Julkaisuohje

Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta ylläpitää viralliseen tilastoon hyväksytyistä tilastoista luetteloa.

Tiivistelmä

1. Julkaisutavat ja -merkinnät

Suomen viralliseen tilastoon kuuluvaa tilastoa voidaan julkaista verkossa (html-sivut, tietokannat, pdf-tiedostot), painotuotteena ja CD-Rom/DVD -levykkeenä. Ensisijaisesti tilasto julkaistaan verkossa SVT-portaaliin linkitettynä.

Suomen virallisen tilaston julkaisusarjan ISSN-tunnukset ovat:

 • 1796-0479 (verkkojulkaisu / pdf),
 • 1795-5165 (painotuote),
 • 1796-7082 (CD-Rom -taltio).

Sarjassa ei ole numerointia.

SVT-tilastojen perustietoja julkaisevat tilastokohtaiset julkaisut kuuluvat ilman eri päätöstä SVT-julkaisusarjaan. Lisäksi SVT-julkaisusarjassa voidaan julkaista muita julkaisuja, lähinnä erilaisia kokoomajulkaisuja. Tämä edellyttää SVT-neuvottelukunnan erillistä päätöstä. Julkaisusarjan julkaisuille on luonteenomaista säännöllisesti toistuva ilmestyminen. SVT-julkaisusarjassa ei julkaista tutkimusraporttityyppisiä, pohdiskelevaa aineistoa tai syvällistä analyysia sisältäviä julkaisuja.

SVT-julkaisusarjassa ilmestyvät julkaisut voivat samanaikaisesti kuulua johonkin muuhun julkaisusarjaan, esimerkiksi tilaston tuottajan omaan sarjaan, jolla on oma ISSN-tunnus.

Suomen virallisen tilaston tilastot ja julkaisut on jaoteltu 26 aihealueeseen.

1.1. Julkaiseminen verkossa

Jokaisella SVT-tilastolla tulee olla verkossa kotisivu tuottajan omilla sivuilla.

Tilastokeskuksen ylläpitämään SVT-portaaliin kootaan perustiedot kaikista SVT-tilastoista. Tilastokeskuksen tilastojen yhteenvetosivu SVT-portaalissa on samalla niiden kotisivu. Muiden tuottajien tilastojen kotisivu on tuottajan omassa verkkopalvelussa. Yhteenvetosivulta on suora linkki kotisivulle.

Kotisivu on sekä suomen- että ruotsinkielinen ja harkinnanvaraisesti myös englanninkielinen. Euroopan tilastojärjestelmään (ESS) kuuluvilla tilastoilla on aina englanninkielinen kotisivu.

Tilaston kotisivulla käytetään Suomen virallisen tilaston tunnisteena SVT-leimaa
(ks. s. 6) tilaston nimen yhteydessä. Leimaan on mahdollista liittää linkki SVT-portaalin etusivulle (www.virallinentilasto.fi).

Tilaston kotisivulta käyttäjän tulee löytää seuraavat:

 • tilaston nimi
 • tilaston kuvaus
 • tilaston laatuseloste, jonka eri versiot arkistoidaan
 • tilaston tuorein tietosisältö (lyhyt uutinen tms. - vastaa painojulkaisulta edellytettävää tiivistelmää tilaston keskeisistä tuloksista) ja vanhemmat versiot ao. dokumentista arkistoituina
 • julkistamiskalenteri
 • lisätietojen antaja ja/tai yhteydenottolomake tilaston vastuuhenkilöihin
 • tiedot tilastossa tapahtuneista muutoksista - muutostiedot säilytetään pysyvästi
 • harkinnan mukaan muita metatietoja.

SVT-ohjeistuksen ja seurannan kehittymisen myötä kotisivuille saattaa tulla lisää pakollisia sisältöjä. SVT-portaalin toiminnallisuuden kehittämiseksi kotisivujen rakennetta pyritään kehittämään yhdenmukaiseksi eri tuottajien järjestelmissä.

Tietojen haun helpottamiseksi kullekin tilastolle määritellään SVT-portaalissa asiasanat. Tilastolle voidaan määritellä myös toissijaiset aihealueet. Lisäksi tilastosta ilmoitetaan kuuluuko se Euroopan tilastojärjestelmään.

1.2. Painotuotteet ja CD-Rom

Painotuotteena tai CD-Rom -muodossa julkaistavan tilaston perusjulkaisun sisältö on pääosin sama kuin em. tilaston kotisivun sisältö. Joiltakin osin painettu sisältö voidaan korvata viittauksella verkkosivuihin. Esimerkiksi pienissä usein ilmestyvissä suhdannejulkaisuissa laatuseloste ja tilaston kuvaus voidaan jättää painamatta ja linkittää verkkopalvelussa julkaistuun dokumenttiin.

Tilaston kuvauksen ja laatuselosteen Internet-osoite tulee aina ilmoittaa painojulkaisussa. Jos laatuseloste sisältyy painettuun julkaisuun, suositellaan, että se sijoitetaan julkaisun loppuun liitteeksi. Tieto laatuselosteesta on kuitenkin hyvä sisällyttää julkaisun esipuheeseen tai johdantoon.

Tilaston perustiedot julkaisevassa painojulkaisussa tulee aina esittää tiivistelmä tilaston keskeisistä tuloksista. Kokoomajulkaisuissa ohjeesta voidaan poiketa, jos tilasto on julkistettu aiemmin muualla. Tällöin viittaus em. tietoon on sisällytettävä lähdeviitteisiin.

1.2.1. Painotuotteiden sarja- ym. merkinnät

Seuraava ohje koskee vain SVT-sarjan merkintöjä. Niiden lisäksi julkaisuissa voi olla muita tuottajan tarpeelliseksi katsomia tunnistemerkintöjä.

Etu- ja takakansi

Julkaisun etukannessa on julkaisijan logo. Suomen viralliseen tilaston tunnus (logo) merkitään julkaisukansiin paikkaan, jossa julkaisija normaalisti ilmoittaa sarjatunnuksen.

On suositeltavaa käyttää tässä ohjeessa kuvatun mukaista kuvatiedostoa tunnuksen merkinnässä. Jos kuvatiedoston käyttäminen ei sovellu julkaisujen graafiseen ilmeeseen, voidaan erikseen sopia neuvottelukunnan kanssa, miten Suomen virallisen tilaston tunnus merkitään julkaisuihin. Logo on kolmikielinen riippumatta julkaisussa käytettävistä kielistä.

Suomen virallisen tilaston logon yhteyteen sijoitetaan aihealuemerkintä. Se on aina vähintään suomeksi ja ruotsiksi. Jos julkaisu on englanninkielinen, tulee aihealuemerkinnän olla myös englanniksi. Suomenkielisen aihealuemerkinnän yhteydessä ilmoitetaan julkaisuvuosi. Merkinnän fonttia, fonttikokoa tms. ei ole määritelty.

Esimerkki 1.

Julkaisijan logo SVT-logo Aihealue 200x
Ruotsiksi
Englanniks
i
Teollisuus 2005
Industri
Industry

Etukanteen sijoitetaan

 • julkaisun nimi eli päänimike julkaisun kielellä
 • julkaisun rinnakkaisnimikkeet eli julkaisun nimi muilla kielillä silloin, kun julkaisussa käytetään useampaa kuin yhtä kieltä
 • julkaisun mahdollinen alanimike tai muu nimeketieto, joka selittää päänimikettä; alanimeke voidaan sijoittaa myös nimiösivulle, jos kannessa ei ole sille tilaa tai kannen ulkoasu sitä edellyttää.
 • tilastoajankohta/tilastoajankohdat nimikkeen yhteyteen.

Esimerkki 2.


Kesämökit 2004
Sommarstugor 2004

Väestön muutokset 2004 1. neljännes
Befolkningsförändringar 2004 1. kvartalet

Kuluttajahintaindeksi 2004, Kesäkuu
Konsumentprisindex 2004, Juni
Consumer Price Index 2004, June

Nimiölehti

Nimiölehti muodostuu nimiösivusta ja sen kääntöpuolesta. Nimiösivun kääntöpuolta kutsutaan myös copyright-sivuksi. Kaikissa julkaisuissa ei ole nimiölehteä.

Nimiösivu sisältää julkaisun tärkeimmät tunnistetiedot, julkaisun nimen, Suomen virallisen tilaston logon, aihealueen jne. Nimiösivulla toistetaan kannen tiedot, mutta ilmaistut tiedot ovat täydellisemmät.

Copyright-sivulle merkitään muiden tietojen lisäksi:

 • lisätietojen antaja, palauteosoite (tämä tieto voidaan ilmoittaa myös tai vaihtoehtoisesti takakannessa),
 • ISSN- ja ISBN- tunnukset, Suomen virallisen tilaston ISSN vain suomen kielellä,
 • julkaisussa viitattujen tilastojen kuvausten verkko-osoite ja
 • julkaisussa viitattujen tilastojen laatuselosteiden osoite. 

1.3. SVT-kokoomajulkaisut ja kokoomajulkaisusarjat

Kokoomajulkaisuissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan tässä ohjessa esitettyjä periaatteita seuraavin täsmennyksin.

Kokoomajulkaisuksi määritellään usean tilaston tietoja sisältävät tai/ja useaan eri aihealueeseen liittyvät julkaisut, jotka voidaan yksiselitteisesti identifioida ja jotka arkistoidaan. Esimerkki tällaisesta julkaisusta ovat eri tuottajien julkaisemat tilastolliset vuosikirjat. SVT-kokoomajulkaisusarjalla tarkoitetaan toistuvasti ilmestyvien kokoomajulkaisujen muodostamaa kokonaisuutta. Esimerkiksi eri vuosina ilmestyvät vuosikirjat muodostavat tällaisen sarjan.

SVT-kokoomajulkaisu (verkko, levyke tai painettu) sisältää pääasiassa taulukoita ja grafiikkaa. Tekstit ovat lyhyehköjä ja yhteenvedonomaisia.

Jos kaikki julkaisun taulukot ovat SVT-tilastoihin pohjautuvia, julkaisu voidaan ilman eri päätöstä julkaista SVT-julkaisusarjassa. Jos tiedon lähteitä on muitakin, julkaiseminen SVT-julkaisusarjassa edellyttää SVT-neuvottelukunnan hyväksymispäätöksen, jossa arvioidaan vastaako tietojen esitystapa SVT-periaatteita. Myöhemmin tapahtuneet muutokset julkaisun sisällössä eivät edellytä uutta käsittelyä.

1.3.1. Kokoomajulkaisujen ja kokoomajulkaisusarjojen esittelyt/kuvailut Internetissä

Julkaisun kuvailutiedot: julkaisun esittelysivu/kuvailusivu

Kullakin SVT-kokoomajulkaisulla voi olla oma esittelysivu verkossa. Sivun tulee olla pysyvä ja sillä tulee olla muuttumaton URL-osoite. Sivulla käytetään tunnisteena SVT-logoa tai -leimaa. Kuvailusivu sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • julkaisun nimi ja julkaisuajankohta
 • julkaisun sisällön kuvaus (tavoite, sisältöalueet ym.) ja laajuus
 • tietoja tietojen ajallisesta kattavuudesta
 • linkit julkaisussa käytettyjen SVT-tilastojen kotisivuille soveltuvassa laajuudessa
 • linkki julkaisusarjan kotisivulle
 • lisätietojen antaja/toimittaja ja yhteystiedot (esim. linkki yhteydenottolomakkeeseen)
 • tieto siitä, miten julkaisun saa käyttöönsä (myös hintatiedot), tai linkki julkaisuun, jos se on verkkojulkaisu
 • julkaisun ISBN- ja ISSN-tunnukset 

Julkaisusarjan kuvailutiedot: julkaisusarjan yhteenvetosivu

SVT-kokoomajulkaisusarjalla tulee olla oma SVT-portaalin kanssa linkitetty, vähintään suomen- ja ruotsinkielinen yhteenvetosivu verkossa. Sivun tulee olla on pysyvä ja sillä tulee olla muuttumaton URL-osoite. Sivulla käytetään tunnisteena SVT-logoa tai -leimaa. Yhteenvetosivulta tulee löytyä vähintään:

 • julkaisusarjan nimi
 • julkaisusarjan kuvaus (tavoite, sisältöalueet ym.)
 • julkaisusarjan sisältöä kuvaavat SVT-asiasanat soveltuvassa laajuudessa
 • julkaisurytmi/tiheys ja seuraavan julkaisun julkaisuajankohta
 • lisätietojen antaja/toimittaja ja yhteystiedot (esim. linkki yhteydenottolomakkeeseen)
 • tieto siitä, miten julkaisun saa käyttöönsä, tai linkki julkaisuun, jos se on verkkojulkaisu
 • julkaisusarjan ISSN-tunnus

Lisäksi sivulla tulee olla linkit sarjassa ilmestyneiden julkaisujen kuvailutietoihin tai julkaisuihin tai luettelo sarjassa ilmestyneistä julkaisuista.

1.3.2. Kokoomajulkaisujen tunnistemerkinnät

Jokaisella kokoomajulkaisusarjalla on sarjatunnus (ISSN). Yksittäiselle julkaisulle on suositeltavaa hankkia ISBN-tunnus sarjatunnusten lisäksi.

Kun kokoomajulkaisu julkaistaan verkossa, sen tulee erottua omaksi kokonaisuudekseen. SVT-leiman käyttö julkaisusivuilla on suositeltavaa. Levykemuodossa olevan julkaisun pakkaukseen ja levykkeen tunnistetietoihin tulee liittää SVT-tunnus (logo tai leima). SVT-leiman käyttö on suositeltavaa näytöissä.

2. SVT-tunnisteet

2.1. SVT-logo ja -leima

Suomen virallisen tilaston logo (painojulkaisuihin) on seuraavanlainen:

Logolla on kolme versiota: musta, sininen ja negatiivi.

 • Sinisen värisävy on c100%, m50%.
 • Pantonesävynä ne ovat päällystetylle paperille 3015C ja päällystämättömälle paperille 3005U.

Suomen virallisen tilaston merkki eli leima (verkkoon) on seuraavanlainen:

Leimalla on kaksi versiota: punainen ja harmaa.

 • punaisen värisävy on verkkosivuilla #CC3333 (R204 G51 B51) ja painotöissä C11 M100 Y87 K3.
 • harmaan värisävy on verkkosivuilla #808080 (R128 G128 B128) ja painotöissä C57 M56 Y29 K5 tai K50. 

2.2. ISSN- ja ISBN- tunnukset

Suomen virallisen tilaston verkkojulkaisun ISSN-tunnus on 1796-0479, painojulkaisun 1795-5165, ja CD-Rom -taltion 1796-7082. Kullakin virallisen tilaston julkaisunimekkeellä (alasarjalla) on lisäksi oma ISSN-tunnuksensa. Yksittäiselle julkaisulle voidaan hankkia myös oma ISBN-tunnus. Kaikkien julkaisun versioiden ISSN- ja ISBN-tunnukset on ilmoitettava kaikissa julkaisukopioissa. Jos julkaisusta julkaistaan erikielisiä versioita, on suositeltavaa ilmoittaa myös niiden tunnukset kaikissa kieliversioissa.

Tunnukset merkitään julkaisuihin seuraavasti:

 • ISSN 1796–0479 = Suomen virallinen tilasto – (verkkojulkaisu)
 • ISSN 1795–5165 = Suomen virallinen tilasto – (painojulkaisu)
 • ISSN 1796–7082 = Suomen virallinen tilasto – (CD-Rom -taltio)

ISBN- ja ISSN-tunnuksissa opastaa Kansalliskirjasto

3. Julkaisun sisältö

3.1. Taulukkomerkinnät

Taulukot tulee otsikoida ja painojulkaisuissa numeroida. Jos taulukoita on runsaasti (yli 10 kpl), niistä on julkaistava myös erillinen taulukkoluettelo.

Verkkosivuilla esitettäviin taulukoihin on mahdollista liittää SVT-leima (linkityksineen) taulukon otsikon yhteyteen.

Taulukoissa tulee olla myös lähdeviite silloin, kun taulukon tietojen lähteestä voi syntyä epäselvyyttä, kuten esimerkiksi kokoomajulkaisuissa. SVT-kokoomajulkaisuissa, joissa esitetään sekä Suomen virallisen tilaston tilastoihin että muihin tilastoihin pohjautuvia taulukoita, viralliseen tilastoon pohjautuviin taulukoihin merkitään lähdeviitteen alkuun Suomen virallisen tilaston leima tai tunnus, joka on kielestä riippuen SVT, FOS tai OSF.

Tarvittaessa käytetään alaviitteitä kertomaan taulukon muuttujien määrittelyistä, epäjatkuvuuksista, ym.

3.1.1. Taulukkomerkintäsuositus

Virallisen tilaston julkaisujen taulukoissa käytetään seuraavia merkintöjä:

0,0 suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä

. tieto on epälooginen esitettäväksi

.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

.... tai ei yhtään havaintoa

* ennakkotieto

Lisäksi:

 • Prosenttilukujen perustana oleva kantaluku on aina ilmoitettava taulukossa.
 • Samoin indeksien perusvuosi tai -ajankohta.

3.2. Tilastografiikan ohjeet

Kuvioissa tulee olla otsikko ja lähdeviite. Jos kuvioita on paljon, laaditaan erillinen kuvioluettelo, ja painojulkaisuissa kuviot numeroidaan. Tarvittaessa käytetään alaviitteitä ja selventävää kuvatekstiä. Kuvio voidaan varustaa SVT-leimalla, joka voi olla myös kuvion lähdemerkinnän yhteydessä.

Julkaisuissa käytettävän tilastografiikan tulee olla selkeätä. Kolmiulotteisen grafiikan käyttöä ei suositella, jos kolmannella ulottuvuudella ei ole sisältöä. Pylväskuvioiden asteikkojen katkaisua ym. kuvion sanomaa vääristäviä ratkaisuja tulee välttää.

3.3. Lähdeluettelo

Suomen virallisen tilaston painetulla tai sähköisellä julkaisulla tulee olla lähdeluettelo, johon on koottu kaikki ne lähdeaineistot, joihin tekstissä tai taulukoissa on viitattu. Lähdeluettelo sijoitetaan painojulkaisun loppuun ja verkkosivuilla sopivaan paikkaan julkaisun yhteyteen. Erikseen voidaan laatia luettelo aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta.

Kun kokoomajulkaisuissa on sekä SVT-viitteitä että muita tilastoviitteitä, SVT-tilastot on suositeltavaa erottaa selvästi muista, esimerkiksi SVT-leiman avulla. Viittaaminen muihin kuin SVT-tilastoihin tehdään mahdollisuuksien mukaan SVT-viittausohjeen periaatteiden mukaisesti.

Julkaisussa käytettyjen SVT-tilastojen verkko-osoitteet on ilmoitettava painojulkaisussa. Verkkojulkaisussa tarjotaan linkit. Kokoomajulkaisuissa tai muissa julkaisuissa, joissa on runsaasti lähdeviitteitä, on mahdollista viitata tilastoon nimellä ja antaa lähdeluettelossa vain SVT-portaalin verkko-osoite.

3.4. Viittausohje

Tilastojen julkaisemisen yhteydessä on suositeltavaa julkaista yleinen ohje Suomen virallisen tilaston tietoihin viittaamisesta. Painojulkaisuissa ohjeteksti painetaan osaksi julkaisua, esim. otsikolla "Viittaaminen tämän tilaston tietoihin". Verkossa se voidaan kytkeä linkillä tilaston kotisivuun.

Viittaus suositellaan ensisijaisesti kohdistettavaksi tilaston verkkosivustoille, koska ne antavat aina ajantasaiset tiedot ja esimerkiksi virheet on korjattu.

Suomen virallinen tilasto on kaikissa viittauksissa ensisijainen viittauskohde (so. termi joka on ensimmäisenä viittauksessa). Verkko-osoite ohjaa viittauksen tasosta riippuen joko SVT-portaaliin (viittaus SVT-portaalin yleissivuille ja tilastosarjaan) tai tuottajan sivuille (viittaus yksittäiseen tilastojulkaisuun tai sen osaan).

3.4.1. Ohje viittaamisesta SVT-verkkosivuille

A. Viittaaminen SVT-portaalin etusivulle ja sen alasivuille

Suomen virallisen tilaston portaali on viittaus- ja linkityskohde, kun halutaan antaa käyttäjälle yleinen viittaus SVT-tilastoihin, SVT:n periaatteisiin tms. Kun viitataan portaalin yleissivuihin, käytetään mahdollisimman suoraa osoitetta. Julkaisija on SVT-neuvottelukunta.

 • "Suomen virallinen tilasto": verkkosivun nimi [verkkojulkaisu]. Helsinki: Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>;

Esimerkkejä:

B. Viittaaminen tilastoon kokonaisuutena

Kun viitataan tilastoon tai kokoomajulkaisusarjaan kokonaisuutena, suositellaan käytettäväksi verkko-osoitetta, joka viittaa SVT-portaalin yhteenvetosivuun.

 • "Suomen virallinen tilasto": Tilastosarja [verkkojulkaisu]. ISSN = tilastosarjan ISSN*. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>

Esimerkkejä:

 • Suomen virallinen tilasto: Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN = 1796-4938. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu 15.12.2009]. Saantitapa: https://stat.fi/til/tyti/index.html.
 • Finlands officiella statistik: Arbetskraftsundersökning [e-publikation]. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat 15.12.2009]. Åtkomstsätt: https://stat.fi/til/tyti/index_sv.html.
 • Official Statistics of Finland: Labour Force Survey [e-publication). ISSN=1797-0415. Helsinki: Statistics Finland [referred 15.12.2009]. Access method: https://stat.fi/til/tyti/index_en.html.

C. Viittaus tietyn ajankohdan tilastoon tai julkaisuun

SVT-tilastojen perusjulkaisut yksilöidään sarjanimellä (= tilaston nimi tai kokoomajulkaisun nimi) ja tilaston viiteajankohdalla. Suositeltava verkko-osoite osoittaa tuottajan omille sivuille. Jos lähdeviitteitä on paljon, voi ilmoittaa SVT-portaalin verkko-osoitteen ja yksilöidä käytetyt julkaisut nimellä.

 • "Suomen virallinen tilasto": Tilastosarja [verkkojulkaisu]. ISSN = tilastosarjan ISSN*. Tilastointi- eli viiteajankohta. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa< verkko-osoite, jos mahdollista linkkinä>;

Esimerkkejä:

D. Viittaus erillisiin tiedotteisiin, tilastotaulukoihin tai metatietoihin

Viitatessa tiettyyn julkaisun osaan tulee varmistua siitä, onko viittauksen kohde pysyvä vai esimerkiksi tietokantataulukko, joka saattaa toisena ajankohtana olla erilainen. Viittaus on syytä kohdistaa pysyviin elementteihin verkossa. Alla kaksi esimerkkiä siitä, miten viitataan yksittäisen julkaisun osiin. Mahdollisuuksien mukaan ohjetta voi noudattaa muissakin kuin esimerkeiksi otetuissa tapauksissa.

 • "Suomen virallinen tilasto": tilastosarja [julkaisutyyppi]. ISSN = tilastosarjan ISSN*. Tilastointi- eli viiteajankohta, Tiedote: tiedotteen otsikko/Taulukko: tilastotaulukon nimi/Laatuseloste: tilaston nimi. Julkaisupaikka: tuottaja [viitattu pvm.]. Saantitapa <verkko-osoite voidaan toistaiseksi yksilöidä joko julkistukseen, taulukoiden yhteisnäkymään tai kuvioiden yhteisnäkymään asti>

Esimerkkejä:

E. Viittaaminen painojulkaisuun tai CD-Romiin

Viitattaessa painojulkaisuihin ja CD-Rom -tuotteisiin käytetään soveltaen samanlaista viittauskäytäntöä kuin verkkotilastoihin viitattaessa.

 • "Suomen virallinen tilasto": Tilastosarja [painotuote, CD-Rom]. ISSN = tilastosarjan ISSN*. Tilastointi- eli viiteajankohta. Julkaisupaikka: tuottaja.

Esimerkkejä:

 • Suomen virallinen tilasto: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain [painotuote]. ISSN = 1238-1004. 2008. Helsinki: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos.
 • Finlands officiella statistik: Statistik över pensionstagarna i Finland efter kommun [trycksak]. ISSN = 1238-1004. 2008. Helsingfors: Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten.

F. Viittaus painojulkaisun osaan

Alla esimerkki siitä, miten viitataan yksittäisen julkaisun osiin.

 • "Suomen virallinen tilasto": tilastosarja [painotuote, CD-Rom]. ISSN = tilastosarjan ISSN*. Tilastointi- eli viiteajankohta, Taulukko [numero tai sivu]: tilastotaulukon nimi. Julkaisupaikka: tuottaja

Esimerkki:

 • Suomen virallinen tilasto: Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain [painotuote]. ISSN = 1238-1004. 2008. Taulukko 5: Eläkkeensaajat ja väestöosuudet eläkelajin mukaan. Helsinki: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos. 

3.5. Henkilönimien käyttö

Suomen virallisen tilaston perusjulkaisua ei julkaista henkilönimellä. Julkaisussa ilmoitetaan kuitenkin esipuheessa ja/tai yhteystietojen yhteydessä julkaisun tekijöiden nimet ja yhteystiedot.

Kokoomajulkaisun kansilehdellä on kuitenkin mahdollista ilmoittaa julkaisun toimittajan nimi. Erillisen viittausohjeen avulla tulee varmistaa, että julkaisuun viitataan SVT-ohjeen mukaista käytäntöä noudattaen.

3.6. Julkaistujen tilastotietojen muuttuminen

3.6.1. Virheiden korjaaminen

Verkkopalvelujen tai painojulkaisujen tilastotiedoissa esiintyvien virheiden korjaamisen ensisijainen tavoite on taata oikean tiedon käyttö ja varmistaa, että virheellinen tieto oikaistaan mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi läpinäkyvät korjausmenettelyt auttavat ylläpitämään käyttäjien luottamusta tilaston tuottajaan.

Jos tilastojulkaisussa tai verkkopalvelussa havaitaan merkittäviä virheitä, korjausmenettelyt noudattavat seuraavia ohjeita:

Pääsääntö

Olennaisesta virheestä informoidaan vähintään samalla jakelulla ja näkyvyydellä kuin alkuperäisestä tiedosta on kerrottu. Kuitenkin jos virheellinen tieto on saanut paljon julkisuutta, virhe voi edellyttää erillisen korjaustiedotteen julkaisemista alkuperäistä laajemmalla jakelulla ja näkyvyydellä.

Virheestä kertovan tiedon tulee jäädä pysyvästi näkyviin lukuunottamatta tietokantataulukoita.

Merkittävät virheet ja korjauksen ajankohta lisätään tilaston muutoksista kertovalle sivulle.

Julkistaminen ja siihen liittyvät tiedotteet

Merkittävät julkistamisen yhteydessä esiintyneet virheet korjataan julkaisemalla korjaustiedote, joka jaetaan samalla jakelulla virheellisen tiedon kanssa. Verkkopalvelussa virhe tulee korjata mahdollisimman nopeasti ja näkyvästi. Erillinen maininta korjausmenettelystä on tarpeen, esimerkiksi tilaston muutoksista kertovalla sivulla.

PDF-julkaisut

Virhe korjataan mahdollisimman nopeasti. Myös korjauksen syy on tarpeen ilmoittaa. Korjatut tiedot merkitään selvästi näkyviin alkuperäisen tiedon ja julkaisun yhteyteen niin, että virheelliset tiedot ovat paikannettavissa.

Painotuote

Harvoin ilmestyvät julkaisut, vuosi- ja neljännesvuosijulkaisut: jakamattomiin julkaisuihin liitetään korjausliuska ja niille julkaisujen tilaajille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa, lähetetään korjaustiedote. Jos virheitä on paljon, julkaisusta otetaan uusi painos.

Kuukausijulkaisut: virhe korjataan seuraavassa julkaisussa. Isoista virheistä laaditaan erillinen tiedote, joka jaetaan julkaisun tilaajille.

Staattiset taulukot (Excel, html)

Taulukoissa merkitään taulukkoon korjattu tieto/muutettu kohta siten, että korjauskohta on paikannettavissa. Mitä ja milloin on korjattu merkitään alaviitteeksi taulukkoon.

Tietokantataulukot

Korjauksen yhteydessä taulukkoon liitetään mahdollisimman tarkka, seuraavaan päivitykseen asti näkyvä tieto korjauksesta.

CD-Rom

Asiakkaalle lähetetään korjattu tiedosto ja tiedote virheestä.

3.6.2. Tilastojen revisoituminen

Osa julkaistujen tilastotietojen muutoksista johtuu normaalista prosessista.

Ennakkotietojen täydentyminen: Tietojen ennakollisuus kerrotaan tietoa julkaistaessa. Samassa yhteydessä kerrotaan tiedon tarkentumisen aikataulu.

Tilastosysteemin uudistaminen: Tilastojen käsitteet, nimet, luokitukset tai tutkimusmenetelmä saattavat muuttua. Myös vertailuajankohdan muutos saattaa aiheuttaa muutoksia jo julkaistuissa tilastoluvuissa. Tällaisista muutoksista on tiedotettava käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen ja muutoksesta tulee jäädä myös pysyvä merkintä tilaston kotisivun yhteyteen. Minimivaatimuksena on revisiosta kertova tiedote tilaston kotisivun yhteydessä. Tiedotteessa on kerrottava muutoksen syistä ja perusteluista, ajoittumisesta ja vaikutuksista aikasarjoihin.

4. Julkaisemisen ajoittaminen

Suomen virallisen tilaston tilastojen ja julkaisujen julkistamista seurataan jatkuvasti päivittyvien julkistamiskalentereiden avulla Internetissä. Julkistamiskalenteria ylläpidetään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä julkistuksista. Kukin tuottaja vastaa omien tilastojensa ja julkaisujensa julkistamiskalentereista ja seuraa niiden pitävyyttä.

Tilastojen ja julkaisujen julkistamisajankohta tulee määritellä julkistamiskalenterissa:

 • kalenterivuoden alussa vähintään kuukauden tarkkuudella,
 • kolme kuukautta aikaisemmin vähintään viikon tarkkuudella ja
 • julkaisuviikkoa edeltävän viikon aikana päivän tarkkuudella.

Tilastojen julkaisemisen tulee tapahtua aina samaan kellonaikaan. Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi tiedotustilaisuuden järjestäminen tai muu tiedon jakelun toteuttamiseen liittyvä syy.

Jos tilastosta annetaan ennakkotietoja ennen virallista julkistamista, tulee niitä koskevat periaatteet julkaista tuottajan verkkosivuilla tilaston kotisivuun linkitettynä.