XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Mitä tietoja kerätään?

Tiedustelussa kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä tietoja niiden itse tuottamien, myymien ja ostamien sosiaalipalvelujen määristä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä: kunnilta tilastovuoden kuntajaon mukaisena ja kaikilta sosiaalipalveluja tuottavilta kuntayhtymiltä, jotka ovat olleet toiminnassa tilastovuonna.

Mihin tiedonantovelvollisuus perustuu?

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Milloin keruuseen voi vastata?

Alla olevassa aikataulussa on lueteltu kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilaston tiedonkeruiden alkamis- ja päättymisajankohdat.

 

Keruu alkaa

Keruu päättyy

Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto, osa I

maaliskuu 2015

15.4.2015

Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto, osa II

maaliskuu 2015

1.6.2015

Kunnan/kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto, sosiaalipalvelujen toimintatilasto

 

 

  • kunnat

tammikuu 2015

20.2.2015

  • kuntayhtymät

tammikuu 2015

30.4.2015

Ilmoitamme keruun aukeamisesta erikseen tilastoyhteyshenkilöille sähköpostitse.

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tiedonkeruuaikataulu on nähtävissä tilaston tiedonkeruusivulla.