Medborgarpulsen

Vad undersöker man?

Statistikcentralen är en statlig statistikbyrå som sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. Statistikcentralen genomför enkäten Medborgarpulsen på uppdrag av statsrådet. I enkäten utreds medborgarnas syn på aktuella ämnen bl.a. med anknytning till myndigheternas verksamhet och kommunikation samt uppgiftslämnarens sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden.

Frågor på svenska: Medborgarpulsen 6/2022

När och hur samlar man in uppgifter?

Enkäten genomförs som en webbenkät och den kan besvaras med en smartmobil på finska, svenska eller engelska. En inbjudan till enkäten sänds till uppgiftslämnarna per sms. Enkäten genomförs med fem veckors mellanrum och uppgiftslämnarna byts ut för varje omgång. I problemsituationer kan den inbjudna i undersökningen kontakt per e-post: kansalaispulssi@stat.fi

Enkätens urval består av de 15–74-åringar Fastlandsfinland som svarat på Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, konsumenternas förtroende och undersökningen om finländarnas resor och för vilka det finns ett aktuellt telefonnummer som uppfyller kriterierna. Undersökningens urval tas ut två gånger om året med ett stratifierat slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas som grundar sig på det centrala befolkningsregistret.

Till vad används uppgifterna?

Utgående från uppgifter som samlats in i enkäten sammanställs statistik och görs undersökningar, som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet.

Dataskydd

Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Statistikcentralen kan lämna undersökningsmaterialet vidare efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera personer har raderats.

Grunden för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är det allmänna intresse som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Statsrådets kansli är personuppgiftsansvarig.

Uppgifter som sammanslås med insamlat material

Material som samlats in för att underlätta besvarandet kompletteras med uppgifter från administrativa register. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera svarspersonen i det färdiga statistikmaterialet. Uppgifterna som bifogas är: kön, ålder, utbildning, regionala uppgifter, hushållets klassificerade inkomstuppgifter, bostadshushållen och huvudsaklig verksamhet.

Överlåtelse och förvaring av material

Statistikcentralen överlåter insamlat material till Statsrådets kansli utan direkta identifieringsuppgifter (namn, födelsetid, personbeteckning, kontaktinformation). Statsrådets kansli och Statistikcentralen förvarar materialet tillsvidare. Statistikcentralen kan överlåta materialet utan personuppgifter till Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv för att användas fritt av alla.

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.

Annan kontaktinformation, t.ex. telefonnummer: offentligt tillgängliga källor eller uppgifter som intervjupersonen själv lämnat. Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Mera information 

Statsrådets kansli:
Juho Jyrkiäinen, specialsakkunnig
tfn 050 518 8467

Statistikcentralen: kansalaispulssi@stat.fi