XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Innehållsliga preciseringar av filen över studerande år 2013 inom utbildning som leder till universitetsexamen

Koder för examina, huvudämnen, utbildningprogram och fakulteter för varje universitet

Innehållsliga preciseringar av filen över studerande år 2013 inom utbildning som leder till universitetsexamen

I datainsamlingen om universitetsstuderande frågas hösten 2013 efter en ny uppgift, dvs. Statistikcentralens 6-siffriga utbildningskod (den sista uppgiften i posten, positionerna 113–118). Utbildningskoden motsvarar kombinationen examen – utbildningsprogram/huvudämne.

Filen för studerande hösten 2013 gäller bara studerande i utbildning som leder till examen, som före 20.9.2013 anmält sig som närvarande eller frånvarande.

Som examen betraktas alla lägre och högre högskoleexamina, licentiatexamina, doktorsexamina och examina för specialläkare, specialtandläkare och specialveterinär. Personer som bedriver fristående studier för speciallärare, specialbarnträdgårdslärare och studiehandledare betraktas inte som studerande i utbildning som leder till examen.

Alla uppgifter i posten uppges med förnollor.

Universitet (positionerna 1–2)

Statistikcentralens 2-siffriga universitetskod.

Personbeteckning (positionerna 3–13)

Personbeteckningen uppges med 11 tecken, ett bindestreck antecknas mellan födelsedatumet och signumet (ddmmåå-yyyt). Om den studerande inte har en personbeteckning, uppges bara födelsedatum, inte signumet genererat av universitetet.

Postidentifikation (position 14)

I denna position anges om det är fråga om en studerande som inlett sina studier år 2013 eller en studerande som redan tidigare skrivits in vid universitetet.

0=gammal, inskriven vid universitet före år 2013
1=ny, inskriven vid universitet under år 2013

Anmälan vårterminen 2013 (position 15)

Här antecknas om den studerande har anmält sig som närvarande eller frånvarande (1=närvarande, 2=frånvarande) under vårterminen 2013. För nya studerande hösten 2013 förblir denna position tom.

Anmälan höstterminen 2013 (position 16)

Här antecknas om den studerande har anmält sig som närvarande eller frånvarande (1=närvarande, 2=frånvarande) under höstterminen 2013. Denna position får alltid värdet 1 eller 2 i den här filen.

Inskrivning vid universitetet (positionerna 17–21)

Inskrivningsåret är det år då den studerande för första gången har skrivit sig in vid universitetet till utbildning som leder till examen. Om en studerande i utbildning som inte leder till examen övergår till utbildning som leder till examen, antecknas den studerande som ny studerande och som inskrivningsår antecknas detta år. Inskrivningsåret antecknas med 5 siffror, där de fyra första anger året och den femte terminen (1=vår och sommar, 2=höst).

För en ny studerande som börjar sina studier på hösten kan man som uppgift om termin inte ange 1 = vår och sommar, även om den studerande skulle ha anmält sig till universitetet t.ex. i juli.

Fakultet/sektion (positionerna 22–23)

Statistikcentralens 2-siffriga fakultetskod. Fakultetskoder för respektive universitet finns i de universitetsvisa koderna.

Examen (positionerna 24–26)

Statistikcentralens 3-siffriga examenskod. Examenskoder för respektive universitet finns i de universitetsvisa koderna.

Utbildningsprogram (positionerna 27–30)

Utbildningsprogramkoder för respektive universitet finns i de universitetsvisa koderna. Om det finns en uppgift i fältet för utbildningsprogram, uppges inte huvudämne.

Huvudämne (positionerna 31–34)

Huvudämneskoder för respektive universitet finns i de universitetsvisa koderna. Om det finns en uppgift i fältet för huvudämne, uppges inte utbildningsprogram.

Pedagogiska studier för ämneslärare (positionerna 35–37)

Om den studerandes ämneskombination innehåller pedagogiska studier för ämneslärare som biämne antecknas i detta fält koden 001.

Studieområde (positionerna 38–39)

Utbildningsförvaltningens klassificering av studieområden 1995.

58 Militär utbildning och gränsbevakningsutbildning
75 Teologisk utbildning
76 Humanistisk utbildning
77 Konstindustriell utbildning
78 Utbildning i musik
79 Utbildning i teater och dans
80 Pedagogisk utbildning
81 Gymnastik- och idrottsvetenskaplig utbildning
82 Samhällsvetenskaplig utbildning
83 Psykologisk utbildning
84 Utbildning i hälsovetenskaper
85 Juridisk utbildning
86 Ekonomisk utbildning
87 Naturvetenskaplig utbildning
88 Agrikultur-forstvetenskaplig utbildning
89 Teknisk-vetenskaplig utbildning
90 Medicinsk utbildning
91 Odontologisk utbildning
92 Veterinärmedicinsk utbildning
93 Farmaceutisk utbildning
94 Utbildning i bildkonst

Studieform (position 40)

1=studerar i magisterprogram enligt undervisningsministeriets förordning (1655/2009)
(http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20091665)

2=studerar i annat magisterprogram än enligt förordning (utbildning på magisterstadiet med separat ansökning)

Studiekommun (positionerna 41–43)

Som studiekommun antecknas den ort där undervisningen ges. Universitetet kan ha fakulteter, sektioner eller anstalter i olika kommuner. Se kommunkoder.

Kön (position 44)

1=man, 2=kvinna

Medborgarskap (positionerna 45–47)

3-siffrig statskod (ISO 3166-standarden). Se koder för stater och länder (endast självständiga stater och länder). Medborgarskap antecknas enligt den nyaste klassificeringen (för år 2013). Med medborgarskap avses att personen i fråga är medborgare i ett land. Utländska studerande är de som är medborgare av något annat land än Finland.

Modersmål (position 48)

1=finska, 2=svenska, 3=annat

Bostadskommun (positionerna 49–51)

Den studerandes bostadskommun, se kommunkoder.

Tillnamn (positionerna 52–81)

Förnamn (positionerna 82–96)

Antagen på basis av studier vid öppet universitet (position 97)

I denna position antecknas uppgiften om huruvida en ny studerande blivit antagen vid universitetet på basis av prestationer vid öppet universitet.

0=nej, 1=ja

Följande uppgifter om studiepoäng avser inte studerande som avlägger postgraduala examina (positionerna 98–106).

Antalet studiepoäng som fullgjorts föregående hösttermin (1.8–31.12.2012) (positionerna 98–100)

Antalet studiepoäng. Studiepoängen uppges som heltal.

Antalet studiepoäng som fullgjorts föregående vårtermin (1.1–31.7.2013) (positionerna 101–103)

Antalet studiepoäng. Studiepoängen uppges som heltal.

Total antalet studiepoäng som fullgjorts vid slutet av föregående läsår (31.7.2013) (positionerna 104–106)

Antalet studiepoäng. Studiepoängen uppges som heltal.

Terminsavgiftsförsök och avgiftsbelagd uppdragsutbildning (position 107)

Uppgift om huruvida personen studerar på magisterprogram enligt terminsavgiftsförsöket eller på avgiftsbelagd uppdragsutbildning.
1=magisterprogram enligt terminsavgiftsförsöket
2=avgiftsbelagd uppdragsutbildning

Terminsavgiftsförsök:
Universiteten kan under åren 2010–2014 i vissa program som deltar i försöket uppbära avgifter av en studerande utanför EES-området som antagits till ett utbildningsprogram som leder till högre högskoleexamen på ett främmande språk.

En förteckning på magisterprogram som deltar i terminsavgiftsförsöket finns på adressen:
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/lukukausimaksukokeilu/index.html?lang=sv
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100125

Avgiftsbelagd uppdragsutbildning:
Universiteten kan ordna undervisning som leder till högskoleexamen för en grupp av studerande så att utbildningen beställs och finansieras av finska staten, en annan stat, en internationell organisation, ett finskt eller utländskt offentligt samfund eller en finsk eller utländsk stiftelse eller privat sammanslutning (uppdragsutbildning).
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090558 9 §

Tidpunkt då studierätten för nuvarande examen började (positionerna 108–112)

åååå = år, termin (1 = vår och sommar, 2 = höst).

Uppgiften antecknas med 5 siffror, där de fyra första anger året och den femte terminen (1 = vår och sommar, 2 = höst).
År och termin då den studerandes studierätt för nuvarande examen i detta universitet börjat och då den studerande anmält sig som när- eller frånvarande vid universitetet.

För en ny studerande som börjar sina studier på hösten kan man som uppgift om termin inte ange 1 = vår och sommar, även om den studerande skulle ha anmält sig till universitetet t.ex. i juli.

Nuvarande examen = se punkt ”Examen” (positionerna 24–26).

Om en person som studerar för högre högskoleexamen har erhållit studierätt för denna examen samtidigt som han eller hon erhållit studierätt för lägre högskoleexamen, uppges här inledningstidpunkten för lägre högskoleexamen.

Utbildningskod (positionerna113-118)

Statistikcentralens 6-siffriga utbildningskod. Detta fält kan lämnas tomt, om uppgiften inte är tillgänglig.

Koder för examina, huvudämnen, utbildningprogram och fakulteter för varje universitet