Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen alijäämä 2,6 % ja velka 65,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021
Julkaistu:
Seuraava julkistus:
Julkaisun tyyppi:
tiedote

Tilastokeskuksen Eurostatille raportoimien ennakkotietojen mukaan julkisyhteisöjen alijäämä oli 2,6 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021. Alijäämä alitti jälleen, ensimmäisen koronavuoden jälkeen, EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen viitearvon, joka on 3 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka eli sulautettu bruttovelka oli vuoden 2021 lopussa 65,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velan BKT-suhde oli 3,2 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin, mutta oli edelleen 60 %:n viitearvon yläpuolella.

Julkisyhteisöjen alijäämä vuosittain. Julkisyhteisöjen alijäämä oli 6,5 miljardia euroa vuonna 2021. Julkis-yhteisöjen rahoitusasema parani vajaalla seitsemällä miljardilla eurolla edellisvuodesta.

Pääkohdat

  • Julkisyhteisöjen alijäämä oli 6,5 miljardia euroa ja 2,6 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021.
  • Julkisyhteisöjen velka oli 166,4 miljardia euroa ja 65,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen alijäämä eli kansantalouden tilinpidon mukainen nettoluotonotto oli 6,5 miljardia euroa vuonna 2021. Julkisyhteisöjen rahoitusasema parani vajaalla seitsemällä miljardilla eurolla edellisvuodesta.

Eniten vuoteen 2020 verrattuna parani valtionhallinnon rahoitusasema. Valtionhallinnon alijäämä oli noin 8 miljardia euroa, mikä oli noin 5 miljardia euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionhallinnon rahoitusaseman kohenemiseen vaikutti etenkin verotulojen kasvu. Paikallishallintosektorin alijäämä oli vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan runsaat 800 miljoonaa euroa.

Sosiaaliturvarahastot jakaantuvat työeläkelaitoksiin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kasvoi huomattavasti muun muassa osinkotulojen kasvun myötä 2,4 miljardiin euroon vuonna 2021, eli kasvua edellisvuodesta oli yli 2,3 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä kasvoi 2,2 miljardiin euroon ja muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema vaihtui jälleen ylijäämäiseksi (216 miljoonaa euroa) vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen velka vuosittain. Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka eli EDP-velka oli 166,4 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Velka kasvoi 2,2 miljardia euroa vuonna 2021.

Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka (EDP-velka) oli 166,4 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa. Velka kasvoi 2,2 miljardia euroa vuonna 2021. Valtionhallinnon velka kasvoi 3,2 miljardia euroa ja paikallishallinnon velka kasvoi 0,2 miljardia. Sosiaaliturvarahastojen velka laski 0,9 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen välisten sulautuserien kasvu 257 miljoonalla eurolla vaikutti niin, että koko julkisyhteisöt-sektorin velka kasvoi edellä mainitun 2,2 miljardia euroa vuonna 2021. EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa talouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman bruttovelan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset.

EDP-raportointitaulut, huhtikuun 2022 notifikaatio (vain englanniksi) (pdf)

Eurostat julkistaa jäsenmaiden tiedot alustavien tietojen mukaan 22. huhtikuuta 2022.

Tilaston sisällöstä ja käsitteistä

Julkisyhteisöjen yli-/alijäämällä tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon sektoritilien mukaista nettoluotonantoa/-ottoa, joka on kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotus. Esimerkiksi paikallishallinnon tapauksessa käsite poikkeaa sektoriin kuuluvien kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmien mukaisesta tilikauden yli-/alijäämästä. Keskeinen ero liittyy investointeihin, jotka kirjataan kansantalouden tilinpidossa menoiksi sellaisenaan.

Julkisyhteisöjen tilinpidossa Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ERVV käsitellään Eurostatin päätöksen perusteella siten, että ERVV:n velanotto tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden maiden julkista velkaa. Avunsaajamaan ERVV:ltä saama laina tilastoidaan ikään kuin se olisi saatu takaukset myöntäneiltä euromailta, ja nämä maat puolestaan ovat vastaavan summan velkaa ERVV:lle. Tämän seurauksena takaukset myöntäneillä euromailla EDP-bruttovelka kasvaa, mutta nettovelka pysyy ennallaan, koska maille syntyy yhtä iso saaminen avunsaajamaalta.

Kunkin maan julkisyhteisöjen velkaan kirjattava osuus ERVV:n myöntämistä lainoista lasketaan jakamalla avunsaajamaille annettu laina sovitetulla jako-osuudella (perustuu kuhunkin tukipakettiin osallistuvien jäsenmaiden osuuksiin EKP:n pääomasta).

Vuoden 2021 lopussa Suomen julkisyhteisöjen velkaan on kirjattu 3,4 miljardia euroa velkaa ERVV:n myöntämien lainojen perusteella. Vastaavaa käsittelyä ei Euroopan vakausmekanismin (EVM) kohdalla tehdä.

Valtionhallinnon EDP-velka eroaa käsitteellisesti Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat ja kierrossa olevat kolikot.

Kansantalouden tilinpidossa valtionhallintosektori on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html). Valtion Eläkerahasto luetaan kuitenkin sosiaaliturvarahastoihin. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu. Kun nämä erot otetaan huomioon päästään EDP-käsitteen mukaiseen valtionhallinnon bruttovelkaan (Liitetaulukko 2).

Vuonna 2021 Valtiokonttorin valtionvelka 128,7 mrd. euroa + velan käsitteelliset erot 5,6 mrd. euroa + sektorirajauksesta johtuvat erot 4,8 mrd. euroa = valtionhallinnon bruttovelka 139,1 mrd. euroa. Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa korko- ja valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Lista julkisyhteisöihin sisältyvistä yksiköistä ja päätöksiä merkittävimmistä sektoriluokitustapauksista löytyy osoitteesta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/soveltamisp.html.

Suomi päivitti alijäämä- ja velkatietojen laadintaa koskevan EDP-inventoryn huhtikuun 2021 julkistuksen yhteydessä. Uusi päivitetty menetelmäkuvaus löytyy osoitteesta: http://stat.fi/til/jali/men.html

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
21.04.2022

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 2011-2021

21.04.2022

Julkisyhteisöjen EDP-velka 2011-2021

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
21.04.2022

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen, suhteessa BKT:een, %

21.04.2022

Julkisyhteisöjen EDP-alijäämän ja -velan tarkentuminen, miljoonaa euroa

Tietokantataulukot

Tähän julkaisuun liittyvät tietokantataulukot

Päivittyneet tietokantataulukot

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Lotta Sjöblom
yliaktuaari
029 551 3342
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.