XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Använding av datateknik i företag

Beskrivning av datainsamlingen

Ett viktigt syfte med enkäten är att undersöka hur företagen använder datateknik och bedriver elektronisk handel.

Undersökningen är EU-harmoniserad, dvs. den genomförs med enhetligt datainnehåll och enhetliga metoder i alla EU-länder. Statistikföringen av datateknikfunktioner grundar sig på Europeiska unionens förordningar, vilka kräver att uppgifterna i fråga samlas in (Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) Nr 808/2004 och Nr 1006/2009) samt på kommissionens årliga förordning.

Undersökningen genomförs årligen och datainsamling startar i februari och den skall besvaras i elektronisk blankett på Internet.

Från vem samlas uppgifterna in

Undersökningen omfattar företag som är verksamma inom tillverkning, el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering och byggande, dessutom inom parti- och detaljhandel och servicebranscher.

Uppgifterna samlas in från alla företag med minst hundra anställda, ur företag med 10 – 99 anställda tas ett urval ut. Enkäten omfattar sammanlagt ungefär 4 000 – 4 500 företag.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14§).

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av statistik över hur företagen använder information- och kommunikationteknik och bedriver elektronisk handel.

Statistiska data sänds till Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat och statistik som används i den offentliga förvaltningen, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet både i Finland och i internationella jämförelser.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen