Isät tilastoissa 2019


Vuoden 2020 Isät tilastoissa -koosteen löydät täältä:
Isät tilastoissa 2020

 

Isät Suomessa

Suomessa on noin 1,27 miljoonaa isää. 15−83-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia. 65–83 -vuotiaista miehistä 83 prosenttia on isiä. Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31,4 vuotta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 18 800 miestä. Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 556 000. Yhden lapsen isiä on noin 310 900 ja kolmen lapsen isiä noin 270 000. Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on noin 10 prosenttia isistä.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia isistä harrastaa lastensa kanssa liikuntaa. Suosittua on myös erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa, museoissa ja näyttelyissä käyminen ja urheilukilpailujen katsominen. Isien lastensa kanssa viettämästä vapaa-ajasta voi lukea lisää Riitta Hanifin ja Hannu Pääkkösen Tieto&trendit-artikkelista.

Väestöntutkimuslaitoksen perhebarometrissa selvitetään suomalaisten lastensaantitoiveita. Kyselyn mukaan vuonna 2018 keskimääräinen lapsilukuihanne 20–59-vuotiailla suomalaisilla oli 2,17 lasta. Miesten keskimääräinen lapsilukuihanne, 2,06 lasta, oli noin 0,2 lasta pienempi kuin naisilla. Lasten hankinnan suunnittelu vaihteli lapsettomilla miehillä iän mukaan. Kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista lapsettomista miehistä puolet suunnitteli lasten hankintaa, kun taas 30–34-vuotiaana sitä suunnitteli joka kolmas ja 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä joka neljäs lapseton mies. Miehistä viidesosa suunnitteli lasten hankintaa vielä yli 40-vuotiaana.

Lähteet:
Tilastokeskus, Väestötilasto 2018
.
Riitta Hanifi ja Hannu Pääkkönen, Tieto&trendit 8.11.2019, Isälle koti ja perhe tärkeintä – lasten kanssa etenkin liikutaan.
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, Tietovuoto, huhtikuu 2019, Mikä selittää lapsettomuutta? ja toukokuu 2018, Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen.

Lapsiperheet

Lapsiperheitä on Suomessa lähes 562 000. Lapsiperheissä elää noin 2,1 miljoonaa henkilöä, mikä on lähes 37 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden osuus kaikista perheistä on viime vuodet ollut tasaisessa laskussa.

Yleisin lapsiperhemuoto koostuu avioparista ja lapsista. Tällaisia perheitä on lähes 58 prosenttia lapsiperheistä. Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä noin viidesosa. Isien ja lasten muodostamia perheitä on hieman yli 3 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 18 300, ja kaikista lapsiperheistä noin 9 prosenttia on uusperheitä.

Lapsiperhetyyppien yleisyydessä on maakuntakohtaisia eroja. Aviopariperheiden osuus lapsiperheistä vaihtelee maakunnittain Keski-Pohjanmaan 65 prosentin ja Ahvenanmaan 47 prosentin välillä. Avopariperheitä on suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (32 prosenttia) ja vähiten Uudellamaalla (18 prosenttia). Yhden vanhemman lapsiperheitä on vähiten Pohjanmaalla, missä lapsiperheistä 15 prosentissa on vain yksi vanhempi. Suhteellisesti eniten yhden vanhemman lapsiperheitä on Kymenlaaksossa (26 prosenttia). Isä ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä on kaikissa maakunnissa 3–4 prosenttia.

Lasten vuoroasumista selvitettiin ensimmäistä kertaa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisätutkimuksessa vuonna 2018. Haastatteluun vastanneista miehistä 17 prosentilla oli kahden kodin lapsia, ja naisilla vastaava luku oli 14 prosenttia. Lapsia, jotka asuvat kahdessa kodissa, oli yhteensä noin 110 000.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2018

Isien yleisimmät ammatit ja perhevapaiden käyttö

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, talonrakentajat ja myyntiedustajat.

Vuoden 2018 aikana vanhempainpäivärahaa sai yli 59 600 isää, joille maksettu keskimääräinen päiväkorvaus oli noin 81 euroa. Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli noin 10 prosenttia (1 424 000 päivää). Vastaava osuus vuonna 2008 oli alle 7 prosenttia ja vuonna 1998 se oli noin 4 prosenttia.

Vanhempainpäivärahaa saaneista isistä 97 prosenttia oli toiminut ammatissa viimeisen viiden vuoden aikana ennen vanhempainpäivärahan hakemista. Heistä 93 prosenttia oli palkansaajia ja 7 prosenttia yrittäjiä. Yleisin ammattiryhmä perhevapaita käyttäneiden isien joukossa oli erityisasiantuntijat, joita oli noin viidesosa päivärahan saajista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kolmasosa päivärahoista maksettiin 30–34-vuotiaille isille.

Lähteet:
Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto 2017.
Kela, Lapsiperhe-etuustilasto 2018.

Isien perhevapaat Suomessa ja maailmalla

Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa, josta isä voi olla kotona samaan aikaan äidin kanssa enintään 18 arkipäivää. Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata, jonka vanhemmat saavat jakaa keskenään haluamallaan tavalla. Vanhempainvapaan yhteenlaskettu kesto on noin puoli vuotta.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu perhevapaauudistus, joka tähtää perhevapaiden ja hoitovastuun tasaiseen jakautumiseen. Lisätietoa uudistuksesta ja sen etenemisestä löytyy Eduskunnan kirjaston kokoamasta tietopaketista. Tilastokeskuksen korkeakouluharjoittelija Elisa Falck vertaili Suomen ja Ruotsin perhevapaajärjestelmien eroja Tieto&trendit- blogikirjoituksessaan 3.9.2019. Aihetta on tutkittu myös Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana -konsortiohankkeessa.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (53 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä. Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), Luxemburgissa (26 viikkoa) ja Portugalissa (22 viikkoa). Kuitenkin Ranskassa perhevapaiden käyttäjistä vain noin 4 prosenttia on miehiä. Isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Pohjoismaissa ja Portugalissa.

Pohjoismaista isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Islannissa, missä se on noin 29 prosenttia. Ruotsissa vastaava luku on 28 prosenttia ja Norjassa 19 prosenttia. Tanskassa isien käyttämä osuus perhevapaista on samalla tasolla Suomen kanssa, noin 11 prosenttia.

Lähteet:
Kela, Vanhempainpäivärahat.

Valtioneuvosto, Hallitusohjelma.
Eduskunnan kirjasto, Lakihankkeiden tietopaketit, Perhevapaauudistus.
Elisa Falck, Tieto&trendit 3.9.2019, Perhevapaauudistus tavoittelee hyvinvointia Ruotsin malliin.
Jussi Tervola, Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) / Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana, Policy Brief 3/2019: Perhevapaajärjestelmät selittänevät Suomen ja Ruotsin eroja isien vapaiden käytössä.
OECD, Gender equality: Length of maternity leave, parental leave and paid father-specific leave.
OECD, Policy Brief, Parental leave: Where are the fathers?
Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO), Nowbase, Number of days with daily cash benefits in connection with pregnancy, childbirth and adoption.