Isät tilastoissa 2021

Vuoden 2022 kooste päivitetään tälle sivulle 4.11.2022.

Isänpäivää vietetään Suomessa marraskuun toisena sunnuntaina, joka vuonna 2021 on 14.11. Isiä juhlitaan muuallakin kuin Suomessa, mutta isänpäivän ajankohta eri maissa vaihtelee. Isänpäivä on Suomessa vakiintunut liputuspäivä.

Lähde: Yle Oppiminen, Isänpäivä, marraskuun 2. sunnuntai.
 

Lähes 1,3 miljoonaa isää

 • Suomessa on lähes 1,3 miljoonaa isää (15−85-vuotiaat biologiset isät ja adoptioisät).
 • 15−85-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia.
 • 65–85-vuotiaista miehistä 83 prosenttia on isiä.
 • Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,6 vuotta.
 • Viime vuonna biologiseksi isäksi tuli ensimmäistä kertaa lähes 18 800 miestä.
 • Adoption kautta ensimmäistä kertaa isäksi tuli 80 miestä.
 • Yhdellä isällä on keskimäärin 2,26 lasta.
 • Eniten on kahden lapsen isiä, joita on 564 600.
 • Yhden lapsen isiä on noin 315 400 ja kolmen lapsen isiä noin 273 200.
 • Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10,3 prosenttia isistä.

Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 2020.

563 000 isoisää

 • Vuonna 2019 Suomessa oli 563 000 isoisää.
 • Puolella 61-vuotiaista miehistä on lapsenlapsia.
 • Isänisät olivat keskimäärin hieman yli 63-vuotiaita isovanhemmaksi tullessaan ja äidinisät yli 61-vuotiaita.
 • Isoisäksi tulleista alle 50-vuotiaita oli 5 prosenttia.
 • Isoisien keski-ikä oli 68 vuotta.
 • Lapsenlapsen matka äidinisän luo oli keskimäärin 89 kilometriä ja isänisän luo keskimäärin 82 kilometriä.

Lähteet:
Tilastokeskus, Vähemmän lapsia, enemmän isovanhempia (Nikander & Pietiläinen, Tieto&trendit 28.4.2021).
Tilastokeskus, Joka kymmenennellä lapsella ei ole isovanhempia (Nikander & Pietiläinen, Lapset Suomessa -webinaari 28.4.2021).

Miesten lapsilukuihanne 2,06 lasta

 • Väestöliiton perhebarometrissa selvitetään suomalaisten lastensaantitoiveita. Kyselyn mukaan vuonna 2018 keskimääräinen lapsilukuihanne 20–59-vuotiailla suomalaisilla oli 2,17 lasta.
 • Miesten keskimääräinen lapsilukuihanne, 2,06 lasta, oli noin 0,2 lasta pienempi kuin naisilla.
 • Lasten hankinnan suunnittelu vaihteli lapsettomilla miehillä iän mukaan. Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista lapsettomista miehistä puolet suunnitteli lasten hankintaa, kun taas 30–34-vuotiaista sitä suunnitteli joka kolmas ja 35–39-vuotiaista joka neljäs lapseton mies. Miehistä viidesosa suunnitteli lasten hankintaa vielä yli 40-vuotiaana.

Lähteet:
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Mikä selittää lapsettomuutta? (Kontula, Tietovuoto, huhtikuu 2019)
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen (Berg, Tietovuoto, toukokuu 2018,).

Isät ja lapsiperheet

 • Suomessa on 556 052 lapsiperhettä.
 • Lapsiperheisiin kuuluu 37 prosenttia väestöstä.
 • Keskimääräinen lapsiluku lapsiperheissä on 1,84.
 • Lapsiperheistä yksilapsisia on 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä on vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta.
 • Yleisin lapsiperhemuoto on eri sukupuolta oleva aviopari ja lapset. Tällaisia perheitä on 56 prosenttia lapsiperheistä.
 • Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä noin viidesosa.
 • Isien ja lasten muodostamia perheitä on hyvin vähän, 3,5 prosenttia kaikista lapsiperheistä.
 • Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna 19 608.
 • Saman sukupuolen avioparien ja rekisteröityjen parien lapsiperheitä on 886, alle 0,2 prosenttia lapsiperheistä.
 • Kaikista lapsiperheistä 9 prosenttia on uusperheitä.

Lähde: Tilastokeskus, perheet 2020.

Yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa

 • Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa.
 • Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen ja urheilukilpailujen katsominen.

Lähde: Tilastokeskus, Isälle koti ja perhe tärkeintä – lasten kanssa etenkin liikutaan (Hanifi & Pääkkönen, Tieto&trendit 8.11.2019).

130 000 etä-isää

 • Noin 130 000 isää asuu eri osoitteessa kuin alle 18-vuotiaat lapsensa.
 • Etä-isistä 47 prosenttia asuu yksin, eli asunnossa ei ole kirjoilla muita.
 • Yksinasuvat etä-isät asuvat muita etä-isiä useammin lähellä eri osoitteessa kirjoilla olevia lapsiaan.
 • Yksinasuvista etä-isistä  65 prosenttia asui samassa kunnassa kuin lapset.
 • Etäisyydellä mitattuna 63 prosenttia asui alle 10 kilometrin päässä lapsistaan. Yli 100 kilometrin etäisyydellä asui 11 prosenttia yksinasuvista etä-isistä, kun kaikkien etä-isien kohdalla osuus oli 18 prosenttia.
 • Lasten vuoroasumista on selvitetty myös Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisätutkimuksessa vuonna 2018. Haastatteluun vastanneista miehistä 17 prosentilla oli kahden kodin lapsia, ja naisilla vastaava luku oli 14 prosenttia. Lapsia, jotka asuvat kahdessa kodissa, oli yhteensä noin 110 000.

Lähde: Tilastokeskus, uutinen 22.6.2020, Melkein puolet etä-isistä asuu yksin – ainakin osan aikaa.

Isien työllisyys ja perhevapaiden käyttö

 • Lapsiperheiden isien työllisyysaste vuonna 2020 oli 91,9 prosenttia, kun lapsettomilla miehillä se oli 74,7 prosenttia (20–59-vuotiaat miehet).
 • Isien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2018 olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyjät.
 • Vanhempainpäivärahaa sai 58 170 isää vuoden 2020 aikana.
 • Keskimääräinen maksettu päiväkorvaus oli noin 85 euroa.
 • Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli 10,8 prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2010 oli noin 7 prosenttia ja vuonna 2000 se oli noin 4 prosenttia.
 • Isien päivärahoista kolmannes (33 %) maksettiin 30–34-vuotiaille ja lähes yhtä suuri osuus 35–39-vuotiaille (32 %).
 • 40 vuotta täyttäneillä isillä keskimääräinen päiväkorvaus oli suurin, noin 91 euroa. Heille maksettiin 20 prosenttia isien päivärahoista.
 • Neljännes isistä käyttää kaikki isyysvapaapäivänsä. Toisaalta noin neljännes isistä jättää oikeutensa isyysvapaaseen käyttämättä kokonaan.
 • Vähintään yhden päivän isyysvapaata joko yhtä aikaa äidin kanssa tai vanhempainvapaan jälkeen käyttää noin 76 prosenttia isistä.
 • Vuonna 2018 syntyneiden lasten isistä noin 70 prosenttia käytti isyysrahaa yhtä aikaa äidin kanssa ja noin 47 prosenttia eri aikaan äidin kanssa.
 • Perhevapaauudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022, otaksutaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä.

Lähteet:
Tilastokeskus, työvoimatutkimus 2020, perheet ja työ.
Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2018.
Kela, lapsiperhe-etuustilasto 2020.
Kela, Miten isät käyttävät isyysvapaata? (Miettinen & Saarikallio-Torp, Tutkimusblogi 18.9.2020).
Kela, Perhevapaauudistuksen arvioidaan lisäävän isien vanhempainpäivärahan käyttöä ja nostavan sairausvakuutusmaksuja (Isolankila, Tutkimusblogi 16.2.2021).

Työn ja perheen yhteensovittaminen

 • Väestöliiton perhebarometrin mukaan 40 prosenttia isistä ei tee lainkaan ilta-, yö- tai viikonlopputöitä. Alle 15-vuotiaiden lasten isistä 4 prosenttia on osa-aikaisessa työsuhteessa, kun taas äideistä osa-aikatyötä tekee 17 prosenttia. Isistä 57 prosenttia tekee vähintään 40-tuntista työviikkoa, eli keskimäärin vähintään kahdeksantuntisia työpäiviä.
 • Perhebarometrin mukaan jopa 40 prosenttia isistä teki etätöitä vuonna 2018. Säännöllistä etätyötä teki 15 prosenttia isistä, ja silloin tällöin etätöitä tekevien osuus työllisistä isistä oli 25 prosenttia.
 • Koronavuosi 2020 lisäsi etätyön tekemistä. Yleisesti ottaen kotona työskentely on yleisempää lapsi­perheissä kuin muissa kotitalous­muodoissa. Kotona työskentelevien osuus on suurin kahden aikuisen taloudessa elävillä miehillä, joilla on lapsia. 48,5 prosentin osuudellaan he ylittävät samassa tilanteessa olevat naiset, joilla vastaava osuus on 44,6 prosenttia. Koronavuosi ei ollut tässä suhteessa poikkeuksellinen, vaan miehillä suhteellinen osuus on ollut korkeampi jo pitkään. Lue lisää Pertti Taskisen blogitekstistä Kotona työskentely on suosiossa lapsi­perheissä.
 • Vuoden 2018 työolotutkimuksen mukaan 82 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten isistä oli pitänyt perhevapaita. Alle 10-vuotiaiden lasten isistä 61 prosenttia oli ollut poissa työstä sairaan lapsen hoidon takia.
 • Työolotutkimuksen mukaan alle 10-vuotiaiden lasten isistä 29 prosenttia koki, että kotiasiat häiritsevät välillä keskittymistä työhön. Toisaalta 0–6-vuotiaiden lasten isistä 39 prosenttia ja 7–12-vuotiaiden lasten isistä 37 prosenttia koki laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi. Kuitenkin jopa 74 prosenttia isistä koki, että he jaksavat paremmin lasten kanssa, kun käyvät myös työssä.
 • Lue lisää työn ja perheen yhteensovittamisesta Marianne Keyriläisen artikkelista Perhevapaan vaikutus naisten urakehitykseen kielteisempi korkeakoulutetuilla ja Tarja Niemisen artikkelista Kumpi joustaa – työ vai perhe?

Lähteet:
Väestöliitto, perhebarometri 2020, Työ ja perhe ne yhteen soppii? : vanhemmuuden ja työn yhteensovittaminen lapsiperheissä.
Tilastokeskus, Kotona työskentely on suosiossa lapsi­perheissä (Taskinen, Tieto&trendit 6.9.2021).
Tilastokeskus, Digiajan työelämä – työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018

Isien perhevapaat maailmalla

 • Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (52,6 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä. Japanissa vain noin 3 prosenttia työllisistä isistä hyödyntävät perhevapaitansa.
 • Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), Portugalissa (22,3 viikkoa) sekä Belgiassa ja Luxemburgissa (19,3 viikkoa).
 • Isien osuus käytettyjen perhevapaiden kestosta on suurin Islannissa (29 %) ja Ruotsissa (28 %).

Lähde: OECD, OECD Family Database, Child-related leave.


Tilastot on koonnut Tilastotietopalvelu.
Lisätietoja:
puh. 029 551 2220
info@stat.fi

Tilastokeskus ei vastaa muiden tiedontuottajien tietojen oikeellisuudesta.