Energiankulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ekul/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Energian kokonaiskulutus sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä suoraan loppukulutuksessa käytetyn energian.

Energian loppukäyttö puolestaan mittaa energialopputuotteiden eli sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Kokonaiskulutuksen ja loppukäytön erotus menetetään energian muunto- ja siirtohäviöinä.

Tietosisältö

Energian kokonaiskulutus sisältää tiedot fossiilisten polttoaineiden, energiaturpeen, uusiutuvien energialähteiden ja ydinenergian käytöstä sekä sähkön nettotuonnista.

Energian loppukäyttö jakautuu teollisuus-, liikenne-, rakennusten lämmitys- ja muut -sektoreille.

Käytetyt luokitukset

Polttoaine- ja energialähdeluokitus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen omiin tietoaineistoihin sekä energia-alan järjestöjen keräämiin tilastoihin. Lisäksi joidenkin sektoreiden energiankulutus saadaan laskentamallien tuloksista.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotilasto valmistuu tilastovuotta seuraavassa maaliskuussa ja lopulliset tiedot ovat saatavilla marraskuun loppuun mennessä.

Aikasarja

Tiedot on saatavilla vuodesta 1970 lähtien.

Asiasanat

energia, energialähteet, energiankulutus, energiavero, kaukolämpö, kivihiili, maakaasu, polttoaineet, puupolttoaineet, päästöt, sähkö, sähköntuotanto, turve, vesivoima, ydinenergia, öljy

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ekul/yht.html


Päivitetty 17.10.2012