Kasvukatsaus

Kasvukatsaus kuvaa teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen eri toimialojen suhdanteiden kasvun taustoja koko maan tasolla. Kasvukatsauksen avulla nähdään, millaiset yritykset ovat kehityksen takana ja millaisella pohjalla toimialan ja tarkasteltavan muuttujan kehitys on. 

Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin, joita ovat: kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys.

Kasvukatsauksen avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä liikevaihdon tai palkkasumman kasvu tulee eri toimialoilla? Tuleeko toimialan kasvu nuorista vai vanhoista yrityksistä?
  • Syntyykö kasvu ulkomaankauppaa harjoittavista vai kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä?
  • Minkä kokoiset yritykset ovat eri toimialojen kasvun tai laskun taustalla?
  • Mikä on liikevaihdoltaan kasvaneiden yritysten osuus koko toimialan yrityskannasta?

Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Kuviossa on esiteltynä yrityskokoluokittaiset muutosvaikutukset informaation ja viestinnän toimialan (J) liikevaihdossa 2012–2014. Muutosvaikutus kuvaa yrityskokoluokan vaikutusta koko toimialan muutosprosenttiin. Vuoden 2013 alusta keskisuuret yritykset ovat toimineet toimialan kasvun suunnannäyttäjinä, kun taas liikevaihtoaan supistaneet suuret yritykset ovat lähinnä jarruttaneet toimialan kasvua.

Liikevaihdon kasvukatsaus: muutosvaikutus (%-yksikköä), G koko kauppa

Alueellista tietoa

Kasvukatsaus on tilattavissa myös koko maata tarkemmalla aluejaolla, mutta se edellyttää kyseessä olevan alueen suhdannetietojen tuottamista erityisselvityksenä. Lisätietoa kasvukatsauksesta saa Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tai osoitteesta palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Liikevaihdon kasvukatsaus: Kasvukatsaus

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(33 arvoa)
2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, 2014Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q4, 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 20...
Luokittelija
(24 arvoa)
Kaikki, Kaikki kasvaneet, Kaikki supistuneet, Yli 15 % kasvaneet, 0-15 % kasvaneet, 0-15 % supistuneet, Yli 15 % supistuneet, Alle 10 työllistävät, 10-49 työllistävät, 50-249 työllistävä...
Sarja
(103 arvoa)
A-X Kaikki toimialat, G Koko kauppa, 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, Moottoriajoneuvojen tukkukauppa (45111,45191,45311,45312,45401), Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (45112...
Tiedot
(4 arvoa)
Lukumäärä, Muutosvaikutus (%-yksikköä), Prosenttiosuus kaikista yksiköistä, Luokan muutosprosentti

Palkkasummien kasvukatsaus: Kasvukatsaus

Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(33 arvoa)
2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, 2014Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q4, 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 20...
Luokittelija
(27 arvoa)
Kaikki, Kaikki kasvaneet, Kaikki supistuneet, Keskisuuret, Pienet, Suuret, Yli 15 % kasvaneet, 0-15 % kasvaneet, 0-15 % supistuneet, Yli 15 % supistuneet, Alle 10 työllistävät, 10-49 työ...
Sarja
(111 arvoa)
Yksityinen sektori, G Koko kauppa, 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, Moottoriajoneuvojen tukkukauppa (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa (451...
Tiedot
(4 arvoa)
Lukumäärä, Muutosvaikutus (%-yksikköä), Prosenttiosuus kaikista yksiköistä, Luokan muutosprosentti

Yleiskuvaus

Kasvukatsaus kuvaa eri toimialojen suhdanteiden kasvun taustoja koko maan tasolla. Kasvukatsaus erittelee toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen pienempiin osatekijöihin, joiden avulla selviää minkälaiset yritykset vaikuttavat suhdannekehitykseen. Yritykset luokitellaan muun muassa kasvuvauhdin, kokoluokan, iän ja ulkomaankaupan harjoittamisen perusteella.

Kasvukatsauksen tiedot muodostetaan neljännesvuositasolla yhdistelemällä Verohallinnon kausiveroaineiston, Tilastokeskuksen myyntitiedustelun sekä yritysrekisterin aineistoja. Kuvattavat tiedot ovat teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelualojen toimialoilta ja pohjautuvat vastaavien toimialojen kuukausitasoisiin liikevaihto- ja palkkasummakuvaajiin.

Käsitteet

Lukumäärä

Kasvukatsauksen lukumäärätieto kuvaa yritysjoukkoa, joka on valikoitunut aineistoon tarkasteltavana vuosineljänneksenä. Yritys sisältyy aineistoon, jos se on aktiivinen tarkasteltavalla vuosineljänneksellä tai vuotta aikaisemmalla vastaavalla neljänneksellä. Yrityksellä tulee olla vähintään yksi kuukausitason havainto tarkasteltavalla neljänneksellä tai vuotta aikaisemmalla vastaavalla neljänneksellä.

Muutosvaikutus, %-yksikköä

Muutosvaikutus kuvaa sitä, kuinka monta prosenttiyksikköä kukin luokka muodostaa tarkasteltavan toimialan neljännesvuositasoisesta muutosprosentista. Esimerkiksi summaamalla kaikkien liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten ja kaikkien liikevaihdoltaan supistuneiden yritysten muutosvaikutukset saadaan kaikkien yritysten liikevaihdon muutosprosentti. Muutosvaikutus mittaa näin ollen eri perustein luokiteltujen yritysten vaikutusta toimialan liikevaihdon tai palkkasumman kokonaiskehitykseen.

Prosenttiosuus kaikista yksiköistä

Prosenttiosuus yksiköistä kuvaa tarkasteltavan luokan yritysten osuuden kaikista tarkastelussa olevista yrityksistä vuosineljänneksellä.

Luokan muutosprosentti

Tarkasteltavan luokan vuosimuutosprosentti vuodentakaisesta vastaavasta vuosineljänneksestä.

Kasvaneet ja supistuneet

Kasvukatsauksessa yritykset luokitellaan liikevaihdoltaan tai palkkasummaltaan kasvaneisiin ja supistuneisiin, jolloin on mahdollista tarkastella kehitystä näiden luokkien sisällä. Luokittelu kasvaneisiin ja supistuneisiin tehdään erikseen myös voimakkaasti (yli 15 prosenttia) sekä vähemmän voimakkaasti (0–15 prosenttia) kasvaneisiin ja supistuneisiin yrityksiin.

Yrityskokoluokittelu

Kasvukatsaus luokittelee yritykset neljään eri kokoluokkaan henkilöstömäärän perusteella: alle 10 (mikro), 10–49 (pieni), 50–249 (keskisuuri) ja vähintään 250 työllistäviin (suuri). Kokoluokitteluun käytetään yritysrekisterin henkilöstömäärän vuositietoa. Tiedon puuttuessa jää yksikkö kokoluokittaisen tarkastelun ulkopuolelle. Tästä johtuen eri kokoluokkien yrityslukumäärät eivät välttämättä summaudu kaikkien tarkastelussa olevien yritysten lukumäärään. Yrityskokoluokittelun yhdistelmäluokat aktivoituvat mikäli yksittäisten yritysten tietosuoja vaarantuu. Yhdistelmäluokat ovat alle 50 työllistävät, 10–249 työllistävät sekä vähintään 50 työllistävät.

Luokittelu iän perusteella

Iän perusteella tehtävä luokittelu jakaa yritykset alle 5 vuotta toimineisiin sekä 5 vuotta ja kauemmin toimineisiin. Luokittelussa huomioidaan myös erilaiset yritysjärjestelyt. Yrityksen ollessa yritysjärjestelyn osapuolena alle 5 vuoden sisään tarkasteluajankohdasta, tulkitaan yritys vanhaksi. Käsittelyllä pyritään karsimaan esimerkiksi tilanteita, joissa pitkään toiminut yritys jakaantuu useaksi yritykseksi. Käsittelyllä varmistetaan, että alle 5 vuotta toimineiden yritysten luokka sisältää aidosti uutta yritystoimintaa.

Luokittelu iän ja koon perusteella

Luokittelu iän ja koon perusteella yhdistää kaksi edellistä luokittelijaa. Jaottelu tehdään nuoriin sekä vanhoihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (alle 250 työllistävät) sekä nuoriin ja vanhoihin suuryrityksiin (vähintään 250 työllistävät). Luokittelija antaa edelleen syvällisempää tietoa siitä, minkä ikäiset ja kokoiset yritykset ovat kasvun taustalla tarkasteltavalla toimialalla.

Luokittelu ulkomaantavarakaupan harjoittamisen perusteella

Tieto ulkomaantavarakaupan harjoittamisesta määritetään Tullihallituksen aineiston ja Verohallinnon kausiveroaineiston perusteella sen mukaan onko yrityksellä kynnysarvorajan tilastovuonna ylittävää tuontia ja/tai vientiä.

Tuontia tai vientiä harjoittavat yritykset, joille:

Tuonti/vienti ylittää kynnysarvon (12 000 euroa) ja kauppatapahtumia on vähintään kahtena kuukautena vuodessa tai kaupan arvo on yli 120 000 euroa (tällöin riittää yksi kauppatapahtuma kyseessä olevana vuonna).

Tullin tilastoaineiston EU-sisäkaupan keräämisessä aineiston kynnysarvo on vuoden 2014 tietojen keräämistä alkaen nostettu 500 000 euroon. Tästä johtuen aineistoa täydennetään Verohallinnon kausiveroaineistolla, josta poimitaan myös kynnysarvoa pienempiä sisäkauppaa harjoittavia yksiköitä.

Kasvukatsauksessa yritykset luokitellaan vientiä, tuontia, sekä vientiä että tuontia tai ei ulkomaantavarakauppaa harjoittaviksi. Lisäksi luokka ”ulkomaankauppaa harjoittavat” toimii yhdistelmäluokkana. Yhdistelmäluokka sisältää kaikki yritykset, jotka harjoittavat tilastovuonna joko vientiä tai tuontia tai molempia. Tiedon puuttuessa kasvukatsauksen tuoreimmilta vuosilta käytetään uusinta saatavissa olevaa vuositason tietoa ulkomaantavarakaupan harjoittamisesta.

Luokittelu ulkomaantavarakaupan perusteella ei kuvaa palvelualoilla harjoitettua palveluiden ulkomaankauppaa.

Tietosuoja

Kasvukatsauksessa suojataan tietoja, mikäli yrityslukumäärä on tarkasteltavassa luokassa alle 3. Suojaukset aktivoivat yhdistelmäluokkia (katso yrityskokoluokittelu), kuitenkin sillä edellytyksellä että yksittäisten yritysten tietosuoja ei vaarannu. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella.