Uutisia 25.5.2022

Parisuhdeväkivallan kokemukset yleisiä Suomessa – lisätietoja webinaarissa 15.6.2022

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta on vakava ongelma Suomessa. Joka kolmas nainen ja joka kuudes mies on elämänsä aikana kokenut fyysistä parisuhdeväkivaltaa tai uhkailua siitä. Etenkin naiset kokevat vakavaa ja jatkuvaa väkivaltaa. 2010-luvulla Suomessa on kuollut joka vuosi keskimäärin 15 naista parisuhdeväkivallan seurauksena.

Väkivallalla on myös vakavia seurauksia ja siitä kärsivät uhrin lisäksi myös heidän läheisensä, jotka joutuvat usein todistamaan väkivaltaa. Väkivallasta aiheutuu yhteiskunnalle myös monenlaisia kustannuksia. Tietoa tarvitaan myös lainsäädännön toimivuuden ja toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseksi ja esimerkiksi palvelujen kehittämiseksi.

”Säännöllistä ja kattavaa tilastotietoa väkivaltakokemuksista tarvitaan kuvaamaan väkivallan yleisyyttä ja vakavuutta yhteiskunnassamme sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Ongelman näkyväksi tekeminen auttaa tiedostamaan asian ja siten myös aktiivisesti puuttumaan siihen”, kertoo erikoistutkija Marjut Pietiläinen Tilastokeskuksesta. Tilastotiedon tarpeesta ja eri näkökulmien huomioimisen tärkeydestä kerrotaan lisää Väkivallasta tarvitaan tilastotietoa eri näkökulmista -artikkelissa.  

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimus on laajin pitkään aikaan toteutettu väestöä koskeva kysely aiheesta Suomessa ja tarjoaa myös kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa. Euroopan neuvoston ns. Istanbulin sopimus velvoittaa keräämään kattavaa tilastotietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta, ja nykyinen tutkimus on myös osa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa 2020–2023.

Ennakkotuloksia käsitellään webinaarissa 15.6.2022 klo 14–15.30 ja julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 13.6.2022.

Tutkimuksen tuloksia

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 näyttää, että naisista joka kolmas (32 %) ja miehistä joka kuudes (18 %) on joskus elämänsä aikana kohdannut fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua parisuhteessaan. 11 prosenttia naisista ja 2 prosenttia miehistä oli joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi suhteessaan.

Henkistä väkivaltaa parisuhteissaan elämänsä aikana oli kokenut 49 prosenttia naisista ja 41 prosenttia miehistä.

Kaksi kolmesta parisuhdeväkivaltaa joskus kokeneesta naisesta ja reilu puolet miehistä kertoi, että väkivaltaa oli tapahtunut enemmän kuin kerran. Vuosia jatkuneesta väkivallasta raportoi melkein puolet väkivaltaa kokeneista naisista ja miehistä reilu kolmannes.

Viimeisen viiden vuoden aikana toistuvaa parisuhdeväkivaltaa kokeneista naisista kuusi kymmenestä ja miehistä puolet oli kärsinyt väkivallan aiheuttamista fyysisistä vammoista. Myös puolet naisista ja viidennes miehistä oli toistuvan väkivallan vuoksi kärsinyt psyykkisistä seurauksista kuten masennuksesta, paniikkikohtauksista, univaikeuksista tai muista vastaavista.

”Parisuhdeväkivallalle on tyypillistä väkivallan kierre ja se, että seuraukset ulottuvat tekohetkeä laajemmalle ja heikentävät hyvinvointia merkittävästi. Sekä miehet että naiset kokevat parisuhdeväkivaltaa, mutta aineiston mukaan etenkin naiset kokevat vakavaa, jatkuvaa väkivaltaa, josta ei välttämättä kerrota ulkopuolisille”, kuvailee Tilastokeskuksen yliaktuaari Miina Keski-Petäjä.

Tutkimuksen mukaan toistuvaa parisuhdeväkivaltaa kokeneista naisista 42 prosenttia on kertonut asiasta läheiselle, terveydenhoitoon, tukipalveluihin tai poliisille, miehistä 25 prosenttia. Yleisimmin kerrottiin läheiselle, tukipalveluihin ja poliisille ilmoitettiin harvimmin.

Turvakotiin oli viimeisen viiden vuoden aikana mennyt prosentti naisista ja miehistä. Naisista 3 prosenttia ja miehistä prosentti raportoi, ettei ollut mennyt turvakotiin, vaikka sille olisi ollut tarve.

Näin tiedot kerättiin

Ennakkotulosten muodostamisessa käytetty aineisto on kerätty Tilastokeskuksen vuodenvaihteessa 2021–2022 toteuttamalla väestökyselyllä, joka on osa Euroopan komission tilastovirasto Eurostatin koordinoimaa Euroopan laajuista Gender-Based Violence -tutkimusta. Itse täytettävällä kyselylomakkeella selvitettiin sekä naisten, miesten että muunsukupuolisten kokemuksia erilaisesta lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta.

Tutkimuskutsu osoitettiin yhteensä 25 000 satunnaisesti valitulle Suomessa asuvalle henkilölle. Tutkimuksen kansainvälisesti määritellyn ensisijaisen kohdejoukon muodostivat 18–74-vuotiaat naiset, joita poimittiin tutkimuksen otokseen 15 000. Lisäksi tutkimukseen poimittiin kansallisia tarkasteluja varten lisäositteina 5 000 iältään 18–74-vuotiasta miestä sekä 5 000 iältään 16–17-vuotiasta nuorta naista. Otokseen poimitut henkilöt edustivat ikäistään väestöä Suomessa.

Ennakkoaineiston muodostavat vuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä vastanneet 7 768 vastaajaa, joista 81 % on naisia ja 19 % miehiä.

”Kun parisuhdeväkivallan yleisyyttä selvitetään, on tärkeää ottaa huomioon kaikki sukupuolet. Vastaajien määrästä kuitenkin riippuu, kuinka tarkasti tuloksia on mahdollista raportoida – esimerkiksi muunsukupuolisten kokemuksista on vaikea saada koko väestöön luotettavasti yleistettävää tietoa edes tällaisilla laajoilla väestökyselyillä”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Henna Attila.

Tulevia julkistuksia

Kaikki tutkimusta koskevat tulokset julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla.

Ennakkotuloksia käsitellään 15.6.2022 Tilastokeskuksen webinaarissa klo 14–15.30. Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 13.6.2022.

Tutkimuksen korona-aikaan keskittyviä tuloksia esitellään tiistaina 31.5.2022 osana Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa -hanketta.

Sukupuolistunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 -tutkimuksesta julkaistaan lisää tuloksia syksyllä 2022.

Lisätietoja

s-posti: tasa-arvo.tilasto@stat.fi

 

Erikoistutkija Marjut Pietiläinen
marjut.pietilainen@stat.fi
puh. 029 551 2798

Yliaktuaari Miina Keski-Petäjä
miina.keski-petaja@stat.fi
puh. 029 551 3610

Yliaktuaari Henna Attila
henna.attila@stat.fi
puh. 029 551 3378