Volymindex för byggverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rvi/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Volymindexet för byggverksamhet beskriver den relativa förändringen av försäljningsvolymen för byggföretagens inhemska byggverksamhet jämfört med medelvärdet för produktionen under basåret. Volymindexet beräknas kvartalsvis och beräkningen grundar sig på företagsspecifika omsättningsuppgifter. Som underindex beräknas volymindex för husbyggnadsverksamhet samt volymindex för anläggningsverksamhet. Inverkan av prisförändringarna beaktas genom att volymindexet för husbyggnadsverksamhet deflateras med Statistikcentralens implicita prisindex och volymindexet för anläggningsverksamheten med jordbyggnadskostnadsindexet. Utöver det ursprungliga indexet beräknas också säsongrensade serier och trendserier.

Byggföretag är alla företag som hör till näringsgrenen för byggverksamhet (Näringsgrensindelningen 2002).

Uppgiftsinnehåll

Volymindexet för byggverksamhet beskriver den relativa förändringen av försäljningsvolymen för byggföretagens inhemska byggverksamhet jämfört med en viss basperiod. Enligt internationella rekommendationer byts basperioden ut vart femte år. Det senaste basåret är 2000. Utöver volymindexet för byggverksamhet räknas också volymindex för husbyggnadsverksamhet samt volymindex för anläggningsverksamhet. Förutom de ursprungliga indexserierna beräknas också säsongrensade serier och trendserier. Indexserierna börjar från år 1995. Uppgifterna i indexserierna är offentliga, medan uppgifterna i primärregistret inte är offentliga, eftersom de innehåller företagsspecifika uppgifter.

Klassificeringar

Volymindexen för byggverksamhet räknas för näringsgrenar enligt näringsgrensindelningen (Näringsgrensindelningen 2002, Statistikcentralen, handböcker 4, Helsingfors 2002). Hela byggverksamheten (= näringsgren 45), anläggningsverksamhet (= TOL 451, 45219, 4523, 45240) och uppförande av hus (= TOL 45211,45250, 453, 454 och 455). Regionklassificering är hela landet.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Volymindexet för byggverksamhet beräknas kvartalsvis. Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens företagsspecifika övervakningsmaterial som samlats in vid betalnings- och anmälningsförfarandet samt uppgifter ur Statistikcentralens enkät för storkunder. Observationsenhet är företaget eller näringsgrensenheten. Indexberäkningen bygger på s.k. förändringsestimering. Beräkningen grundar sig på företagsspecifika uppgifter om den inhemska omsättningen och omfattar de företag för vilka det finns uppgifter från granskningsperioden och motsvarande tidpunkt föregående år. Som deflator för volymindexet för husbyggnadsverksamhet används Statistikcentralens implicita prisindex och för volymindexet för anläggningsverksamheten används jordbyggnadskostnadsindexet. Hela volymindexet för byggverksamhet fås genom att vikta samman volymindexen för husbyggnadsverksamheten och anläggningsverksamheten. Som vikter används produktionsvärdeandelar för nationalräkenskapernas basår (2000).

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Volymindex för byggverksamhet publiceras omkring 50 dagar efter utgången av den sista månaden av varje kvartal. År 2005 har man som mål att producera indexet månatligen och göra publiceringen snabbare, efter omkring 45 dagar.

Tidsserie

Serierna för volymindexet för byggverksamhet börjar från år 1995.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rvi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 08.07.2014