Dödsattestarkivet

Finländarnas dödsattester har arkiverats fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet. När det gäller dödsattesterna för dessa år riktas en begäran om uppgifter till Riksarkivet. Nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.  

Uppgifterna i dödsattesten är sekretessbelagda. I lagen om utredande av dödsorsak (459/1973, § 15) har fastställts för vilka ändamål kopior av dödsattester eller uppgifter ur dödsattester dock kan erhållas.

1) En kopia av dödsattesten kan ges till en nära anhörig till den avlidne, till en pensionsanstalt samt för myndighetsbruk

Enligt lagen får sekretessbelagda uppgifter om dödsfall ges till en nära anhörig till den avlidne eller till en annan närstående.

Nära anhöriga behöver vanligen inte en dödsattest vid skötsel av ärenden med myndigheterna. En anmälan om dödsfallet ska sändas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i tjänsteväg för registrering i befolkningsdatasystemet, varifrån informationen förmedlas vidare.

Dessutom kan den avlidnas ärenden skötas med ett ämbetsbevis som fås av registermyndigheterna (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, församlingen). Den egentliga dödsattesten skrivs ut först när alla undersökningar som krävs för utredningen av dödsorsaken är klara, något som kan ta flera månader.

En skriftlig begäran om uppgifter ur en dödsattest ska sändas per e-post eller post till Statistikcentralen. Begäran sänds till e-postadressen: kuolemansyyt@stat.fi eller postadressen:

Statistikcentralen
Dödsorsaker
00022 STATISTIKCENTRALEN

Dödsattesten skickas per post som en papperskopia.

Begäran ska innehålla

  • den avlidnas efter- och förnamn
  • personbeteckning (födelsedatum)
  • dödsdatum
  • senaste boendekommun
  • uppgifter om släktförhållandet mellan den som begär en dödsattest och den avlidna
  • samt den förenämndas namn, adress och telefonnummer.

Uppgifter ur dödsattester lämnas dessutom till försäkrings- eller pensionsanstalter för behandling av förmånsansökningar samt till domstolar, myndigheter eller andra sammanslutningar, som har lagstadgad rätt att få uppgifter. Begäran ska då inkomma från myndigheten.

2) Uppgifter ur dödsattester lämnas ut till vetenskaplig forskning och statistiska utredningar

För erhållande av uppgifter ska tillstånd sökas hos Statistikcentralen. Dödsattesterna för personer som avlidit åren 1936-1965 förvaras i Riksarkivet, som sköter informationstjänsten avseende dessa dödsattester.

När tillståndsblanketten ifyllts sänds den till Statistikcentralens registratorskontor (adress: Registratorskontoret, 00022 Statistikcentralen eller per e-post: kirjaamo@stat.fi). Kunden kan på den be om uppgifter om dödsorsak och/eller en kopia av dödsattesten. I begäran om tillstånd ska det finnas en kort forskningsplan, registerbeskrivning, namnen på dem som ansvarar för undersökningen och sekretessförbindelser från alla som deltar i bearbetningen av uppgifter.

Uppgifterna för forskningsändamål är avgiftsbelagda.