Raportointi

Inventaariolähetykset

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi koostuu kansallisesta inventaarioraportista (NIR) (pdf) sekä määrämuotoisista taulukoista (CRF-taulut (xls) ja SEF-tauluista (xls)).

Viimeisin inventaariolähetys (vuosien 1990–2020 päästötiedot):

NIR sisältää kuvaukset mm. päästökehityksestä vuodesta 1990 alkaen, laskennassa käytetyistä menetelmistä ja oletuksista, uudelleen laskennoista, laskennan epävarmuuksista sekä inventaarion laadunhallinnasta. Inventaarioraportissa kuvataan sekä Ilmastosopimuksen että Kioton pöytäkirjan mukainen laskenta.

CRF-tauluihin kootaan varsinaiset Ilmastosopimuksen mukaiset päästötiedot sektoreittain, lähteittäin ja kaasuittain sekä laskennassa käytettyjä taustatietoja. Taulukot vuodesta 1990 alkaen löytyvät UNFCCC:n sivuilta päivitettyinä viimeisimmän YK-lähetyksemme mukaisesti. Lisäksi CRF-taulut pitävät sisällään tiedot Kioton pöytäkirjan artiklojen 3.3 ja 3.4 mukaisten toimien päästöistä ja poistumista. Pakollisia raportoitavia toimia ovat metsitys, uudelleen metsitys ja metsän hävitys. Suomi ei ole valinnut muiden vapaaehtoisten toimien (esim. maatalous- tai laidunmaan hoito) raportointia Kioton pöytäkirjan toiselle velvoite kaudelle (2013 - 2020). 

Inventaariotietoihin lisätään Energiaviraston tuottamat SEF-taulut. Taulukot sisältävät tietoja päästörekisterissä olevista päästö- ja päästövähennysyksiköistä ja niiden siirroista eri maiden rekisterien välillä.

Kansallinen inventaarioraportti sekä taulukot toimitetaan vuosittain EU:lle ja YK:n Ilmastosopimukselle seuraavasti:
- 15.1. EU:lle (alustavat tiedot),
- 15.3. EU:lle,
- 15.4. YK:n Ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Lisäksi EU:lle raportoidaan vuosittain inventaarioon liittyvät EU:n kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän mukaiset ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit.

Viimeisin inventaarion indikaattoriraportti: Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit (Excel)

Inventaarion tulokset julkaistaan suomenkielellä säännöllisesti tilastojulkistuksessa.   

Maaraportti

Noin neljän vuoden välein tuotetaan ns. maaraportti (national communication), joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. kansallisista olosuhteista, ilmastostrategiasta sekä politiikkatoimista päästöjen vähentämiseksi.

Kaksivuotisraportti

Kaksivuotisraportissa (Biennial Report) ilmastosopimuksen osapuolet raportoivat ilmastopolitiikan edistymisestä.

Päivitetty 3.8.2022