Nyheter 7.1.2016

Vad lägger finländarna sina pengar på?  

Statistikcentralen utreder hur mycket pengar finländarna lägger på mat, boende, transport, fritid och hälsovård år 2016. Under året intervjuar Statistikcentralen över 8 000 hushåll för konsumtionsundersökningen.

Intervjuerna görs under hela år 2016 för att få information om årtidsbundna ändringar i konsumtionen. Utöver intervjun samlar hushållen köpkvittona från sin vardagskonsumtion under två veckors tid.

– I undersökningen klarläggs t.ex. vad det kostar att leva i olika delar av Finland eller hur konsumtionen skiljer sig hos ensamboende och barnfamiljer, säger överaktuarie Tarja Hatakka vid Statistikcentralen.  

– Ur undersökningens synvinkel är varje hushåll lika betydelsefullt. Omfattningen eller slaget av konsumtion spelar ingen roll. De hushåll som valts med i undersökningen har slumpmässigt tagits ut och ett hushåll kan av statistiska skäl inte ersättas med något annat. Med tanke på tillförlitligheten är det därför mycket viktigt att hushållen deltar i undersökningen, påpekar Hatakka.

Statistikcentralens egna intervjuare som bor runt om i Finland svarar för datainsamlingen. De skickar alltid ett brev med information om konsumtionsundersökningen innan de tar kontakt med hushållet. De insamlade uppgifterna publiceras sedan som tabeller och diagram, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras.

Uppgifterna används som underlag för beslutsfattande

– Uppgifterna om skillnader i konsumtionsvanor och dagliga utgifter mellan olika befolkningsgrupper behövs t.ex. då man uppskattar hur momsändringar inverkar på utkomsten i olika hushålltyper. Den här uppgiften erhålls inte på något annat sätt än genom att fråga hushållen direkt, säger Hatakka.

Utöver jämförelsen av konsumtionsutgifter inom olika befolkningsgrupper används uppgifterna från undersökningen i många andra statistikgrenar och undersökningar. Konsumentprisindexet, som mäter utvecklingen av priserna och inflationen, använder konsumtionsundersökningen som bakgrundsuppgift. Likaså utnyttjar nationalräkenskaperna uppgifterna om finländarnas användning av pengar vid beräkningen av den privata konsumtionen, som utgör över hälften av värdet av bruttonationalprodukten. 

Konsumtionsundersökningen producerar uppgifter också om användningen av offentliga välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster, och deras betydelse för de finländska hushållens utkomst. Med hjälp av undersökningen kan man följa hur Finlands klimatmålsättningar uppnås för hushållens del.

Konsumtionsundersökningen görs i alla EU-länder och i många andra länder runt om i världen. I Finland har konsumtionsundersökningen genomförts sedan år 1966, föregående gång år 2012. Resultaten från undersökningen år 2016 publiceras i form av statistik och artiklar under åren 2017 och 2018.

Förfrågningar: överaktuarie Tarja Hatakka 029 551 3553, förnamn.efternamn@stat.fi

Konsumtionsundersökningens datainsamlingssidor

Ingångssidan till statistiken över hushållens konsumtion