Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen tillämpas vid bearbetning av personuppgifter då statistik görs upp. Personuppgifter är identifierbara uppgifter om alla fysiska personer, också fysiska personer som t.ex. yrkesutövare. Lagen förutsätter att då statistik görs upp planeras databearbetningsprocessen omsorgsfullt före personregister grundas. Behovet av data utreds noggrant och av uppgiftslämnarna frågas bara efter de uppgifter som är nödvändiga för att göra upp statistik. Uppgifterna skyddas, materialet bevaras och uppgifterna förstörs i olika bearbetningsskeden efter anvisningarna för datasekretess.

Lagen tillåter en senare användning av personuppgifter som härstammar från olika administrativa register för statistiska ändamål. Det är möjligt att i statistikföringen också bearbeta känsliga uppgifter, men för det ställs särskilda krav. Personnumret får användas i statistikföring om det är viktigt att specificera den registrerade. Detta är oftast nödvändigt då personregister sammanslås.

Personuppgiftslagen förutsätter att det uppgörs registerbeskrivningar för alla personregister, vilka skall finnas allmänt tillgängliga. Tilläggsinformation om personuppgiftslagen och bearbetningen av den finns på dataombudsmannens webbsidor.