XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Användning av datateknik i företag

Beskrivning av datainsamlingen

Enkäten ger information om hur företagen använder datateknik och bedriver elektronisk handel.

Statistikföringen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och nr 1006/2009 samt på kommissionens årliga förordning.

Datainsamlingen inleds i februari. Datainsamlingen genomförs årligen som en elektronisk enkät.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in från alla företag med minst 100 anställda inom utvalda näringsgre-nar, ur företag med 10–99 anställda tas ett urval ut.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av statistik över hur företagen använder datateknik och bedriver elektronisk handel. Statistiken används av företag, branschorganisationer, statliga myndigheter, forskningsinstitut och forskare.

De statistiska uppgifterna sänds till Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat och de används också för internationella jämförelser.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen