Kuolintodistusarkisto

Suomalaisten kuolintodistuksia on arkistoitu vuodesta 1936 lähtien. Vuosien 1936-1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa. Näiden osalta tietopyynnöt osoitetaan Kansallisarkistolle. Tätä uudemmat kuolintodistukset on arkistoitu Tilastokeskukseen. 

Kuolintodistuksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Laissa kuolemansyyn selvittämisessä (459/1973, § 15) on määritelty tarkoitukset, joihin kuolintodistuskopioita ja/tai kuolintodistuksen tietoja voi kuitenkin saada.

1) Kuolintodistuksesta voidaan antaa kopio vainajan lähiomaiselle, eläkelaitokselle sekä viranomaiskäyttöön

Lain mukaan salassa pidettäviä kuolintietoja saa antaa vainajan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen.

Lähiomaiset eivät yleensä tarvitse kuolintodistusta viranomaisten kanssa asioitaessa. Tieto kuolemasta lähetetään virkateitse Digi- ja väestötietovirastoon kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy eteenpäin. Lisäksi vainajan asioita voi hoitaa rekisteriviranomaiselta (Digi- ja väestötietovirasto, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella. Varsinainen kuolintodistus kirjoitetaan vasta kaikkien kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien tutkimusten valmistuttua. Sen valmistumiseen voi kulua useita kuukausia.

Kuolintodistuksesta on tehtävä kirjallinen tietopyyntö Tilastokeskukseen sähköpostilla tai postitse. Tietopyyntö lähetetään sähköpostiosoitteeseen: kuolemansyyt@stat.fi tai postiosoitteeseen:

Tilastokeskus
Kuolemansyytilasto
00022 TILASTOKESKUS

Kuolintodistus lähetetään postitse paperikopiona.

Pyynnössä tulee olla mukana

  • vainajan suku- ja etunimet
  • henkilötunnus (syntymäaika)
  • kuolinpäivä
  • viimeisin asuinkunta
  • kuolintodistuksen pyytäjän sukulaisuussuhde vainajaan
  • oma nimi, osoite ja puhelinnumero.

Kuolintodistustietoja annetaan myös vakuutus- tai eläkelaitokselle etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelyä varten sekä tuomioistuimelle, viranomaiselle tai muulle yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus. Tällöin pyynnön on tultava ko. viranomaiselta.

2) Kuolintodistuksen tietoja luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin

Tietojen saamiseksi on Tilastokeskukselta haettava käyttölupa. Vuosina 1936-1965 kuolleiden henkilöiden kuolintodistuksia säilytetään Kansallisarkistossa, joka huolehtii niihin kohdistuvasta tietopalvelusta.

Täytetty käyttölupalomake lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon (osoite: Kirjaamo, 00022 Tilastokeskus tai sähköposti: kirjaamo@stat.fi) . Asiakas voi pyytää siinä kuolemansyytietoja ja/tai kuolintodistuskopiota. Käyttölupapyynnön yhteydessä tulee olla lyhyt tutkimussuunnitelma, rekisteriseloste, tutkimuksesta vastaavien henkilöiden nimet ja tietojen käsittelijöiden salassapitositoumukset.

Tiedot tutkimustarkoituksiin ovat maksullisia.