Registerbeskrivning: Register över kundförhållanden

1. Registeransvarig

Statistikcentralen 00022 Statistikcentralen, tfn 029 551 1000 Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Register över kundförhållanden

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1. Skötsel av kundförhållanden enligt 8§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 5
2. Hantering av personuppgifter enligt 19§ i personuppgiftslagen för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser
3. Enligt samtycke av den registrerade enligt 8§ i personuppgiftslagen mom. 1 punkt 1

 • synpunkter på Statistikcentralens produkter och tjänster
 • registrering som prenumerant på e-posttjänsten "Nyhetsbrev"

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsprinciper:

1. Personen har ett kundförhållande till den registeransvarige
2. Personer som gett sina synpunkter frivilligt under eget namn
3. Personen har registrerat sig som prenumerant på e-posttjänsten "Nyhetsbrev"
4. När det gäller registret över marknadsföring och kontakter, kontaktpersoner hos företag och myndigheter (19§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 3)

Typ av uppgifter:

 • ställning/uppgift i organisationen
 • personens kontaktinformation vid arbetsstället (t.ex. adress, telefon, e-post)
 • eventuella kommentarer från personen
 • personens beställningar (e-posttjänsten Nyhetsbrev)
 • kundernas beställningar och faktureringsuppgifter

Identifikationsuppgifter

 • namn

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

När det gäller uppgifternas offentlighet och sekretess tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt 16 § 3 mom. i lagen får personuppgifter ur en myndighets personregister, om inte något annat särskilt bestäms i lag, lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form bara om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. För direktmarknadsföring och för opinions- eller marknadsundersökningar får personuppgifter dock lämnas ut endast om den registrerade har samtyckt till detta.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Fonecta B2B

Den registrerades egna anmälningar

Andra sätt att erhålla uppgifter:

 • registeransvariges enkät
 • publikationer bl.a. telefonkatalog
 • offentliga register
 • medier
 • andra publicerade databaser, t.ex. de uppgifter som organisationen själv publicerat på internet

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen

Underskrift
Heli Mikkelä

Direktör,
informationstjänst

Dela