Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.6.2011

Kuluttajien luottamus heikkeni kesäkuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt edelleen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 11,4, kun se toukokuussa oli 15,4 ja huhtikuussa 17,8. Kesäkuussa luottamus talouteen oli samalla heikompi kuin vuotta aikaisemmin (18,7) ja pitkällä ajalla keskimäärin (13,3). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. kesäkuuta 1 375 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät kesäkuussa edelliskuuhun ja myös vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien näkemykset omasta taloudestaan sekä Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat kesäkuussa selvästi huonommat kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan arviot omista säästämismahdollisuuksista pysyivät heikkenemisestä huolimatta edelleen valoisina. Lisäksi omakohtaista työttömyyden uhkaa koettiin yhä vähemmän. Kesäkuussa kuluttajat arvelivat hintojen nousevan nopeasti ja pitivät säästämistä kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai lainanottoa.

Kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista useampi eli 30 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 32 ja 24 prosenttia ja viime vuoden kesäkuussa optimistiset 47 ja 17 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 17 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aikaisemmin osuudet olivat 29 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 9 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista 29 prosenttia odotti kesäkuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja hieman useampi eli 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 34 ja 30 prosenttia ja vuosi sitten 30 ja 30 prosenttia.

Kesäkuussa 19 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 13 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat toukokuussa 17 ja 12 prosenttia ja vuosi sitten synkät 12 ja 18 prosenttia. Kesäkuussa 45 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden kesäkuussa 2,2 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Kesäkuussa 61 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 53 prosenttia kuluttajista. Vuosi sitten vastaava osuus oli 69 prosenttia. Kesäkuussa kuitenkin yhtä moni kuin aiemmin eli 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 40 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kuukautta aikaisemmin vastaava osuus oli 38 prosenttia ja vuosi sitten 52 prosenttia. Monet kotitaloudet suunnittelivat kesäkuussa käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai kodintekniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa hieman harvempi eli 6 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden kesäkuussa 16 ja 8 prosenttia.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu noin 4,1 miljoonaa henkilöä ja 2,5 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Kesäkuussa tutkimuksen vastauskato oli 37,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 06/2010 05/2011 06/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 18,7 15,4 11,4 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 10,0 10,0 5,2 --
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,5 52,2 10,9 50,5 46,5 44,8 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,3 25,3 -27,1 15,1 3,7 -2,9 -
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,5 27,6 -51,1 -1,0 1,6 -1,3 +/-
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,0 7,6 -18,8 -1,7 6,2 7,1 +
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 2,2 3,4 3,4  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,1 41,8 -14,2 29,7 8,8 10,2 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 18,4 18,0 14,2 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,3 42,0 -47,1 26,2 6,7 3,4 -

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (537,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/06/kbar_2011_06_2011-06-27_tie_001_fi.html