Statistikintervjuarens arbete

Varför görs det intervjuundersökningar?

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som samlar in uppgifter om och ger ut statistik över samhällsförhållanden samt utför undersökningar om levnadsförhållanden. Statistiken och undersökningarna bygger på data ur flera olika källor. Vissa uppgifter går bara att få genom att fråga människor. För detta arbete behöver vi statistikintervjuare.

Hur bor finländarna, hurdana är arbetsförhållandena, vilken utbildning önskar man sig? Vad anser de om Finlands ekonomi? Hur många arbetslösa finns det? Hur många lediga jobb finns det? Hur använder människorna sina pengar, vad gör de på semestern, hur tar de sig till och från arbetet? Bland annat om detta behövs det information för beslutsfattandet i vårt samhälle.

Enheten för datainsamling

Sedan år 1975 har Statistikcentralen haft en egen fast funktion som ansvarar för intervjuinsamlingen. Statistikcentralens intervjuare arbetar inom Verksamhetsstöd -serviceområdet.  

Vid Statistikcentralen arbetar sammanlagt omkring 160 statistikintervjuare som gör både telefonintervjuer och besöksintervjuer. Största delen av statistikintervjuarna är jämnt utspridda i olika delar av Finland. På huvudkontoret i Fiskehamnen i Helsingfors finns vår telefonintervjucentral och där arbetar omkring 25 intervjuare.

Statistikintervjuarna samlar in uppgifter för bl.a. arbetskraftsundersökningen, undersökningen om konsumenternas förtroende, undersökningen om hushållens konsumtion, konsumentprisindexet samt undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden. Statistikcentralen gör inte kommersiella undersökningar eller mätningar av partiernas väljarstöd.

Vi betjänar också Statistikcentralens externa kunder, i första hand är det fråga om olika forskningsinstitut. Vi har bl.a. utrett medborgarnas åsikter om massmedia, semesterfirande, mängden hushållsarbete och hur hushållsarbetet fördelas i familjen samt hushållens sparande. Dessutom har vi genomfört omfattande hälsoundersökningar.

Intervjuarens arbete

Våra intervjuare har utbildats för uppgiften och är erfarna arbetstagare. För att upprätthålla och utveckla yrkeskunnigheten ordnas regelbundet fortbildning samt undersökningsspecifik utbildning. Arbetet uppföljs kontinuerligt och systematiskt. På så sätt kan vi garantera att såväl arbetssättet som de insamlade uppgifterna är högklassiga. Intervjuarna, liksom övriga anställda vid Statistikcentralen, undertecknar ett sekretessavtal. Att värna om datasekretessen är en grundförutsättning för hela Statistikcentralens verksamhet.

Intervjupersonerna tas ut med statistiska metoder, vanligen ur det centrala befolkningsregistret. Intervjupersonerna får på förhand ett kort brev och en broschyr, där vi berättar om intervjun, om Statistikcentralen, om undersökningens syfte, om svarens konfidentialitet samt om vem som kan ge tilläggsuppgifter.

Intervjuerna görs på finska, svenska och engelska, men även andra språk kan komma ifråga. Vi anser det vara en stor fördel, om intervjuaren kan göra intervjuer på flera olika språk.

Statistikintervjuarens arbete distans består av telefon- och besöksintervjuer samt därtill hörande arbetsuppgifter som utförs hemma, t.ex. arbete med att leta fram kontaktinformation. En del intervjuare samlar dessutom in prisuppgifter för konsumentprisindexet i butiker. Intervjuerna utförs med bärbara datorer antingen vid besök hos intervjupersonen eller på annan intervjuplats som bestämts skilt samt per telefon från intervjuarens hem.

Intervjuarna rör sig mycket i sitt arbete när de gör besöksintervjuer och därför är det nödvändigt att ha tillgång till bil, med undantag av intervjuarna som är verksamma i områden med goda trafikförbindelser inom huvudstadsregionen. Intervjuarens huvudsakliga arbetsfält består av flera mindre kommuner eller i större kommuner av specificerade postnummerområden. I undersökningar som görs per telefon kan intervjupersonerna bo runt om i Finland.

Statistikintervjuaren arbetar förhållandevis självständigt. Det innebär att intervjuaren måste kunna planera sitt arbete så att alla intervjuer kan utföras inom utsatt tid. Arbetet utförs främst kvällstid. Som statistikintervjuare stöter man på många olika slags människor i arbetet. Även om de flesta är välvilligt inställda till Statistikcentralens undersökningar, måste intervjuaren ibland övertyga intervjupersonen om att undersökningen verkligen är viktig innan man kan göra intervjun. Somliga personer kan vara ängsliga och misstrogna, somliga motsträviga och negativt inställda. I sådana fall gäller det att motivera personen att svara genom att förklara hur viktig undersökningen är och hur viktigt det är att delta. I allmänhet får intervjuaren försöka kontakta intervjupersonerna ytterligare en gång om man inte lyckas få en intervju vid första kontakten.

I telefonintervjucentralen görs intervjuerna i arbetsskift på 4–6 timmar och i huvudsak kvällstid. När det gäller datainsamlingar från individer är arbetsskiftena inplacerade mellan kl. 10 och 21. Vi gör också olika typer av datainsamlingar från företag och arbetsskiftena kan då börja redan kl. 8.30. Målsättningen är att en statistikintervjuare vid telefonintervjucentralen kan göra både dags- och kvällsskift. Till arbetet hör också sökning av bl.a. kontaktinformation.

Utbildning

Man kan lära sig intervjuyrket bara genom att få erfarenhet av det. Vi strävar efter att ge en bra grundutbildning. Vårt utbildningsprogram består av självstudier och förhandsuppgifter. Innan det egentliga arbetet inleds hålls en grundutbildning på några dagar i Helsingfors. Förhandsuppgifterna ger teoretiska kunskaper om branschen och de kompletteras och fördjupas under grundkursen. Vi ger också utbildning i datoranvändning. Varje år ordnar vi fortbildning för våra intervjuare, både virtuellt och som närutbildning, i anslutning till de undersökningar som är aktuella vid varje tidpunkt.

Lön och villkor för tjänsteförhållandet

För statistikintervjuarens arbete betalas timlön, som består av en grundlön och en individuell lönedel. Den personliga lönedelen bestäms på basis av den prestations- och kunnandenivå som konstaterats årligen. Statistikintervjuarens grundtimlön är för tillfället omkring 13 euro.

Lönen är samma för alla arbetsuppgifter: intervjuerna, resorna samt för arbetet som utförs hemma. Reseersättning betalas separat. Ersättningen för användning av egen bil är för tillfället 0,43 euro per kilometer. Statistikcentralen tillhandahåller nödvändiga telefonanslutningar och telefoner samt hörlurar o.d. Också dator och trådlös datakommunikation är arbetsredskap som Statistikcentralen erbjuder. De möbler intervjuarna behöver hemma såsom skrivbord, stol och motsvarande, skaffar de däremot själva.

 

Intervjuaren har en varierade arbetstid på så sätt att arbetstiden är minst 12 timmar i veckan och högst 38 timmar 45 minuter i veckan. Intervjuarnas veckoarbetstid är vanligen 12–30 timmar beroende på tidpunkten och antalet pågående datainsamlingar samt delvis beroende på intervjuarens egna önskemål. Eftersom fältarbetet koncentreras till vissa månader händer det att veckoarbetstiden ibland överskrider 30 timmar. Arbetsmängden är vanligen mindre på sommaren.

Eftersom arbetsmängden varierar rätt mycket olika tider på året är det nödvändigt att man kan vara flexibel när det gäller arbetstider och -mängder. Detta förutsätter anpassningsvilja från den övriga familjens sida, eventuellt särskilda arrangemang för barnvården osv.

Statistikintervjuarens arbete är deltidsarbete. Våra intervjuare har dock tidvis så pass stor arbetsbörda att arbetet inte går att utföra vid sidan av heldagsarbete eller sådana studier som kräver heltidsnärvaro.

Intervjuarna har semester med lön som bestäms enligt statens semesterlag och -avtal. Till semester berättigar de månader under semesterkvalifikationsåret (1.4–31.3.) då intervjuaren har arbetat minst 35 timmar per månad. Intervjuarna omfattas av Statistikcentralens företagshälsovård.

Intervjuaren som representant för Statistikcentralen

Intervjuaren har ett människonära och intressant arbete som också är omväxlande och krävande. Intervjuarna inverkar i hög grad på vilken bild allmänheten får av Statistikcentralen. Intervjuarnas arbetsresultat används för statistik och i utredningar som står som grund för det samhälleliga beslutsfattandet. Därför är fordringarna på intervjuaren höga: det krävs smidighet, uthållighet, självständighet, planmässighet och ordningssinne.

Ansökningsförfarande

Uppgiften söks via det elektroniska rekryteringssystemet på adressen www.valtiolle.fi.

Intervjuarna väljs på basis av en jobbsökningsblankett, förhandsuppgifter, en telefonintervju och ett personligt möte. Vi förutsätter att alla som väljs deltar i grundutbildningen för nya statistikintervjuare som ordnas i Helsingfors och delvis på distans. För kursperioden betalas lön och reseersättningar. Arbetet börjar omgående efter kursen.