Statistik om mjölk och mjölkprodukter

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/mama/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde: Jord- och skogsbruk samt fiske
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken innehåller information på månads- och årsnivå om bl.a. mjölkproduktionen, antal mjölkproducenter, samt mjölkprodukternas produktionsmängder, inhemska försäljning och lager. Årsstatistiken innehåller dessutom uppgifter om mjölkanvändningen på gårdarna och mjölkkornas medelproduktion. Uppgifterna baserar sig på data som insamlas månatligen från mejerierna. Årsstatistiken baserar sig dessutom på information som samlas in från odlare samt på uppskattningar gällande lantgårdarnas mjölkanvändning

Nyckelord

jordbruk, mjölkproduktion, mjölk, lantgårdar, kor, mejerier, mejeriprodukter, mjölkprodukter, direktförsäljning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/mama/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.01.2015