Aiheet
Koulutus ja tutkimus

Peruskoulun oppilaista 24 % sai tehostettua tai erityistä tukea vuonna 2022

tiedote | Oppimisen tuki 2022

Muutos

Oppimisen tuki -tilastoa uudistettu: mukana nyt varhaiskasvatuksen yhteydessä annettavan esiopetuksen oppimisen tuen tietoja. Vanhoja tietokantataulukoita siirretty arkistokantaan.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan yhä useampi peruskoulun oppilas sai oppimisen tukea vuonna 2022. Tehostettua tukea sai 79 200 eli 13,9 % ja erityistä tukea 55 500 eli 9,7 % peruskoulun oppilaista. Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Keskeisiä poimintoja

 • Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 61 % ja tyttöjä 39 %. Erityistä tukea saaneista poikia oli 69 % ja tyttöjä 31 %. Vuonna 2022 peruskoulun oppilaista poikia oli 51 % ja tyttöjä 49 %.
 • Vuosiluokkien 1-6 erityistä tukea saavilla oppilailla 34 %:lla opetus oli kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa, vuosiluokilla 7-9 vastaava osuus oli 29 % vuonna 2022.
 • Maakunnissa tehostetun ja erityisen tuen yhteenlasketut määrät vaihtelevat 20 %:sta 31 %:iin.
 • Varhaiskasvatuksen yhteydessä annattavassa esiopetuksessa 11 % oppilaista sai tehostettua tai erityistä tukea. Poikia oli heistä 72 % ja tyttöjä 28 %.
 • Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 39 100 sai erityistä tukea vuonna 2022. Tuen saajissa naisia oli ensi kertaa enemmän kuin miehiä.

Lähes joka kolmannen erityisen tuen oppilaan opetus kokonaan erityisluokassa tai -ryhmässä

Erityistä tukea saaneista oppilaista 5,7 %:lla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa syksyllä 2022. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2022 osuus oli 7,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2011. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä tai -luokassa kokonaan opetuksensa saavien osuus oli 26 % vuonna 2022.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 32 % sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa ja 36 %:lla oppilaista 80-100 % opetuksesta oli yleisopetuksen ryhmässä. Lopuilla 32 %:lla opetus oli tasaisemmin sekä yleisopetuksen ryhmissä että erityisryhmissä tai -luokissa.

”Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä” -toteutuspaikkatieto on korvattu syksystä 2020 alkaen luokalla ”Opetuksesta 80-100 % yleisopetuksen ryhmässä”, joka sisältää inkluusion määritelmän 80 % tai enemmän yleisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen oppilaista 22 %:lla oli pidennetty oppivelvollisuus syksyllä 2022. Osuus on 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuotena. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista poikia oli 68 % ja tyttöjä 32 %.

Tukiopetus, avustaja- ja tulkitsemispalvelut sekä erityiseen tukeen sisältyvä osa-aikainen erityisopetus vähenivät

Tehostettua tukea syksyllä 2022 saaneista oppilaista 80 %:lla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 54 %:lla tukiopetusta, 33 %:lla avustajapalveluita, 2 %:lla tulkitsemispalveluja ja 6 %:lla erityisiä apuvälineitä.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 45 %:lla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 38 %:lla tukiopetusta, 55 %:lla avustajapalveluita, 5 %:lla tulkitsemispalveluja ja 11 %:lla erityisiä apuvälineitä.

Osa-aikaista erityisopetusta annettiin syksyllä 2022 edellisvuotista enemmän ainoastaan tehostettuna tukena. Tukiopetus, avustajapalvelut ja tulkitsemispalvelut vähenivät molemmissa tuen muodoissa. Erityisten apuvälineiden osuus pysyi ennallaan.

Peruskoululaisista 23 % sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2021–2022 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 132 000 oppilasta, joka oli 23,5 % syksyn 2021 peruskoululaisista. Osuus on 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä lukuvuotena.

Syksyllä 2021 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 60 100 oppilaan tehostettuun tukeen ja 25 100 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2021–2022 saaneista 132 000 oppilaasta noin 46 850 eli 35 % sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Ainakin 31 %:lle peruskoululaisista jonkinlaista oppimisen tukea

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 31,3 % syksyn 2021 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2021–2022. Osuus on 1,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisenä vuotena.

Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2021–2022 yhteensä 175 700 oppilasta. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi yleistä tukea saatettiin antaa myös muilla tavoin, mutta nämä muut yleisen tuen tukimuodot eivät sisälly Tilastokeskuksen oppimisen tuki -tilastoon.

Tuen määrä vaihtelee eri maakunnissa

Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Pohjois-Karjalassa, 16,5 %, ja pienin Kainuussa, 11,8 %.

Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski-Pohjanmaalla, 6,7 %, ja suurin Kymenlaaksossa, 14,4 %. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 5,8 %.

Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus oli Kymenlaaksossa, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 31 % peruskoululaisista. Pienimmät yhteenlasketut osuudet olivat Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 20 %.

Uutta tietoa varhaiskasvatuksen yhteydessä annettavasta esiopetuksen oppimisen tuesta

Tilastokeskus keräsi ensimmäistä kertaa tarkempaa tietoa myös varhaiskasvatuksen esiopetuksen oppimisen tuki -tiedoista vuonna 2022. Koulun yhteydessä olevat esiopetusoppilaat sisältyvät peruskoulun oppilaiden lukuihin. Varhaiskasvatuksen yhteydessä annetun esiopetuksen oppimisen tuki -tiedoista on julkaistu neljä uutta tietokantataulukkoa. Esiopetusoppilaista 16 % on koulun yhteydessä ja 84 % varhaiskasvatuksen yhteydessä järjestetyssä opetuksessa.

Varhaiskasvatuksen yhteydessä annettavassa esiopetuksessa tehostettua tai erityistä tukea sai pojista 15 % ja tytöistä 6 %. Tehostettua tukea sai 7 % oppilaista, pojista 10 % ja tytöistä 4 %. Erityistä tukea sai 4 % oppilaista, pojista 5 % ja tytöistä 2 %.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista oli poikia 72 % ja tyttöjä 28 %. Vuonna 2022 varhaiskasvatuksen yhteydessä esiopetusoppilaista poikia oli kaikkiaan 51 % ja tyttöjä 49 %.

Varhaiskasvatuksen yhdessä annettavassa esiopetuksessa erityisen tuen oppilaista 30 % sai opetuksen kokonaan erityisryhmässä tai -luokassa ja 35 %:lla opetuksesta oli 1-19 % yleisopetuksessa. 15 %:lla oppilaista opetuksesta 80-100 % oli yleisopetuksen ryhmässä.

Keskeisimmät tukimuodot varhaiskasvatuksen esiopetuksessa olivat osa-aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut. Tehostettua tukea saavista oppilaista 60 %:lla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta ja 34 %:lla avustajapalveluita. Erityistä tukea saavilla oppilailla osa-aikaista erityisopetusta oli 64 %:lla ja avustajapalveluita 49 %:lla.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa erityistä tukea 39 100 opiskelijalle vuonna 2022

Vuonna 2022 tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 39 100 sai erityistä tukea, mikä on 11 % ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä. Suurin osa, 86 %, opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 12 % erityisen tuen saajista.

Erityistä tukea sai vuonna 2022 kaikkiaan 38 700 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaa. Osuus on 15 % kaikista ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista. Ammattitutkintokoulutuksessa erityistä tukea sai 0,6 % ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa 0,1 % opiskelijoista.

Erityisen tuen saajista miehiä oli 49,8 % ja naisia 50,2 % vuonna 2022. Ammatillisessa koulutuksen opiskelijoista miehiä oli 48,0 % ja naisia 52,0 % vuonna 2022. Miesopiskelijoista kaikkiaan 12 % sai erityistä tukea, naisista 11 %.

Muutos

Oppimisen tuki -tilastoa uudistettu: mukana nyt varhaiskasvatuksen yhteydessä annettavan esiopetuksen oppimisen tuen tietoja. Vanhoja tietokantataulukoita siirretty arkistokantaan.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Oppilaitostyyppi
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
  • Vuosiluokka
  • Sukupuoli
  Ajanjakso:
  vuosi
  Päivitetty:
  Käytetyt luokitukset:
   Ajanjakso:
   vuosi
   Päivitetty:
   Käytetyt luokitukset:
    Ajanjakso:
    vuosi
    Päivitetty:
    Poistuneet tietokantataulukot

    Tulevat julkaisut

    Taustatiedot

    Dokumentaatio
    Viittausohje

    Tilaston asiantuntijat

    Tiedustelut ensisijaisesti
    Palvelusähköposti
    koulutustilastot@stat.fi
    Heli Hiltunen
    yliaktuaari
    029 551 3314
    Vastaava osastopäällikkö

    Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

    Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.