XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysten tilinpäätöskysely (TILKES, LL)

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysten tilinpäätöskyselyssä (TILKES) kerätään vuosittain tietoja tuottojen ja kulujen erittelyistä, käyttöomaisuuden lisäyksistä ja vähennyksistä sekä taseen erittelyistä tilinpäätös- ja rakennetilastojen laadintaa varten. Tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa. Valtaosa tilaston tietosisällöstä saadaan verottajan elinkeinoverotusaineistosta. Aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan unionin asetukset edellyttävät tietojen keruuta (Yritystoiminnan rakennetilastoasetus Nro 295/2008 ja Asetus kansantaloudentilinpidon ja aluetilinpidon laadinnasta, EKT Nro 2223/96).

Yritykset voivat lähettää tiedot verkkolomakkeella. Kysely koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2013–31.12.2013 välisenä aikana. Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maaliskuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Kyselyn piiriin kuuluvat kaikki yli 50 hengen yritykset. 10 - 50 hengen yrityksistä kyselyyn on valittu yritykset satunnaisotannalla. Kyselyn piiriin kuuluu myös joitain henkilöstömäärältään pienempiä yrityksiä. Näiden lisäksi kyselyyn kuuluvat myös kaikki kunnalliset liikelaitokset.
Kaikkiaan kyselyn piiriin kuuluu n. 5500 yritystä.


Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tilinpäätöstilastojen, yritysten ulkomaista omistusta kuvaavien tilastojen ja muiden rakenne- ja taloustilastojen laadintaan. Kerättäviä yritys- ja toimipaikkatietoja käytetään myös tutkimusaineistona sekä kansantalouden tilinpidon, aluetilinpidon ja rahoitustilinpidon laskennassa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva