkki suositeltavan tuoteselosteen sisältörakenteesta.

Ehdotus SVT-julkaisun laatuselosteen sisällöksi
(SVT = Suomen virallinen tilasto)

1. Tilastotietojen relevanssi

 • yhteenveto tuotteen tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta
 • tilaston ymmärtämisen kannalta olennaiset käsitteet, käytetyt luokitukset, tutkimuskohde, tietojen kerääjä ja tiedonantajat
 • lait, asetukset ja suositukset, joihin tilasto perustuu

2. Menetelmäkuvaus

 • perusjoukko, perusaineistot, tutkimusasetelma, otanta-asetelma, tiedonkeruutapa, estimointimenetelmät ja mahdollinen painokertoimien käyttö

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

 • tilaston validisuus (tilasto kuvaa sitä mitä on tarkoituskin)
 • keskeisimmät epävarmuustekijät ja virhelähteet (kato, alipeitto)
 • tarvittaessa estimaattien ja otanta-asetelman luotettavuutta kuvaavat tunnusluvut

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus

 • mitä ajankohtaa tilasto kuvaa
 • tiedon lopullisuus/ennakollisuus
 • lopullisen tiedon ilmestymisajankohta

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

 • tilaston julkaisukanavat ja yhteystiedot

6. Vertailukelpoisuus

 • ajallinen vertailtavuus ja vertailtavuus muihin aineistoihin

7. Selkeys ja yhtenäisyys

 • arvioidaan tilaston johdonmukaisuus muihin saman aihepiirin tilastoihin nähden

8. Dokumentointi

Jussi Melkas


Päivitetty 8.8.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi