Årsstatistik över företag i företagsregistret

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/syr/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Årsstatistiken över företag i företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och koncerner i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är indelade efter arbetsställe, region, ägartyp, juridisk form och storleksklass.

Uppgiftsinnehåll

Primära variabler för statistiken är antalet företag och arbetsställen, anställda och omsättning.

Uppgifterna i statistiken omfattar företag inom alla näringsgrenar och deras arbetsställen.

Statistiken omfattar de företag och arbetsställen vars verksamhet under referensperioden pågått mer än ett halvt år och som har sysselsatt mer än en halv person eller vars omsättning (för lantbruksföretagen inkomster från jordbruk) har överskridit den årliga gränsen för statistiken (t.ex. 9 636 euro år 2007).

Uppgifterna i statistiken är inte jämförbara med statistiken över nya och nedlagda företag, där antalet företag baserar sig på ett tvärsnittsmaterial över de företag som verkar som arbetsgivare och/eller som momsskyldiga.

Klassificeringar

  • Näringsgrensindelningen 2008
  • Sektorindelningen 2000
  • Kommuner och kommunbaserade indelningar. I den regionala indelningen används indelningen för statistikåret.
  • Storleksklass för antal anställda och omsättning
  • Juridisk form
  • Ägartyp

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna fås i huvudsak ur skatteförvaltningens register och direkt av företagen genom enkäter. Uppgifter om koncerner fås ur koncernboksluten som företagen sänt till Patent- och registerstyrelsen eller Suomen Asiakastieto Oy. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken utkommer årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken färdigställs och offentliggörs i slutet av november året efter statistikåret.

Tidsserie

Tidsserier över företagen är tillgängliga fr.o.m. statistikåret 1984.

Åren 1984–1988 täcker statistiken registrerade arbetsgivare och omsättningsskatteskyldiga företag. Fr.o.m. år 1989 täcker statistiken också de enheter som är skyldiga att betala näringsskatt. År 1994 gick man över från oms-systemet till moms-systemet. Fr.o.m. år 1996 ingår i statistiken enheter som hör till förskottsuppbördsregistret, fr.o.m. år 1999 bostadssamfund, fr.o.m. år 2006 enheter som är momsskyldiga till följd av överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet och fr.o.m. år 2007 lantbruks-företagen.

Uppgifterna för åren 1984–1986 har klassificerats enligt näringsgrensindelningen TOL 1979, uppgifterna för åren 1986–1993 enligt näringsgrensindelningen TOL 1988, uppgifterna för åren 1993–2001 enligt näringsgren-sindelningen TOL 1995, uppgifterna för åren 2001- 2007 enligt näringsgrensindelningen TOL 2002 och fr.o.m. året 2007 enligt näringsgrensindelningen TOL 2008.

Nyckelord

allmännyttiga samfund, arbetsställen, företag, företagsregister, koncern, näringsgrenar, omsättning, personal, utländskt ägarskap

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/syr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2014