Registerbeskrivning: Register över kundförhållanden

1. Registeransvarig

Statistikcentralen 00022 Statistikcentralen, tfn 17341 Verkstadsgatan 13

2. Registrets namn

Register över kundförhållanden

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

1. Skötsel av kundförhållanden enligt 8§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 5
2. Hantering av personuppgifter enligt 19§ i personuppgiftslagen för direktmarknadsföring och andra adresserade försändelser
3. Enligt samtycke av den registrerade enligt 8§ i personuppgiftslagen mom. 1 punkt 1

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsprinciper:

1. Personen har ett kundförhållande till den registeransvarige
2. Personer som gett sina synpunkter frivilligt under eget namn
3. Personen har registrerat sig som prenumerant på e-posttjänsten "Nyhetsbrev"
4. När det gäller registret över marknadsföring och kontakter, kontaktpersoner hos företag och myndigheter (19§ i personuppgiftslagen mom.1 punkt 3)

Typ av uppgifter:

Identifikationsuppgifter

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

När det gäller uppgifternas offentlighet och sekretess tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt 16 § 3 mom. i lagen får personuppgifter ur en myndighets personregister, om inte något annat särskilt bestäms i lag, lämnas ut i form av en kopia eller en utskrift eller i elektronisk form bara om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd för personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter. För direktmarknadsföring och för opinions- eller marknadsundersökningar får personuppgifter dock lämnas ut endast om den registrerade har samtyckt till detta.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Fonecta B2B

Den registrerades egna anmälningar

Andra sätt att erhålla uppgifter:

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

8. Godkännande av registerbeskrivningen

Statistikcentralen 4.9.2013

Underskrift
Heli Mikkelä Direktör,
informationstjänst

 


Senast uppdaterad 4.9.2013

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistiksinfo > Registerbeskrivningar > Registerbeskrivning: Register över kundförhållanden

Statistikinfo

Registerbeskrivningar

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter