Palvelujen ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pul/
Aihealue: Kauppa
Sivuavat aihealueet: Palvelut
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2016.

Kuvaus

Palvelujen ulkomaankauppatilasto kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain. Palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle

Tietosisältö

Tiedot koskevat yritysten ulkomailta ostamien tai ulkomaille myymien palvelujen arvoa. Tilastointi kattaa yritysten välisten tyypillisten liike-elämän palvelujen ohella sekä koulutus- ja virkistyspalvelut että immateriaalioikeuksia kuten rojaltit ja lisenssimaksut. Tilaston ulkopuolelle on jätetty kuljetus- ja vakuutuspalvelut, joista jo kerätään tietoja. Palvelut ilmoitetaan maittain. Tilastoa varten kerättävät yrityskohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Palvelueräjaotteluna käytetään EBOPS -luokitusta (The Extended Balance of Payments Services Classification), joka on Palvelujen ulkomaankaupan käsikirjan (Manual on International Trade in Services) mukainen kansainvälinen luokitus. Maajaotteluna käytetään maksutasetilastoinnin maaluokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palvelujen ulkomaankaupan tiedustelu toteutetaan vuosittain yrityksille suunnattuna kyselynä, jossa on mukana sekä teollisia että palvelutoimialoja. Otos koostuu noin 2000 yrityksestä, jotka on valittu otokseen suuruusluokan ja toimialan perusteella siten, että niiden avulla saadaan edustava kuva suomalaisten yritysten käymästä palvelujen ulkomaankaupasta. Yrityksiltä saadut tiedot korotetaan vastamaan koko kehikon yritysten tietoja.

Päivitystiheys

Vuosi

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot valmistuvat puolen vuoden viiveellä ja lopulliset tiedot yhdeksän kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Lopulliset tiedot julkaistaan ”Yritysten kansainvälistyminen” -julkaisussa.

Aikasarja

Tiedot kerätään joka vuosi. Ensimmäiset tiedot ovat vuodelta 2000.

Asiasanat

palvelut, tuonti, ulkomaankauppa, vienti, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pul/yht.html


Päivitetty 30.05.2017