XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa I

Tiedonkeruun kuvaus

(Tämä tiedonkeruu on lakkautettu.) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastotiedostelun I-osassa kerätään kunnilta ja kuntayhtymiltä tietoja niiden vuositilinpäätöksistä: tuloslaskelmien mukaisista tuotoista ja kuluista, rahoituslaskelmien mukaisista rahoituseristä sekä taseiden mukaisista varoista ja veloista 31.12. Tiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä vuosittain tilastovuotta seuraavan maalis-huhtikuun aikana. Tiedot kerätään ensisijaisesti verkkolomakkeella OpusCapita Group Oy:n tiedonkeruupalvelun kautta. Tiedot voidaan antaa myös paperilomakkeella, ellei verkkolomakkeen käyttö ole mahdollista. Ahvenanmaan kuntien ja kuntayhtymien tiedot kerää ja käsittelee Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Keneltä tietoja kerätään?

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston I-osan tiedot kerätään kaikilta Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilaston yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain kyseisen tilaston laatimiseen osallistuvat henkilöt.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedoista tuotettuja tilastoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien talouden seurantaan, kansantalouden tilinpidon ja rahoitustilinpidon laadintaan sekä mm. Euroopan unionille tehtäviin selvityksiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Tämä tiedonkeruu lakkautetaan 31.12.2015.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva