Mikrosimulointi

Tilastokeskus kehittää, ylläpitää ja jakaa Suomen henkilövero- ja sosiaaliturvajärjestelmää mallintavaa SISU-mikrosimulointimallia. SISU-malli on henkilöverotuksen ja sosiaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seurantaan ja arvioimiseen tarkoitettu laskentaväline.

Mikrosimulointimalleja on sovellettu Suomessa jo pitkään sosiaaliturvaetuuksien ja tuloverotuksen lainsäädännön valmistelutyössä. Mikrosimulointimallien avulla voidaan koko väestöä edustavan yksilötasoisen otosaineiston avulla laskea lakimuutosten yhteisvaikutuksia niin erityyppisille kotitalouksille kuin koko väestölle.

Malleja käytetään mm. julkisen sektorin verotulojen arvioimiseen, kansalaisten ja kotitalouksien taloudellisen aseman tarkasteluun sekä tuloerojen ja kannustinvaikutusten tutkimiseen.

Uusi malli vie suomalaisen mikrosimuloinnin uudelle tasolle käytettävyydessä ja laskentatarkkuudessa. Käytettävyyttä helpottamaan malliin on räätälöity erillinen käyttöliittymä. Laskentatarkkuus on parantunut uuden suuremman, väestöä paremmin edustavan pohja-aineiston myötä. Laajan rekisteripohjaisen aineiston käyttö on mahdollista etäyhteyden kautta. Tavoitteena on myös mallin aikaisempaa laajempi käyttö muun muassa tutkimuksessa ja politiikkavaihtoehtojen arvioinnissa.

Mallia on kehitetty Tilastokeskuksessa vuodesta 2011 lähtien tiiviissä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen tutkimusosaston kanssa. Kehittämistyöhön on osallistunut lisäksi useita asiantuntijoita valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.