Nyheter 7.3.2019

Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet har att göra med videospel. Som ett resultat av vår enkät ändrades uppgiften om näringsgren för nästan 30 företag. Som en följd av ändringen, flyttas företag, omsättning och årsverken i statistiken mellan näringsgrenar.

Ändringarna av näringsgren gjordes inom huvudgruppen ”Informations- och kommunikationsverksamhet”. I synnerhet preciserades företagens klassificering till undergrupperna ”Utgivning av dataspel”, ”Utgivning av annan programvara”, ”Dataprogrammering” och ”Databehandling, hosting o.d.”.

Merparten av företagen, vars näringsgrensuppgift ändrades, flyttades från dataprogrammering till förlagsverksamhet. Med utgivning av videospel avses förvärvande av copyright till spelen och tillgängliggörande av spelen i olika former för allmänheten.

”Även om bara omkring 30 företag genomgick en ändring av näringsgrensuppgift, kan dessa företags inverkan på omsättningen och årsverken i de näringsgrenar från och till vilka företagen flyttades vara betydande”, konstaterar överaktuarie Mari Rantanen. ”Till exempel omsättningen för näringsgrenen Utgivning av dataspel kommer uppskattningsvis att bli upptill 50 gånger större och årsverken att öka med en tredjedel. På motsvarande sätt kommer en tredje del av omsättningen inom Dataprogrammering att försvinna från näringsgrenen.”

Den övergång av företag, omsättning och personal från en näringsgren till an annan som nu syns i statistiken beskriver inte en äkta förändring i affärsverksamheten”, betonar Rantanen.

Det kan finnas flera olika orsaker till att näringsgrensuppgifterna justeras. ”Vissa videospelföretag har kanske planerat och producerat program i början av sin affärsverksamhet och först senare börjat utge spel, och man har sedan inte korrigerat uppgiften om näringsgren i Statistikcentralens enkäter. Eventuellt har näringsgrensindelningen tolkas på ett felaktigt sätt, och verksamhet som innehåller förlagsverksamhet har angetts som programmering, ”uppger Rantanen som exempel.

Bakom revideringen ligger internationella statistikklassificeringar och EU-förordningar. ”Enligt internationell praxis och EU:s förordningar klassificeras företag som utger spel till förlagsverksamhet. Efter justeringen är de finländska videospelföretagen inom samma näringsgren som de europeiska och internationella företagen med motsvarande verksamhet. På så sätt förbättras också den internationella jämförbarheten”, säger Rantanen.

De ändrade näringsgrensuppgifterna syns i offentliggörandena av statistik år 2019

Justeringen syns i all statistik som beskriver företagsverksamhet på undergruppsnivå inom huvudgruppen ”Informations- och kommunikationsverksamhet”. I statistik och index som beskriver ändringen mellan perioderna görs justeringen av näringsgren retroaktivt t.o.m. år 2010 för att bevara jämförbarheten mellan de olika åren.

Statistiken publiceras med de ändrade näringsgrensuppgifterna huvudsakligen under år 2019: de första statistikgrenarna som publiceras i mars är omsättningen inom servicebranschen och lönesummaindexen.

Det kan finnas kvar inkonsekvenser, eftersom statistikgrenarna publiceras vid olika tidpunkter och bara en del av statistikgrenarna beaktar korrigeringarna av näringsgrenar retroaktivt.

Mera information om inverkan av näringsgrensändringen fås statistikvis:

Statistik

Mera information  

Den första publiceringen med justerade näringsgrensupp-
gifter
 

Statistikåret t.o.m.
vilket justeringen av näringsgrensuppgifterna har gjorts retroaktivt

Lönesummaindexen 

palvelut.suhdanne@stat.fi

3/2019 

2010 

Omsättning inom servicebranschen

palvelut.suhdanne@stat.fi

3/2019 

2010 

Nationalräkenskaper

kansantalous@stat.fi

9/2019 

2011 

Input-output 

kansantalous@stat.fi

9/2019 

2015 

Sysselsättning 

tyossakaynti@stat.fi

9/2019 

2017 

Struktur- och bokslutsstatistik över företag 

rakenne.tilastot@stat.fi

9/2019 

2018 

Företagstjänster

yrityspalvelut@stat.fi

10/2019

2018 

Lönestrukturstatistik

palkkarakenne@stat.fi

2020 

2018 

Förtjänstnivåindex

palkat.indeksit@stat.fi

2021 

2020 

Förfrågningar: överaktuarie Mari Rantanen tfn 029 551 2451, förnamn.efternamn@stat.fi