Siirry etusivulle - Tilastokeskus
Aiheet
Kansantalous

Suomi vajosi taantumaan, bruttokansantuote pieneni myös neljännellä vuosineljänneksellä

katsaus | Kansantalouden neljännesvuositilinpito 2022, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni 2022 loka-joulukuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä ja jäi työpäiväkorjattuna vuodentakaiselle tasolleen. Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen kasvuluku tarkentui -0,1 %:iin (oli -0,3 %) edellisestä ja 1,6 %:iin (oli 1,0 %) vuodentakaisesta neljänneksestä. Eurostatin kokoamien ennakkotietojen mukaan EU-alueen bruttokansantuote pysyi loka-joulukuussa heinä-syyskuun tasolla.

Bruttokansantuotteen volyymi pieneni vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä. Viennin, investointien ja kulutuksen volyymit vähenivät edellisestä vuosineljänneksestä selvästi. Hintojen nousu ei ollut loka-joulukuussa 2022 enää yhtä voimakasta kuin aiemmilla vuosineljänneksillä. Hintojen nousu vuodentakaisesta näkyy kuitenkin siten, että useilla toimialoilla tuotettu käypähintainen arvonlisäys kasvoi 2021 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna selvästi, mutta hintamuutoksista puhdistettuina volyymitietoina arvonlisäystä kertyi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Poikkeuksellisen kovasta hintojen noususta johtuen arvio koko vuoden 2022 toimialojen arvonlisäyksestä on epävarmemmalla pohjalla kuin tavanomaisemman hintakehityksen vallitessa, ja tämä koskee etenkin toimialojen käypähintaisen arvonlisäyksen tietoja.

Kysyntäerät kehittyivät vuonna 2022 vaihtelevasti. Yksityinen kulutus kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla mutta kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä laskuun. Vienti supistui ensimmäisellä neljänneksellä, kasvoi kahdella seuraavalla ja kääntyi jälleen laskuun viimeisellä vuosineljänneksellä. Yksityiset investoinnit kasvoivat ja kääntyivät laskuun vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Varastojen muutokset olivat hyvin poikkeuksellisia, kun arvo kasvoi lähdeaineiston mukaan erittäin voimakkaasti koko alkuvuoden, kunnes niiden arvo viimeisellä vuosineljänneksellä lopulta pieneni hieman. Kyseessä saattoi olla yritysten varautuminen tuotannossa tarvittavien tuotteiden toimituskatkoihin globaalissa kriisissä, mutta nyt käytettävissä ollut aineisto ei anna vielä vastausta tähän kysymykseen.

Tuotanto väheni 2022 viimeisellä neljänneksellä useilla toimialoilla

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi pieneni vuoden 2022 loka-joulukuussa 0,3 % edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 0,9 % vuodentakaisesta. Koko vuonna 2022 arvonlisäystä kertyi 2,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Teollisuuden toimialoista metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoivat vuonna 2022. Kaupan toimialoilla hinnanmuutoksista puhdistettu volyymi pieneni selvästi, eli tuotteita myytiin aiempaa vähemmän (tai kalliimpien tuotteiden sijaan myytiin edullisempia vaihtoehtoja), mutta hintojen nousu nosti kaupan käypähintaisen arvonlisäyksen edellisvuotta suuremmaksi. Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi reippaasti koronavuosien ahdingon jälkeen, tosin suunta kääntyi alaspäin hyvän alkuvuoden jälkeen. Informaation ja viestinnän sekä liike-elämän palveluiden toimialat kasvoivat viime vuosien tapaan.

Vaakapylväskuvio näyttää toimialojen arvonlisäyksen volyymin muutokset edellisestä vuodesta.

Teollisuuden (toimialat B–E) tuotanto pieneni vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä heinä-syyskuun tasolta. Metsä- ja kemianteollisuudessa arvonlisäyksen volyymi pieneni, mutta sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi selvästi. Hinnat ovat nousseet voimakkaasti jo vuoden 2021 loppupuolesta lähtien, ja vaikka hintojen nousu tasaantui loka-joulukuussa 2022, hintojen nousu näkyy teollisuuden arvonlisäyksen käypähintaisen arvon kasvuna vuodentakaiseen verrattuna.

Rakentaminen on vähentynyt 2022 toisesta neljänneksestä alkaen talonrakentamisen hiipuessa, vaikka maa- ja vesirakentaminen onkin kääntynyt samaan aikaan kasvuun.

Kaupan volyymi on pienentynyt jo vuoden 2021 kolmannesta neljänneksestä asti. Palvelutoimialojen kehitys oli vuonna 2022 vaihtelevaa. Liikenne oli loivassa laskusuunnassa koko vuoden. Majoitus- ja ravitsemistoiminta kääntyi laskuun vahvan toisen vuosineljänneksen jälkeen. Toisaalta informaation ja viestinnän sekä liike-elämän palveluiden (M–N) toimialat kasvavat yhteiskuntaa ravistelevista kriiseistä välittämättä, kuten nähtiin jo koronapandemian aikana.


Kansantalouden kysyntä pieneni loka-joulukuussa

Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä kansantalouden kokonaiskysyntä supistui 2,3 % heinä-syyskuun tasolta. Vienti, yksityinen kulutus ja investoinnit vähenivät. Myös varastojen arvo pieneni, mikä vaikuttaa kokonaiskysynnän muutokseen, kun aiemmilla neljänneksillä varastojen arvo kasvoi poikkeuksellisen paljon. Koko vuoden 2022 kokonaiskysyntä kasvoi 3,7 %, kun kaikki em. kysyntäerät kasvoivat.

Vaakapylväskuvio näyttää tarjonnan ja kysynnän pääerien volyymin muutokset edellisestä vuodesta.

Viennin volyymi supistui 2022 neljännellä vuosineljänneksellä 2,9 % heinä-syyskuun tasolta. Tuonnin volyymi pieneni 2,4 %. Ulkomaankaupan hinnat ovat nousseet vuoden 2021 loppupuolelta lähtien, mikä näkyy viennin ja tuonnin käypähintaisen arvon kasvuna vuodentakaiseen verrattuna. Koko vuonna 2022 viennin volyymi kasvoi 1,5 % ja tuonnin volyymi 7,4 %. Vastaavat käypähintaiset muutokset olivat 20,5 % ja 28,4 %.

Yksityinen kulutus väheni 2022 loka-joulukuussa 0,6 % heinä-syyskuun tasolta. Koko vuoden yksityiset kulutusmenot kasvoivat 2,1 %. Kulutus lyhytikäisiin tavaroihin (esim. ruoka, polttoaine) on vähentynyt vuoden alusta asti. Julkiset kulutusmenot kasvoivat 1,1 % vuonna 2022, mutta pienenivät loka-joulukuussa 1,2 % edellisestä neljänneksestä. 

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen eli investointien volyymi supistui 2022 loka-joulukuussa 2,0 % edellisestä neljänneksestä. Yksityiset investoinnit vähenivät 1,2 % ja julkisen sektorin investoinnit 5,6 %. Investoinnit asuinrakennuksiin vähenivät erityisen paljon. Koko vuoden 2022 investoinnit kasvoivat 5,8 %.

Työllisten määrä väheni

Työllisiä oli 2022 loka-joulukuussa 0,3 % vähemmän kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä väheni 1,5 %. Vuonna 2022 työllisten määrä kasvoi 2,4 % ja tehdyt työtunnit 0,6 % edellisestä vuodesta. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan loka-joulukuussa 6,2 %, kun se vuotta aiemmin oli 6,3 %. Koko vuonna 2022 työttömyysaste oli 6,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 7,7 %.

Työn tuottavuus eli bruttoarvonlisäyksen volyymi työtuntia kohti kasvoi 1,7 % vuonna 2022.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi 2022 loka-joulukuussa 0,9 % edellisen neljänneksen tasolta. Koko vuoden 2022 palkkasumma kasvoi 6,4 %. Työnantajien maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 0,1 % edellisestä neljänneksestä ja koko vuonna 6,5 %.

Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, kasvoi 6,0 % vuonna 2022. Bruttokansantulo oli nimellisesti 4,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Käytettävissä olleet tiedot

Ennakkotiedot perustuvat 22.2.2023 käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Vuositason tiedot 1990–2021 vastaavat 28.2.2023 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2023 ensimmäistä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 31.5.2023, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkennetaan. Pikaennakko bruttokansantuotteen kehityksestä tammi-maaliskuussa julkaistaan Tuotannon suhdannekuvaajan yhteydessä 16.5.2023.

Neljännesvuositiedot voivat täsmäytys- ja kausitasoitusmenetelmistä johtuen tarkentua hieman koko aikasarjan osalta jokaisen julkistuksen yhteydessä. Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat kuitenkin neljänneksen julkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, koska vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden
viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Kansantalouden neljännesvuositilinpidon dokumentaatio on nähtävissä Tilastokeskuksen sivuilla: https://www.stat.fi/tilasto/dokumentaatio/ntp.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Julkaisua taustoittavat tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala
  • Taloustoimi
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Toimiala
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Samu Hakala
yliaktuaari
029 551 3756
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.