Ändringar i StatFin-databasen

Ändringar i tabellerna i Järnvägsstatistik (19.8.2021)

Statistik: Järnvägsstatistik
Ändringsdatum: 25.8.2021
Ändring:
Tabellerna 12ib ja 12ii:
Ny kodi i variablen Helsinfors-Vanda:
Tidigare kod: EFHKINy kod: EFHK

Korrigeringar i arbetskraftsundersökningens uppgifter om arbetslösheten för början av året 2021 (21.7.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 27.7.2021
Ändring: Den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 ändrade i betydande grad uppgiftsinnehållet i statistiken, sättet att beräkna resultaten och insamlingen av uppgifter. När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Korrigeringar har gjorts av uppgifterna om arbetskraften, de arbetslösa och personer utanför arbetskraften i början av 2021 i tabellerna 135z, 135y, 137h och 137i.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

Ändring i tabellen om förhandsuppgifter om befolkningen (16.6.2021)

Statistik: Förhandsuppgifter om befolkningen
Ändringsdatum: 22.6.2021
Ändring:

Tabell 11lj:
Åldersvariabeln har tidigare varit tillgänglig i tabellen bara efter 5-årsklass från 0–4 år till klassen över 90 år. På basis av vår kundrespons har vi ändrat indelningen. Den är nu tillgänglig enligt klassen 1-åringar till klassen över 100-åringar. Dessutom är det möjligt att gruppera åldersklasser med hjälp av flera färdiga alternativ.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden (11.6.2021)

Statistik: Bostäder och boendeförhållanden
Ändringsdatum: 20.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Bostäder och boendeförhållanden har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020. Samtidigt har en ny klassificering för hustyp tagits i bruk:

 • Egnahems- och parhus (klasser 0110 Egnahemshus och 0111 Parhus)
 • Radhus (klass 0112 Radhus)
 • Flervåningshus (klasser 0120 Låghus och 0121 Flervåningsbostadshus)
 • Övriga byggnader (bostäder i övriga typ av byggnader)

Den nya klassificeringen för hustyp är i bruk i databastabeller för Bostäder och boendeförhållanden fram och med statistiska året 2005.

I databastabellen 116a omfattas Övriga fristående småhus (Klass 013 i den gamla byggnadsklassificeringen) i Egnahems- och parhus. Fram och med statistiska året 2005 omfattas övriga fristående småhus i radhus eller låghus beroende av information om deras egenskaper.

Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i databastabeller över Byggnader och fritidshus (7.6.2021)

Statistik: Byggnader och fritidshus
Ändringsdatum: 27.5.2021
Ändring:

I databastabeller över Byggnader och fritidshus har den förnyade byggnadsklassificeringen 2018 tagits i bruk vid publiceringen av uppgifterna för året 2020.

Största ändringar i databastabeller över byggnader (116g, 116h, 116i) är att fritidsbostadshus som hyrs ut har övergått från affärsbyggnader till fritidsbostadshus och kollektivbostadsbyggnader och bostäder for speciella grupp har övergått till bostadsbyggnader. Ändringar har minskat byggnadsbeståndets storlek jämfört med det föregående statistiska året. Den nya byggnadsklassificeringen införs i hela tidsserien frän 2005 till 2020 i tabellen 116i.

Ändringar förorsakar ett avbrott i tidsserien i tabellen över fritidsbostadshus (116j). Fr.o.m. statistikåret 2020 bildas fritidsbostadshusbeståndet från byggnader i klass 021 Fritidsbostadshus. Sedan dess omfattar statistiken inte småhus som har meddelats att vara i fritidsbruk, och semesterstugor som hyrs ut inkluderas i statistiken däremot.

Byggnadsklassificering 2018
Förfrågningar: asuminen@stat.fi

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller (1.6.2021)

Statistik: Arbetskraftsundersökning
Ändringsdatum: 1.6.2021
Ändring: Tabellerna 11c8, 11c9, 11d8, 11pi och 11pj överförs till arkivdatabasen. De ersätts med följande tabeller: 

 • 137h (ersätter tabell 11c8)
 • 137i (ersätter tabell 11c9)
 • 137k (ersätter tabell 11d8)
 • 137l (ersätter tabell 11pi)
 • 137m (ersätter tabell 11pj)

Tabell 11ca överförs också till arkivet, men för den finns tillsvidare ingen ersättande tabell.

Uppgifterna har korrigerats retroaktivt enligt den nya estimeringsmetoden och de reviderade tidsserierna är inte jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Om förnyelsen av arbetskraftsundersökningen (på finska)

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

28.5.2021

Ändringar i tabellerna i familjestatistiken 28.5.2021

Tabell 12 c 1, 12 c 3, 12 c 4, 12 c 5:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06Tidigare benämning: Sambor och barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Tabell 12 c 2:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Ny kod: 55

Ny benämning:
Sambor med gemensamma barn, enkönane par (biologisk och fastställd mor)
Tabell 12 c 7:
Ny klass i variabeln Familjetyp:
Tidigare kod: 05_06
Tidigare benämning: Sambor med barn, tvåkönade par
Ny kod: 05_06_55
Ny benämning: Sambor med barn

Koden för klassen ”Familj med två föräldrar och barn” i variabeln Familjetyp ändras.
Tidigare kod: 02_05_06_12_22_32_42
Ny kod: 02_05_06_12_22_32_42_55
Tabellerna 12 ca, 12 cb, 12 cc, 12 cd:
Ny klass i variabeln Familjetyp.
Tidigare kod: 05T07
Tidigare benämning: Sambor, tvåkönade par
Ny kod: 05T07_55
Ny benämning: Sambor

1.4.2019 trädde den nya moderskapslagen i kraft, enligt vilken barnet kan ha två mödrar, en biologisk mor och en fastställd mor (253/2018). I familjestatistiken klassificeras nu också som sambor två kvinnliga partner, om de har gemensamma barn.

Förfrågningar: vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

4.5.2021

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller 4.5.2021

Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021 och uppgifterna för åren 2011 - 2020 har korrigerats retroaktivt så att de följer den nya estimeringsmetoden. Månadstabellerna 135y och 135z innehåller korrigerade tidsserier som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. Tabellerna ersätter tabellerna 11ag och 11af, som överförts till arkivdatabasen.

 • 135y (ersätter tabellen 11af)
 • 135z (ersätter tabellen 11ag)

Retroaktivt korrigerade tidsserier i arbetskraftsundersökningens kvartals- och årstabeller publiceras under år 2021.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi

 

12.2.2021

Publicering av arbetskraftsundersökningens databastabeller i början av år 2021

Arbetskraftsundersökningens datainnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021, vilket också medför ändringar i publiceringen av databastabellerna.

När det gäller uppgifterna för januari och februari 2021 publiceras bara de viktigaste indikatorerna för arbetsmarknaden endast på arbetskraftsundersökningens statistiksida, medan inga trendsiffror publiceras. Uppgifterna för januari och februari är preliminära och kan senare komma att revideras på grund av en precisering av estimeringsmetoden. Därför förs uppgifterna för januari och februari 2021 inte in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen i början av år 2021 används för estimeringsanalys och korrigering av tidsserier retroaktivt.

Uppgifterna i arbetskraftsundersökningens databastabeller för januari och februari år 2021 publiceras i maj efter publiceringsdagen 4.5. i samband med att uppgifterna för mars färdigställs. Publiceringstidtabellen för databastabellerna för första kvartalet år 2021 preciseras under början av året.
Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen?

Ändringar av strukturen i StatFin-tabellerna inom nationalräkenskaperna 2019–2020

Ändringar av strukturen genomförs i Statistikcentralens StatFin-tabeller. Målsättningen är att få allt mer enhetliga innehåll och klassificeringar. Ändringarna av de olika statistikgrenarnas StatFin-tabeller genomförs stegvis, i huvudsak under det första halvåret av år 2019. Läs mera.