Registerbeskrivning: Kund- och intressegruppsregister

1. Registeransvarig

Statistikcentralen

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors

Postadress: 00022 Statistikcentralen

Telefon: 029 551 2220, vardagar kl. 9.00–16.00

2. Registrets namn

Kund- och intressegruppsregister

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på personuppgiftslagens:

 • 8 § mom. 1 punkterna 5 och 7 (skötsel av kund- och intressegruppsförhållanden samt hantering av uppgifter om Statistikcentralens egna anställda);
 • 19 § (direktmarknadsföring och andra därmed jämförbara försändelser).

Behandling av personbeteckning för de kunder, som faktureras för de produkter och tjänster som säljs till dem, grundar sig på 13 § mom. 1 och 2 i personuppgiftslagen.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret innehåller uppgifter om Statistikcentralens intressegrupper och kunder samt uppgifter om Statistikcentralens anställda.

Som identifikationsuppgifter för alla registrerade används namn och kontaktinformation.

För de personers del som finns i kund- och intressegruppsregistret är datainnehållet i registret följande:

 • tilläggsinformation som kompletterar identifikationsuppgifterna, såsom uppgiftsbeteckning, arbetsgivare och uppgiftsklass;
 • väsentlig kontakthistoria; möten och kontakter;
 • ansökta användningstillstånd för Statistikcentralens datamaterial;
 • roll och delaktighet i genomförandet av Statistikcentralens samarbete med intressegrupper samt tillhandahållande av datamaterial och övriga tjänster;
 • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar.

För Statistikcentralens anställdas del är datainnehållet i registret följande:

 • roll och delaktighet i genomförandet av Statistikcentralens samarbete med intressegrupper samt tillhandahållande av datamaterial och övriga tjänster;
 • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar;
 • placering inom Statistikcentralens organisation på ansvarsområdes- och enhetsnivå.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i huvudsak in från den registrerade själv, men uppgifter köps också av utomstående informationstjänstleverantörer.

För Statistikcentralens anställdas del används Statistikcentralens operativa system, såsom Active Directory, som uppgiftskälla.

7. Principer för skydd av registret

Följande principer tillämpas för skydd av det manuella materialet i anknytning till registret:

 • materialet förvaras i den registeransvariges låsta lokaliteter.

Följande principer tillämpas för skydd av det material i anknytning till registret som behandlas med ADB:

 • användningen av registret förutsätter ett användarnamn och ett lösenord som uppfyller tekniskt granskade kvalitetskrav;
 • det tekniska skyddet av registret mot data- och andra intrång har getts i uppgift åt en yrkesmässig tjänsteleverantör.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Hannele Orjala

Direktör för informationstjänst

Dela