Nyheter 30.1.2023

Handboken Sektorindelningen 2023 har publicerats

Sektorindelningen 2023 har trätt i kraft 1.1.2023. En handbok som beskriver sektorindelningen 2023 har nu publicerats som avgiftsfri pdf-version. 

Handboken Sektorindelningen 2023 

I samband med revideringen har innehållet i och koderna för lokalförvaltningens (S.1313) undersektorer uppdaterats. Innehållet i de övriga sektorklasserna har inte ändrats. 

I och med att välfärdsområdena inleder sin verksamhet uppstår det nya klassificeringsbehov. Enheterna inom välfärdsområdesförvaltningen klassificeras i underklasser till välfärdsområdena (S.131321), välfärdssammanslutningarna (S.131322) och övriga enheter hänförliga till välfärdsområdesförvaltning (S.131329). Sektorerna inom den tidigare lokalförvaltningen klassificeras i fortsättningen under sektorn lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning (S.13131) och deras koder ändras, men innehållet förblir oförändrat. 

Vad är sektorindelningen?  

Sektorindelningen är en grundläggande klassificering inom ekonomi- och samhällsstatistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och juridisk form. Sektorindelningen baserar sig på den klassificeringsstruktur som fastställs i Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010). 

Den reviderade Sektorindelningen 2023 med definitioner finns på Statistikcentralens webbplats. Klassificeringen innehåller nomenklaturen (koder och klassnamn) och definitioner av klasserna på svenska, finska och engelska.  

Klassificeringsnyckeln mellan Sektorindelningen 2023 och Sektorindelningen 2012 finns både på den nya klassificeringens webbsida och i bilagorna till handboken.

Sektorindelningen 2023 finns också i tjänsten Kodlistor.  

Sektorindelningen har reviderats: den nya indelningen träder i kraft 2023 | Statistikcentralen (nyheter 17.2.2022)

Förfrågningar: Teemu Koskiniemi, tfn 0295 513 467, rahoitus.tilinpito@stat.fi