Nyheter 21.4.2021

Finland medlem av FN:s statistikkommission 2022–2025

FN:s ekonomiska och sociala råd har valt Finland som medlem av FN:s statistikkommission för perioden 1.1.2022–31.12.2025. 

FN:s statistikkommission består av representanter för 24 medlemsstater. Medlemmarna väljs från FN:s medlemsländer på basis av den geografiska fördelningen för fyraårsperioder. Medlemsländerna representeras av generaldirektörerna för ländernas statistikbyråer. Finland representeras i statistikkommissionen av Statistikcentralens generaldirektör Markus Sovala. 

”I kommissionen lyfter vi fram modern nordisk praxis såsom användning av mångsidiga registeruppgifter och företagens material i statistikföringen”, säger Markus Sovala. 

FN:s statistikkommission är det högsta internationella organet inom statistikbranschen. Den ansvarar för fastställandet av statistikstandarder samt för utveckling av begrepp och metoder på internationell nivå. Statistikkommissionen är FN:s ekonomiska och sociala råds kommission, som bistår rådet och övervakar arbetet inom FN:s statistikavdelning.

De nordiska länderna har traditionellt varit föregångare inom statistikbranschen och utvecklare av det globala statistikväsendet. Finland har senast varit medlem av statistikkommissionen åren 2006–2009. En av de viktigaste frågorna för statistikkommissionen har under de senaste åren varit utvecklingen av uppföljningsindikatorerna för hållbar utveckling. En särskilt aktuell fråga under de närmaste åren är statistikmyndigheternas nya roller som stöd för hela samhällets informationsförsörjning.

"Statistikbyråerna behandlar omfattande datamaterial som uppkommer i samhället när de framställer statistik. Internationellt diskuteras nu statistikbyråernas nya roll, vilket innebär att den know-how som används vid framställningen av statistik i större utsträckning kunde användas i samhället”, säger generaldirektör Sovala och fortsätter: 

”Statistiken uppdateras till sin natur långsamt och det går trögt att förnya den. Coronaepidemin har påmint oss om värdet av information som uppdateras snabbt vid sidan av statistiken.”

Förfrågningar: direktör för internationella ärenden Timo Koskimäki, Statistikcentralen, tfn 029 551 3495, timo.koskimaki@stat.fi

Om FN:s statistikkommissions verksamhet: UNSD — United Nations Statistical Commission