Julkaistu: 2.11.2022

Omistajanvaihdoksen kohteena useimmiten nuori ja pieni yritys

Vuonna 2020 suomalaisissa yrityksissä toteutui ennakollisten tietojen mukaan yhteensä 3 750 omistajanvaihdosta. Yritysten omistajanvaihdosten kokoluokittainen jakauma heijastelee suomalaisen yrityskentän yleistä kokojakaumaa. Osakekauppoina toteutuvat omistajanvaihdokset painottuvat nuoriin, alle kymmenenvuotiaisiin yrityksiin, kun taas sukupolvenvaihdos on useimmiten osa yrityksen elinkaaren myöhempää vaihetta. Omistajanvaihdoksia toteutuu eniten kaupan toimialalla. Maakunnittain tarkasteltuna omistajanvaihdokset painottuvat lukumääräisesti Uudellemaalle, missä myös yritysten lukumäärä on suurin.

Kuvio 1. Omistajanvaihdosten kohteena olleiden yritysten ikäjakauma

Osakekauppoja suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja Keski-Suomessa

Vuonna 2021 suomalaisissa osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa toteutettiin ennakollisten tietojen mukaan 2 965 omistajanvaihdosta osakekaupoilla. Tämä oli 249 osakekauppaa vähemmän kuin edellisenä vuonna ja vastaa 1,3 prosenttia tarkastelussa olevista osakeyhtiöistä ja osuuskunnista. 

Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna osakekaupat painottuivat lukumääräisesti selvästi kooltaan pienempiin yrityksiin. Yhteensä 2 347 kappaletta eli 79 prosenttia osakekauppojen kohteena olevista yrityksistä oli alle 10 henkilötyövuotta työllistäviä mikroyrityksiä. Osakekaupoista 459 kappaletta eli 15 prosenttia kohdistui pieniin 10–49 henkilötyövuotta työllistäviin yrityksiin ja yhteensä 159 kappaletta eli 5 prosenttia keskisuuriin tai suuriin yrityksiin.

Osakekauppojen kohteena olleiden yritysten kokoluokittainen jakauma heijastelee suomalaisen yrityskentän yleistä kokoluokittaista rakennetta, jossa yritysmäärä painottuu vahvasti alle kymmenen henkilötyövuotta työllistäviin mikroyrityksiin. Pienten yritysten osuus osakekaupoilla toteutetuista omistajanvaihdoksista oli vuonna 2021 hieman suurempi kuin vuosina 2018–2020. Mikroyritysten osuus oli vastaavasti hieman alhaisempi, vuonna 2020 mikroyritysten osuus oli 84 prosenttia. Keskisuurten ja suurten yritysten yhteenlaskettu osuus on vaihdellut kolmen ja kuuden prosentin välillä vuosina 2018–2021.

Vuonna 2021 toteutuneiden osakekauppojen jakauma yrityksen iän mukaan tarkasteltuna esitetään kuviossa 1. Kuviosta havaitaan, että osakekaupat keskittyvät iältään nuoriin yrityksiin, sillä osakekaupoista 1 604 kappaletta eli yli puolet kohdistui iältään alle kymmenenvuotiaisiin yrityksiin. Lähes kolmannes osakekaupan kohteena olleista yrityksistä oli alle viisivuotiaita. Vajaa neljännes osakekaupoista, 676 kappaletta, kohdistui 10–19-vuotiaisiin yrityksiin ja viidennes, 601 kappaletta, 20–39-vuotiaisiin yrityksiin. Osakekauppojen kohteena olleista yrityksistä vain 84 kappaletta eli 3 prosenttia oli 40-vuotiaita tai sitä vanhempia. Osakekauppojen kohteena olleiden yritysten ikäjakauma on ollut hyvin samankaltainen myös vuosina 2018–2020.

Kuviosta 2 nähdään, että toimialoittain tarkasteltuna lukumääräisesti eniten osakekauppoja toteutui kaupan toimialalla: yhteensä 449 kappaletta. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toteutui 443 ja rakentamisessa 350 osakekauppaa. Toimialan kokoon suhteutettuna sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -toimialalla on toteutunut osakekauppoja muita toimialoja enemmän suhteellisen osuuden ollessa 3,8 prosenttia.

Kuvio 2. Osakekauppojen lukumäärä toimialoittain vuonna 2021

Maakunnittain tarkasteltuna lukumääräisesti eniten osakekauppoja, 1 425 kappaletta, on toteutunut Uudellamaalla, missä yritysten kokonaislukumäärä on myös selvästi suurin. Pirkanmaalla on toteutunut 256 ja Varsinais-Suomessa 244 osakekauppaa. Kuviossa 3 tarkastellaan osakekauppojen alueellista jakaumaa yritysten maakunnittaiset kokonaislukumäärät huomioiden. Kuviosta voidaan havaita, että suhteellisesti eniten osakekauppoja on toteutunut Uudellamaalla ja Keski-Suomessa, missä osakekauppojen osuus maakunnan yritysten lukumäärästä oli molemmissa maakunnissa 1,5 prosenttia. Vuonna 2021 osakekauppoja toteutettiin suhteellisesti vähiten Kanta-Hämeessä, missä osakekauppojen osuus maakunnan yritysten lukumäärästä oli 0,9 prosenttia.

Kuvio 3. Osakekauppojen osuus maakunnan yrityksistä vuonna 2021

Sukupolvenvaihdoksia eniten kaupan, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla

Vuonna 2020 suomalaisissa yrityksissä toteutui ennakollisten tietojen mukaan 536 sukupolvenvaihdosta. Tämä oli 148 sukupolvenvaihdosta vähemmän kuin vuonna 2019 ja vastaa 0,10 prosenttia koko tarkastelun kohteena olevasta yritysjoukosta.

Yrityksen koon mukaan tarkasteltaessa 395 kappaletta eli lähes kolme neljäsosaa sukupolvenvaihdoksista toteutettiin alle 10 henkilötyövuotta työllistävissä mikroyrityksissä. Sukupolvenvaihdosten kohteena olleista yrityksistä 119 eli reilu viidennes oli pieniä10–49 henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä ja yhteensä 22 kappaletta eli 4 prosenttia keskisuuria tai suuria yrityksiä. Mikroyritysten osuus oli hieman suurempi kuin aiempina vuosina, pienten yritysten osuus vastaavasti hieman pienempi. Keskisuurten ja suurten yritysten yhteenlaskettu osuus on ollut vuosittain neljästä viiteen prosenttia.

Iältään sukupolvenvaihdoksen kohteena olevat yritykset ovat usein vanhempia kuin osakekaupan kohteena olevat yritykset, kuten kuviosta 1 havaitaan. Vuonna 2020 yli puolet sukupolvenvaihdoksista, 277 kappaletta, toteutettiin iältään 20–39-vuotiaissa yrityksissä ja 60 kappaletta eli reilu kymmenes 40-vuotiaissa tai sitä vanhemmissa yrityksissä. Sukupolvenvaihdoksen kohteena olleista yrityksistä 108 kappaletta eli viidennes oli iältään 10–19-vuotiaita ja 91 kappaletta eli 17 prosenttia alle kymmenenvuotiaita. Sukupolvenvaihdosten ikäjakauma on ollut hyvin samankaltainen myös vuosina 2018 ja 2019.

Toimialoittain tarkasteltuna sukupolvenvaihdoksia toteutettiin lukumääräisesti eniten teollisuuden, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Teollisuudessa ja kaupan alalla toteutettiin molemmissa 95 sukupolvenvaihdosta ja rakentamisessa 83 sukupolvenvaihdosta.  Kun huomioidaan yritysten toimialoittaiset kokonaislukumäärät, on suhteellisesti eniten sukupolvenvaihdoksia toteutunut teollisuudessa, jossa sukupolvenvaihdosten osuus toimialan yritysten kokonaislukumäärästä on 0,34 prosenttia.

Kuvio 4. Sukupolvenvaihdosten lukumäärä toimialoittain vuonna 2020

Maakunnittain tarkasteltuna sukupolvenvaihdoksista 115 kappaletta eli reilu viidennes toteutui Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa toteutettiin 53 ja Pirkanmaalla 49 sukupolvenvaihdosta. Kuviossa 5 tarkastellaan sukupolvenvaihdosten alueellista jakaumaa yritysten maakunnittaiset kokonaislukumäärät huomioiden. Kuviosta havaitaan, että suhteellisesti eniten sukupolvenvaihdoksia on toteutunut Kymenlaaksossa, missä osuus maakunnan yritysten lukumäärästä on ollut 0,15 prosenttia. Suhteellisesti vähiten sukupolvenvaihdoksia on toteutunut Keski-Suomessa, missä osuus maakunnan yritysten lukumäärästä on ollut 0,06 prosenttia. Uudellamaalla on toteutunut maakunnan yritysten lukumäärään suhteutettuna toiseksi vähiten sukupolvenvaihdoksia.

Kuvio 5. Sukupolvenvaihdosten osuus maakunnan yrityksistä vuonna 2020

Yritysten omistajanvaihdosten kokeellinen tilasto kuvaa suomalaisessa yrityskentässä tapahtuvia omistajuuden muutoksia yhtäältä osakekauppojen ja toisaalta sukupolvenvaihdosten kautta. Tilasto tarjoaa yrityksen elinkaaren näkökulmasta kaksi erilaista, toisiaan täydentävää näkökulmaa yrityksen liiketoiminnan muutosten ja jatkuvuuden tarkasteluun. Osakekauppojen osalta tilastojulkaisu kattaa tiedot ajalta 2018–2021 ja sukupolvenvaihdosten osalta tiedot ajalta 2018–2020. Osakekauppojen osalta vuoden 2021 tiedot ja sukupolvenvaihdosten osalta vuoden 2020 tiedot julkaistaan ennakollisina. Sukupolvenvaihdosten tilastoinnin pidempi viive johtuu lähdeaineiston hitaammasta kertymisestä.

Lisätietoja: yliaktuaarit Merja Myllymäki 029 551 3533 ja Hanna Heljala

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Taulukot