Tietosisältö

Yrityksistä ja toimipaikoista on saatavilla alla olevat tiedot. Pääset linkistä rekisteritiedon tarkempaan kuvaukseen.
Kohderyhmien valinnoissa voit hyödyntää Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008) ja alueluokituksia.

Yritystiedot

Y-tunnus
Yrityksen nimi
Postiosoite
Kotikunta
Seutukunta
Maakunta
Puhelin- ja faksinumero
Toimiala
Toimialan puhtausprosentti
Henkilöstömäärä
Henkilöstön suuruusluokka (HS1 ja HS2)
Liikevaihdon suuruusluokka (LS1 ja LS2)
Aloittamisaika
Oikeudellinen muoto
Omistajatyyppi
Kieli
Toimipaikkojen lukumäärä
Tuoja/viejä -tieto
Alv-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
Sektoriluokitus 2012

PKS-luokitus EU
LEI-tunnus
Kasvuyritys

Toimipaikkatiedot

Toimipaikkatunnus
Toimipaikan nimi
Sijaintiosoite
Sijaintikunta
Sijaintiseutukunta
Sijaintimaakunta
Puhelin- ja faksinumero (osalla)
Toimiala
Henkilöstön suuruusluokka
Aloittamisaika
Toimipaikan sijaintikoordinaatti
Yrityksen henkilöstömäärä kunnassa

Yritystiedot

Y-tunnus

Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus on viranomaisten kaikille rekisteröintivelvollisille antama tunnus, joka yksilöi yrityksen tai yhteisön. Tunnuksessa on seitsennumeroinen järjestysnumero, väliviiva ja tarkistusnumero. Y-tunnus korvaa aiemmin käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiönumeron ja LY-tunnuksen. Y-tunnus yksilöi yrityksen, mutta tunnuksesta sinänsä ei voi päätellä, onko yritystä rekisteröity, vaan tieto pitää aina erikseen tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkosivuilta tai rekisteriviranomaisilta.

Yrityksen nimi

Yritysrekisterissä on käytössä oikeudellisen yksikön virallinen nimi ja luonnollisen henkilön toiminimi. Oikeudellisen yksikön virallinen nimi sisältää yhtiömuodon tunnuksen kuten osakeyhtiö/oy tai kommandiittiyhtiö/ky. Yritysrekisterin yritysten nimet saadaan Verohallinnolta ja ne ovat yhteneväiset yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) esiintyvien yritysten nimien kanssa.

Postiosoite

Postiosoite on osoite, jonne yritys tai yritystyyppinen yksikkö haluaa saada postilähetyksensä. Postiosoite muodostuu lähiosoitteesta (kadun/tien nimi ja numero) tai PL-osoitteesta sekä postinumerosta ja postitoimipaikasta.

Kotikunta

Yrityksen kotikunta on sekä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) että Verohallinnon (VeroH) määrittämä yrityksen kotipaikka. Oikeushenkilöillä kotipaikka on perustamisasiakirjoissa määritelty ja kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriin merkitty kunta, jonka tulee olla Suomessa. Luonnollisilla henkilöillä kotikunta on väestötietojärjestelmän mukainen. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Seutukunta

Seutukunta, johon yrityksen kotikunta kuuluu. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Maakunta

Maakunta, johon yrityksen kotikunta kuuluu. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Puhelin- ja faksinumero

Numero sisältää suuntanumeron ja puhelinnumeron. Suuntanumero on enintään neljän merkin mittainen ja puhelinnumero vähintään neljän merkin mittainen luku.

Toimiala

Yrityksen toimiala on määritelty toimialaluokituksen 2008 (TOL 2008) mukaisesti. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Aputoimipaikan toimiala on yleensä sama kuin yrityksen päätoimiala.

Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen perusteella. Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla kunkin toimipaikan työllisten määrä toimipaikan toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä ja suhteuttamalla saatu luku toimipaikan toiminta-aikaan tilastovuoden tilikaudella. Yrityksen päätoimiala on toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin. Päätoimiala määritellään vaiheittain toimialaluokituksen kirjaintasolta tarkimmalle tasolle.

Yrityksen toimialan puhtausprosentti

Yrityksen toimialan puhtausprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia monitoimipaikkaisen yrityksen liikevaihdosta tulee päätoimialaksi merkityltä toimialalta

Henkilöstömäärä

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on arvioitu palkkojen perusteella.

Henkilöstön suuruusluokka (HS1)

0 = ei tiedossa
1 = –4 henkeä
2 = 5–9 henkeä
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–249
7 = 250–499
8 = 500–999
9 = 1000–

Henkilöstön suuruusluokka (HS2)

0 = ei tiedossa
1 =  –4 henkeä
2 = 5–9
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–149
7 = 150–199
8 = 200–249
9 = 250–299
10 = 300–399
11 = 400–499
12 = 500–749
13 = 750–999
14 = 1 000–1 249
15 = 1 250–1 499
16 = 1 500–1 999
17 = 2 000–2 499
18 = 2 500–

Liikevaihdon suuruusluokka (LS1) euroa

1 = ei vielä tiedossa
2 = ei käsitteellisesti ole
3 =  –199 999
4 = 200 000–399 999
5 = 400 000–999 999
6 = 1 000 000–1 999 999
7 = 2 000 000–9 999 999
8 = 10 000 000–19 999 999
9 = 20 000 000–

Liikevaihdon suuruusluokka (LS2) euroa

1 = ei vielä tiedossa
2 = ei käsitteellisesti ole
3 = 1–99 999
4 = 100 000–199 999
5 = 200 000–399 999
6 = 400 000–999 999
7 = 1 000 000–1 999 999
8 = 2 000 000–4 999 999
9 = 5 000 000–9 999 999
10 = 10 000 000–19 999 999
11 = 20 000 000–49 999 999
12 = 50 000 000–99 999 999
13 = 100 000 000–249 999 999
14 = 250 000 000–499 999 999
15 = 500 000 000–

Aloittamisaika

Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan alkamisaika. Aloittamisaika on muotoa vvvvkkpp. Luotettava vuodesta 1982 lähtien.

Oikeudellinen muoto

Tilastokeskuksen oikeudellisen muodon luokituksen perustana on Verohallinnon käyttämä oikeudellinen muoto.

Oikeudelliset muodot:
01 Luonnollinen henkilö
10 Avoin yhtiö
11 Kommandiittiyhtiö
12 Osakeyhtiö
13 Asunto-osakeyhtiö
14 Laivanisännistöyhtiö
16 Keskinäinen kiinteistö-Oy
17 Muu kiinteistö Oy (ei-keskinäinen)
18 Konserni
19 Muu yhtiö
20 Aatteellinen yhdistys
21 Erityislainsäädäntöön perustuva yhdistys
22 Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys
23 Metsänhoitoyhdistys
24 Osuuspankki
25 Osuuskunta
26 Avustuskassa
27 Työttömyyskassa
28 Muu taloudellinen yhdistys
29 Muu yhdistys
30 Säätiö (säätiölain mukainen)
31 Säästöpankki
32 Eläkesäätiö (säädekirjalla perustettu)
33 Työeläkekassa
35 Hypoteekkiyhdistys
39 Muu säätiö
40 Valtio ja sen laitokset
60 Valtion liikelaitos
41 Kunta
61 Kunnallinen liikelaitos
42 Kuntayhtymä
62 Kuntainliiton (kuntayhtymän) liikelaitos
43 Ahvenanmaan maakunta ja sen virastot
63 Ahvenanmaan liikelaitos
44 Evankelis-luterilainen kirkko
45 Ortodoksinen kirkko
46 Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta
47 Ylioppilaskunta tai osakunta
48 Erillishallinnollinen valtion laitos
49 Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö
50 Yhteisetuudet (esim. kalastuskunta)
51 Verotusyhtymä
52 Yhteisvastuullinen pidätysvelvollinen
53 Kuolinpesä
54 Konkurssipesä
55 Yhteismetsä
56 Maatila
57 Elinkeinoyhtymä
59 Muu verotuksen yksikkö
70 Ulkomainen yhteisö
71 Ulkomaisen yhteisön sivuliike Suomessa
91 - 96, 99 Muut (esim. tilapäinen oikeudellinen muoto)

Omistajatyyppi

Yrityksen omistajuuteen ja tämän määrään perustuva luokitus:
1 = yksityinen kotimainen
2 = valtio
3 = kunta
4 = Ahvenanmaan maakunta
5 = ulkomaalaisomisteinen *
6 = muu omistajatyyppi

* Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaalaisen omistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisten konsernien tytäryhtiöt.

Kieli

0 = suomi
1 = ruotsi

Toimipaikkojen lukumäärä

Jokaisella yrityksellä on vähintään yksi toimipaikka, suurimmilla satoja. Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikassa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluja tuottava yksikkö.

Tuoja/viejä

1 Tuoja
2 Viejä
3 Tuoja/viejä

Yritys on tuoja/viejä, jos yrityksen tavaraviennin/tuonnin arvo (koskee sekä EU:n sisäkauppaa että EU:n ulkopuolista kauppaa):
a) on yli 12 000 euroa vuodessa ja jakaantuu vähintään kahdelle kuukaudelle tai
b) on yli 120 000 euroa vuodessa.

Alv-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin kuuluminen

1 = on rekisterissä
2 = ei ole enää rekisterissä
3 = ei ole koskaan ollut rekisterissä

Sektoriluokitus 2012

Sektoriluokitus on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. Luokituksen avulla muodostetut sektorit (yritykset, julkisyhteisöt, kotitaloudet jne.) ovat taloudelliselta käyttäytymiseltään riittävän samankaltaisia kansantalouden seurantaa ja analysointia varten.

PKS-luokitus EU

Yritystoiminnan tyyppiluokitus -muuttujan saamat arvot ovat:
1 = mikroyritys
2 = pieniyritys
3 = keskisuuriyritys
4 = suuryritys
0 = määrittelemätön

Tyyppiluokitus on määritelty yrityskohtaisesti palkansaajien lukumäärän sekä liikevaihdon ja/tai taseen loppusumman sekä konsernisuhteen perusteella.

LEI-tunnus

LEI (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus. Lisätietoa LEI-tunnuksesta löytyy PRH:n sivulta.

Kasvuyritys

Käytettävissä on kaksi kasvuyritystietoa:

  • Kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 10 prosenttia vuositasolla
  • Kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla.

Toimipaikkatiedot

Toimipaikkatunnus

Toimipaikkatunnus on yhdeksän merkin mittainen toimipaikan yksilöivä tunnus. Tunnus on Tilastokeskuksen antama. Jos toimipaikka siirtyy toimintoineen yritykseltä toiselle, sen toimipaikkatunnus ei muutu.

Toimipaikan nimi

Toimipaikan nimi on yrityksen itsensä ilmoittama nimi (usein tyhjä).

Sijaintiosoite

Sijaintiosoite on osoite, joka kertoo yrityksen toimipaikan maantieteellisen sijainnin. Sijaintiosoite muodostuu lähiosoitteesta (kadun/tien nimi ja numero) sekä postinumerosta ja postitoimipaikasta.

Sijaintikunta

Sijaintikunta kertoo, missä kunnassa yrityksen toimipaikka sijaitsee maantieteellisesti. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Sijaintiseutukunta

Seutukunta, johon toimipaikan sijaintikunta kuuluu. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Sijaintimaakunta

Maakunta, johon toimipaikan sijaintikunta kuuluu. Lisätietoa alueluokituksista Tilastokeskuksen luokitukset-sivuilta.

Puhelin- ja faksinumero

Numero sisältää suuntanumeron ja puhelinnumeron. Suuntanumero on enintään neljän merkin mittainen ja puhelinnumero vähintään neljän merkin mittainen luku.

Toimiala

Yrityksen toimiala on määritelty toimialaluokituksen 2008 (TOL 2008) mukaisesti. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Aputoimipaikan toimiala on yleensä sama kuin yrityksen päätoimiala.

Henkilöstön suuruusluokka (HS1)

Henkilöstön suuruusluokitus:
0 = ei tiedossa
1 = 0–4 henkeä
2 = 5–9 henkeä
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–249
7 = 250–499
8 = 500–999
9 = 1000–

Henkilöstön suuruusluokka (HS2)

0 = ei tiedossa
1 = 0–4 henkeä
2 = 5–9
3 = 10–19
4 = 20–49
5 = 50–99
6 = 100–149
7 = 150–199
8 = 200–249
9 = 250–299
10 = 300–399
11 = 400–499
12 = 500–749
13 = 750–999
14 = 1 000–1 249
15 = 1 250–1 499
16 = 1 500–1 999

Aloittamisaika

Päivämäärä kuvaa toimipaikan toiminnan aloittamisaikaa. Jos toimipaikka siirtyy toimintoineen yritykseltä toiselle, sen aloittamisaika ei muutu.
Aloittamisaika on muotoa vvvvkkpp.

Toimipaikan sijaintikoordinaatti

Toimipaikan sijaintiosoitteella on yritys- ja toimipaikkarekisterissä karttakoordinaatti, joka ilmaisee toimipaikan maantieteellisen sijainnin koordinaattimuodossa. Koordinaatit ovat EUREF-FIN-muodossa.

Yrityksen henkilöstömäärä kunnassa

Henkilöstömäärä kunnassa on yrityksen kunnassa sijaitsevien toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä.

Sivun alkuun

Päivitetty 23.4.2021