Valtion tulot ja menot alueittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vtmma/
Aihealue: Julkinen talous
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2013.

Kuvaus

Tilastossa esitetään valtion tulot ja menot alueittain. Tilastokeskus on jakanut valtion tilinpäätöksen alueittain vuodesta 1978 lähtien parillisilta vuosilta. Joka toisen vuoden on katsottu riittävän, koska selvityksellä ei ole varsinaista suhdannepoliittista luonnetta. Aluejakona on ollut vuoteen 1992 saakka lääni ja vuodesta 1994 lähtien maakunta.

Tietosisältö

Aluejaon periaate on ollut suurin piirtein seuraava: Kulutusmenot kirjataan sille alueelle, jossa ao. työyksikkö tai palveluksen suorittava toimipaikka sijaitsee. Tulonsiirto- ja avustustyyppiset menot kirjataan menon lopulliseen kohdealueeseen.

Investointityyppiset menot on kysytty erikseen koska niiden laskutapa on liikekirjanpitoon siirtymien seurauksena myös erilainen kuin käyttömenojen ja ne lasketaan taseen muutosten kautta.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Menopuolella menolajiluokitus ja tulopuolella verolajiluokitus. Aluejakona on ollut vuoteen 1992 saakka lääni ja vuodesta 1994 lähtien maakunta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Menotiedot on pääosin alueellistettu valtion tilivirastoille tehdyn kyselyn pohjalta, tulopuolen aluetiedot perustuvat Tilastokeskuksessa tehtyihin erillisselvityksiin. Joissakin tapauksissa on aluejako tehty Tilastokeskuksessa.

Valtion verotulot lasketaan Tilastokeskuksessa samoin parillisina vuosina kunkin veron osalta erikseen. Laskelmat perustuvat kunkin veron todellisen maksajan alueelliseen sijaintiin. Tuloverot kohdennetaan tulonsaajan sijainnin mukaan, liikevaihtoon perustuvat verot veron lopullisen maksajan sijainnin ja muut verot niiden maksajan sijainnin mukaan. Joillekin yksittäisillä veroille kuten arvolisäverolle on jouduttu kehittämään teoreettinen malli veron monimutkaisuuden takia. Arvonlisäveron malli perustuu panos-tuotoslaskelmiin.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tehdään parillisilta vuosilta.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistumisaika on menopuolella noin vuosi ja tulopuolella noin puolitoista vuotta tilastovuoden jälkeen.

Verotulojen aluejako on saatavilla noin puolentoista vuoden kuluttua ao. kalenterivuoden päättymisestä.

Aikasarja

Tietoja koottu vuodesta 1978 alkaen.

Asiasanat

julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, menot, tulot, valtion menot, valtion tulot, valtiontalous, verotulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vtmma/yht.html


Päivitetty 20.01.2014

Jaa