Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Publiceringen av statistikuppgifter revideras – det blir lättare att hitta uppgifterna på vår webbplats

23.2.2022

Vid många ämbetsverk har webbtjänsternas bas skapats för att möta de behov som fanns före genombrottet av mobila enheter, tillgänglighetsstandarder och modern tillgänglighetsplanering – och Statistikcentralen utgör inget undantag. Tillgängligheten på vår webbplats motsvarar inte dagens krav och därför finns det ett klart och tydligt behov av att förnya webbplatsen.

Detta innebär en hel del arbete, i och med att vi på Statistikcentralen publicerar ovanligt mycket information via vår webbplats även för att vara ett ämbetsverk: omkring 600–700 publikationer per år, var och en med separata statistikfigurer och tabellbilagor. 

Därför förnyar vi nu vår webbplats bit för bit. Först revideras de allra mest centrala delarna av vår webbtjänst, dvs. de sidor och egentliga statistikuppgifter som finns under avsnittet Statistik. De reviderade statistiksidorna tas i bruk rätt snart, tisdagen den 5 april 2022. 

Revideringarna på webbsidorna gäller i detta skede särskilt publikationernas sidor, statistikgrenarnas ingångssidor samt därtill hörande figurer, tabeller och databasuppgifter och publiceringskalendern med uppgifter om kommande publiceringar av statistik. Samtidigt uppdateras utseendet på förstasidan i Statistikcentralens webbtjänst och hela webbplatsens huvudnavigering. 

Det har redan sedan slutet av 2021 varit möjligt att bekanta sig med de nya statistiksidorna via beta-sidor, och de är fortfarande tillgängliga. Vi stänger dock ner beta-sidorna i mars, före revideringen av Statistikcentralens egentliga webbtjänst. 

Genom att revidera statistiksidorna strävar vi efter att göra det lättare att använda sidorna och hitta uppgifter. De nya webbsidorna fungerar bättre än i dagsläget bl.a. med smarttelefon, och vi har strävat efter att göra sidorna mer tillgängliga t.ex. genom att göra dem lättare att använda med skärmläsare.  

Vi har likaså strävat efter att göra det lättare att söka uppgifter på sidorna genom att förtydliga användningen av figurer och tabeller och göra dem synligare. Samtidigt har vi förnyat den ämnesindelning som vi använder för att gruppera uppgifterna. 

De 26 ämnesområden som Statistikcentralen tidigare använt har reducerats till 14 nya ämnesområden, som till skillnad från tidigare delvis kan överlappa varandra. T.ex. har uppgifterna i statistiken över konsumenternas förtroende tidigare bara funnits under ämnet ”Inkomst och konsumtion”, då de efter revideringen kan hittas via såväl ämnesområdet ”Priser och konsumtion” som ”Nationalräkenskaper” och ”Arbete, löner och utkomst”. 

Också publiceringsformerna revideras 

Revideringen gäller förutom webbsidorna också sätten och formerna för att publicera statistikuppgifter i fortsättningen. De nuvarande offentliggörandena ersätts med tre nya publikationstyper: meddelande, översikt och databasoffentliggörande. 

Meddelandena är korta och koncisa sammanfattningar av de viktigaste ändringarna i de statistikuppgifter som publiceras. I samband med dem publiceras alltid också nya mer omfattande uppgifter i databastjänsten. Dessutom lyfter vi i samband med meddelandet på webbplatsen alltid också fram minst en statistikfigur eller statistiktabell ur statistikuppgifterna. 

Översikterna är mer omfattande artiklar än meddelandena och publiceras inte lika ofta och regelbundet, men i dem analyseras statistikuppgifterna ur ett bredare perspektiv. Översikterna kan således ha ett ”tvärstatistiskt” och jämförande grepp och de omfattar vanligen fler statistiska figurer och tabeller ur materialet än vad meddelandena gör. 

I samband med databasoffentliggörandena publiceras de nya statistikuppgifterna bara som material i databastjänsten, utan att en separat sammanfattning publiceras i textform. Samtidigt uppdateras dock vanligen också de senaste centrala statistiska figurerna och tabellerna som presenteras på statistikgrenens webbsidor. 

Det sista offentliggörandet av statistik av den nuvarande typen publiceras 1.4.2022 och därefter publiceras alla nya statistikuppgifter på de ovan beskrivna sätten. I april publicerar vi först bara den nya typen av meddelanden, medan publiceringen av nya översikter och databasoffentliggöranden inleds senare i år.  

Aktuell information om kommande publikationer och deras typer publiceras på vår nya webbplats. 

Tekniska och principiella ändringar i publiceringen 

I samband med revideringen ändras också vissa centrala principer för publiceringen: i fortsättningen publicerar vi alltid de nya statistikuppgifterna först i databastjänsten, varefter vi publicerar utdrag på webbsidorna i form av meddelanden, översikter eller enskilda tabeller eller figurer. 

För den vanliga användaren är ändringens inverkan inte stor, eftersom fördröjningen mellan att nya uppgifter publiceras i databastjänsten och på webbplatsen är högst tiotals sekunder.  

Det rekommenderas dock att de användare som vill säkerställa att de får tag i de senaste publicerade statistikuppgifterna så snabbt som möjligt övergår till att hämta statistikuppgifter i första hand via databastjänstens gränssnitt. 

De som använder databastjänsten och gränssnittet bör också observera att i samband med revideringen i april ändras databastjänstens adress och var i tjänsten data finns. Under februari publicerar vi närmare anvisningar för användarna om ändringarna i användningen av databasen och gränssnittet. 

Även om de tidigare webbsidorna för statistikuppgifter och den gamla databastjänsten inte längre används aktivt efter revideringen, blir inga tidigare publicerade uppgifter otillgängliga. 

På webbsidorna finns de gamla publicerade uppgifterna med figurer och tabeller kvar i webbplatsens arkiv och hittas fortfarande via samma URL -adresser, för att användningen av dem ska kunna fortsätta t.ex. i källhänvisningarna i forskning. De uppgifter som publicerats i den gamla databastjänsten överförs till en separat arkivserver, om uppdateringen av dem inte fortsätter som tidigare. 

Revideringarna fortsätter året ut 

Stora revideringar är krävande att genomföra, men vi strävar efter att ändringen inte stör publiceringen av statistiska uppgifter. Därför införs nya egenskaper och innehåll i olika statistikgrenar i varierande takt under årets lopp.  

Tillgängligheten är ett tema som har lyfts starkt fram även i lagstiftningen under de senaste åren och som utmanar oss som framställer och publicerar statistisk information. Till exempel är de tekniska förbättringarna i tabellerna på webbsidorna i sig ett arbete av engångsnatur, men att presentera komplicerade fenomen och uppgifter på ett begripligt och tydligt sätt kräver att vi kontinuerligt arbetar för att ta fram de bästa lösningarna – även under kommande år. 

Utvecklingen av Statistikcentralens webbtjänst avslutas alltså inte i och med revideringen i april, utan fortsätter bit för bit. Inom den närmaste framtiden kommer det att ske ändringar bl.a. när det gäller datainsamlingarnas sidor samt något senare i webbplatsens interna sökfunktion.  

Även avsnittet Statistik, som nu revideras, kommer i fortsättningen att genomgå mindre ändringar och förbättringar, bl.a. utvidgas figurernas och tabellernas nya egenskaper. 

 

Skribenten arbetar som projektchef och produktägare inom projektet för att förnya Statistikcentralens webbplats. 

Vi informerar alltid om mer omfattande ändringar som infaller senare på förhand på vår webbplats, men besvarar även förfrågningar om mindre ändringar och tidsplanen för dem via e-postadressen juhani.kauppo@stat.fi

 

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.
tk-icons