Nyheter 12.2.2019

Finlands FN-indikatorer för hållbar utveckling finns på en ny webbplats

Statistikcentralen har öppnat en webbplats för FN-indikatorer för hållbar utveckling där man kan följa upp hur målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 uppnås i Finland. Indikatorerna kan granskas med hjälp av databastabeller och -figurer. Webbplatsen finns på finska och engelska.

”Via en databas kan inhemska och internationella användare bekanta sig med indikatoruppgifter om Finland och därtill hörande metadata”, säger Statistikcentralens utvecklingschef Ari Tyrkkö.

FN:s generalförsamling godkände år 2015 handlingsprogrammet för hållbar utveckling och målsättningarna för åren 2016–2030. Agenda 2030 innehåller drygt 240 globala indikatorer för att följa hållbar utveckling i olika delar av världen. I Finland svarar Statistikcentralen för insamlingen, uppdateringen och publiceringen av indikatoruppgifterna. Statistikcentralen sänder också uppföljningsuppgifter om Finland till internationella organisationer.

Indikatorerna har samlats in med hjälp av ett omfattande samarbetsnätverk

År 2018 genomförde Statistikcentralen ett projekt som finansierades av statsrådets kansli. Projektet utredde och sammanställde Finlands FN-indikatorer för hållbar utveckling. Som stöd för arbetet skapades ett nätverk bestående av nationella aktörer. Med data som dessa aktörer tillhandahåller kan man producera en så stor del av indikatorerna som möjligt.

”För alla globala indikatorer finns ännu ingen data från nationella eller internationella källor. Statistikcentralen fortsätter att komplettera uppgifterna genom att undersöka nya datakällor och genom att leta efter eventuella ersättande indikatorer. För att komplettera datakällorna görs också internationellt utvecklingsarbete”, säger Ari Tyrkkö.

I nätverket som producerar indikatorer för hållbar utveckling deltar 11 organisationer. Vid sidan av Statistikcentralen producerar Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, statsrådets kansli, Utbildningsstyrelsen, Migrationsverket och Utrikesministeriet indikatorer som uppdateras årligen.

Förfrågningar:
utvecklingschef Ari Tyrkkö (projektchef), Statistikcentralen, tfn 029 551 3261;
forskningschef Jukka Hoffrén (projektsekreterare), Statistikcentralen, tfn 029 551 3351

Bekanta dig med webbplatsen för FN-indikatorer för hållbar utveckling, på finska och engelska

Dela