Om oss

Statistikcentralen producerar tillförlitlig och opartisk statistik över det finländska samhället. Statistikcentralen har till uppgift att förädla uppgifter ur olika datakällor till statistik och till nytta för alla finländare: medborgare, beslutsfattare, forskare och andra som behöver uppgifterna.

Vi producerar merparten av Finlands officiella statistik, som vi utvecklar tillsammans med andra statistikproducenter. Statistikföringen planeras och styrs också i internationella nätverk där vi är aktiva.

Statistikcentralen är ett självständigt statligt ämbetsverk inom Finansministeriets förvaltningsområde. Hos oss arbetar omkring 800 experter på olika områden.

Hur framställer vi statistik?

Största delen av statistiken sammanställer vi utifrån olika registeruppgifter - uppgifter om befolkningen fås ur befolkningsregistret och inkomstuppgifter ur inkomstregistret.

När vi inte får uppgifter ur registren vänder vi oss till medborgarna och organisationerna. Vi får årligen omkring 350 000 svar på enkäterna. Varje uppgiftslämnare är viktig.

Vi utvecklar också ständigt användningen av nya informationskällor. Vi utnyttjar t.ex. information som finns på tjänsteleverantörernas webbsidor samt uppföljningsdata som olika aktörer publicerar och som uppdateras frekvent, såsom trafikuppgifter från automatiska mätpunkter. Registermaterialet förädlas till statistik på ett sådant sätt att enskilda personers personliga uppgifter inte kan identifieras.

Statistikuppgifter tillhör alla

Statistikcentralens viktigaste uppgift är att publicera tillförlitlig statistik för alla. Största delen av de statistikuppgifter som vi producerar är fritt tillgängliga på webben.

Utöver statistik producerar vi material som forskare kan utnyttja i sina undersökningar, gör på beställning olika utredningar utgående från materialet, deltar i samhällelig diskussion, främjar statistikens läskunnighet i samhället och hjälper dem som behöver information att hitta statistiska uppgifter.

Senast uppdaterad 21.3.2023