CVTS, Företagens personalutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/cvts/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS1) gjordes för första gången år 1994 gällande år 1993. Undersökningen genomfördes då i 12 EU-länder och Finland deltog inte i datainsamlingen.

Uppgifterna för den andra undersökningen om företagens personalutbildning (CVTS2) samlades in gällande år 1999 och för den tredje undersökningen (CVTS3) gällande år 2005. Målpopulationen för CVTS3 undersökningen bestod av företag med minst 10 anställda exkl. jord- och skogsbruk, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, utbildning och offentlig förvaltning.

I Finland ansvarade Statistikcentralen för publiceringen av uppgifterna. Dessutom publicerade Eurostat flera pressmeddelanden och publikationer som gällde uppgifter på EU-nivå.

Datainsamlingen för undersökningen om företagens personalutbildning bygger på en förordning som trädde i kraft år 2005.

Uppgiftsinnehåll

Med undersökningen utreder man antalet deltagare i utbildning som bekostats av arbetsgivaren och antalet utbildningsdagar bl.a. efter kön, utbildningsanordnare och utbildningsområde. Dessutom klarlägger man utbildningskostnader efter kostnadsfaktor, utbildningsform, företagets utbildningsprinciper, trender inom utbildning samt hinder för anordnande av utbildning. Primärmaterialet är sekretessbelagt. Via ett särskilt tillståndsförfarande kan forskningsinstitut och -grupper få rätt att använda oidentifierbart material på enhetsnivå.

Klassificeringar

Företagets näringsgren och storleksklass, ISCED-utbildningsområden/Eurostat – CEDEFOP: Fields of Training Manual.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

En separat postenkät riktad till företag och webbaserad datainsamling som kompletteras genom telefonintervjuer och påminnelser.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Den andra datainsamlingen i Finland gjordes år 1994 i de dåvarande 12 EU-medlemsländerna. I Finland har datainsamlingen genomförts åren 2000 och 2006. I fortsättningen genomförs undersökningen vid en tidpunkt som kommissionen fastställer med ungefär fem års mellanrum.

Färdigställs eller offentliggörs

Resultat färdigställs i början av år 2008. Resultaten innehåller också ett avsnitt där uppgifterna för Finland jämförs med andra Europeiska länder.

Tidsserie

Uppgifterna för Finland gäller åren 1999 och 2005, för en del EU-länder också år 1993.

Nyckelord

datateknik, företag, internationell jämförelse, kursutbildning, personalutbildning, självstudier, utbildning, utbildningformer, utbildningsanordnare, utbildningskostnader, utbildningsutgifter, vuxenutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/cvts/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.12.2017