XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Globala värdekedjor och flytt av verksamhetsfunktioner till utlandet

Beskrivning av datainsamlingen

Enkäten om globala värdekedjor och flytt av verksamhetsfunktioner till utlandet är en del av projekthelheten Global value chains, som stöds av europeiska statistikbyrån Eurostat och i vilken Finland deltar.

Det genomförs samtidigt i flera EU-länder. Målet med enkäten är att få en större insikt i den pågående globaliseringsutvecklingen och dess inverkan på företagen. På basis av uppgifterna produceras också jämförelseuppgifter om företag i Finland i förhållande till företag i övriga EU-länder.

Uppgifterna som samlas in är variabler som beskriver företagens internationalisering och flytt av verksamhet. Uppgifterna samlas in fördelat efter funktioner och gäller en period på tre år.

Datainsamlingen genomförs med blanketten Webropol som tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör.

Från vem samlas uppgifterna in

Företag inom näringsgrenarna B–N som sysselsätter minst 100 anställda. Ett urval företag med 50–99 anställda.

Urvalsstorlek omkring 2 500 företag.

Behandling av uppgifter

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). De uppgifter om enskilda företag som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lag. Statistikcentralen använder uppgifterna för sammanställning av statistik och för undersökningar.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för statistik- och undersökningsändamål.

Dessutom rapporteras resultaten av datainsamlingen till EU:s statistikbyrå i enlighet med avtalet med Eurostat.

Ändring

En enkät om utläggning av verksamheter genomfördes föregående gång år 2012. Enkäten om globala värdekedjor och flytt av verksamhetsfunktioner till utlandet baserar sig på förenämnda enkät, men är till sitt datainnehåll något mer omfattande.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Av engångsnatur