För- och grundskoleundervisning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Grundskolestatistiken omfattar skolspecifika uppgifter om antalet studerande i grundskolor, specialskolor på grundskolenivå samt skolor på grund- och gymnasienivå. Uppgifterna om innevarande höst beskriver situationen den 20 september och uppgifterna om studerande som fått avgångsbetyg föregående läsår. I samband med datainsamlingen samlas uppgifter in om specialundervisning och ämnesval i grundskolorna (se Specialundervisning och Ämnesval).

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar skolspecifika uppgifter bl.a. om antalet elever inom olika årsklasser i grundskolan 20.9, om de studerande som fått avgångsbetyg och om kvarstannade.

Klassificeringar

Statistiken omfattar klassificeringar som beskriver läroanstalten, olika regionala klassificeringar samt Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar samt internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen samlar in uppgifter för grundskolestatistik från alla grundskolor i Finland med elektroniska webblanketter över internet. Grundskolestatistiken är ett totalmaterial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken över grundskolor produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Grundskolestatistiken färdigställs i november samma år. Statistiken över ämnesvalen i grundskolan blir färdig i maj följande år, statistiken över specialundervisningen i juni (se Specialundervisning och Ämnesval).

Tidsserie

Uppgifter om tidsserier fås sedan 1980-talet. Skolspecifika uppgifter fr.o.m. 1998. Vid granskningen av tidsserier måste förändringar inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, elever, grundskola, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.02.2013