Venäjän-kauppaa käyvät yritykset

Tämä sivu on arkistoitu.

Tilastoa ei julkaista toistaiseksi.

Julkistukset

Vuosi 2022

Taulukot

Miksi haluamme tuottaa Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtokuvaajia?

Venäjä on edelleen yksi tärkeimpiä kauppakumppaneitamme, vaikka Venäjän-kaupan merkitys Suomen taloudelle on vähentynyt selvästi 2000-luvulla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa suomalaisyritysten toimintaan eri tavoin. Yritysten toimintaan vaikuttavat EU:n ja muiden maiden asettamat pakotteet ja Venäjän vastatoimet. Lisäksi monet yritykset luopuvat Venäjän-toiminnoistaan omaehtoisesti välttääkseen potentiaalisen toiminnan jatkamiseen liittyvän mainehaitan.  

Tullin tietojen mukaan vuonna 2021 tavaravientiä Venäjälle harjoitti 2 200 yritystä. Lisäksi Venäjältä on tuotu merkittäviä määriä esimerkiksi poltto- ja voiteluaineita sekä metsä- kemianteollisuuden raaka-aineita. Ulkomaankaupan lisäksi suomalaisilla yrityksillä oli vuonna 2020 Venäjällä yhteensä 283 tytäryhtiötä.

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain toimialoittaisia liikevaihtokuvaajia. Kriisi on lisännyt ajantasaisen tarvetta seurata erikseen myös Venäjä-kytköksiä omaavien yritysten tilannetta.

Miksi Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtokuvaajia julkaistaan kokeellisena tilastona?

Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtotietoja julkaistaan kokeellisena tilastona, koska tietoja ei ole tarkoitus julkaista pysyvästi osana säännöllistä tilastotuotantoa. Lisäksi aineistoa käytetään tavalla, joka saattaa aiheuttaa vaihtelua tilaston laatuun eri kuukausien välillä.

Miten Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtotietoja tuotetaan?

1. Aineisto

Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtokuvaajien laskennassa käytetään lähes koko Suomen yritystoiminnan kattavaa verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoa sekä Tilastokeskuksen suoraa tiedonkeruuta ja yritysrekisteriä. Tilastokeskuksen kuukausittain keräämässä myyntitiedustelun aineistossa on mukana noin 2 000 teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palveluiden merkittävintä yritystä. Näiden yritysten liikevaihto kattaa kaiken kaikkiaan noin 70 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta.

Venäjän-kauppaa käyvien yritysten lista on poimittu Yritysrekisterin vuoden 2020 tiedoista siten, että mukana ovat sellaiset yritykset, joilla on tytäryritys Venäjällä, tavaravientiä Venäjälle tai tavaratuontia Venäjältä. Kaiken kaikkiaan yritysjoukkoon kuuluu noin 3 400 yritystä.

2. Indeksien laskenta

Aineistossa havaitut systemaattiset virheet korjataan ennen laskentaa. Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihtokuvaajien laskennassa hyödynnetään toimialoittaisten liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä korjattuja tietoja, mutta aineistoa ei tarkasteta yritystasolla erikseen.

Liikevaihtokuvaajien perusvuosi on 2015. Indeksien laskenta perustuu muutosestimointiin. Tietoja ei voida laskea suoraan summaamalla, koska aineisto on uusimpien kuukausien osalta keskeneräinen: koossa on vain tiedot osasta yrityksiä. Menetelmässä vertaillaan tarkasteltavan kuukauden ja edellisen vuoden vastaavan kuukauden havaintoja huomioimalla muun muassa yritysjärjestelyt ja kirjanpitoon liittyvät raportointikäytännön muutokset. Indeksit lasketaan kuukausittain uudelleen, kunnes lähdeaineisto on lopullinen noin 12 kuukauden kuluttua viiteajankohdasta.

3. Tietojen julkaisu ja laatu

Tiedot julkaistaan kuukausittain n. 20. päivän tiedoilla n. 60 päivää viiteajankohdan päättymisestä.

Tiedot julkaistaan tässä Excel-tiedostossa mainituista yritysjoukoista.

Uusimmat indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen tiedot päivittyvät julkistuksissa yli vuoden ajan. Tiedot tarkentuvat eniten ensimmäistä julkaisua seuraavien kuuden kuukauden aikana.  

Yritysten tietoja ei tarkasteta erikseen tämän kokeellisen tilaston laskennan yhteydessä, vaan hyödynnetään ainoastaan aineistojen vastaanotossa ja päätoimialoittaisten liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä tehtäviä korjauksia. Myöskään yrityslistausta ei päivitetä uusien ja Venäjän-ulkomaankauppansa lopettaneiden yritysten osalta.

Lisätietoja

Lisätietoja: Matti Paavonen 029 551 3084