XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I enkäten om industrins arbetsställen samlas från företagens industriella arbetsställen årligen in uppgifter om intäkter och kostnader, omsättningstillgångar samt investeringar för framställningen av områdes- och näringsgrensstatistik över industrin samt annan strukturell och ekonomisk statistik. De insamlade uppgifterna används också vid beräkningen av nationalräkenskaper, regionalräkenskaper och finansräkenskaper samt som undersökningsmaterial i Statistikcentralens surveylaboratorium. Till industri räknas utvinning av mineral, gruvdrift, fabriksindustri, försörjning av el-, gas- och värme samt vattenförsörjning och avfallshantering.

Merparten av uppgiftsinnehållet i statistiken fås ur näringsskattematerialet. Materialet kompletteras med Statistikcentralens egen datainsamling.

Uppgifterna kan sändas antingen elektroniskt eller på pappersblankett. Datainsamlingen inleds årligen i mars.

Lagstiftning

Europeiska unionens förordningar kräver att uppgifterna om industrins arbetsställen insamlas (förordning om statistik över företagsstrukturer nr 295/2008 och förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet, ENS nr 2223/96).

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

Klassificeringar