Katsaus valtion tilastotoimeen 2014

Tilastoalan toimijat

Valtion tilastotoimi on tilastoalan viranomaisten verkosto, joka tuottaa Suomen virallisia tilastoja (SVT) sekä Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) tilastoja. Vuonna 2014 verkostoon kuului 17 toimijaa: neljä tilastoviranomaista, yhdeksän muita tilastoja laativaa viranomaista ja neljä muuta tilastontuottajaa (valtion budjettitalouden ulkopuoliset toimijat).

Tilastokeskus toimii kansallisena tilastoalan keskusvirastona, joka koordinoi ja kehittää Suomen tilastotointa sekä vastaa Euroopan tilastojen (ESS) kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun liittyvästä koordinoinnista Suomessa.

Suomen virallisen tilaston ja ESS-tilaston tuottajat vuonna 2014

Kansallinen
järjestelmä
Suomen virallisen
tilaston tuottaja
ESS-viranomainen
tilastoviranomainen: Tilastokeskus Tilastokeskus
Tulli Tulli
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus TIKE
muu tilastoja laativa viranomainen: Ilmatieteen laitos  
Liikennevirasto Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenteen turvallisuusvirasto
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
Maanmittauslaitos  
Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus
Työ- ja elinkeinoministeriö  
muu tilastontuottaja: Eläketurvakeskus  
Kansaneläkelaitos  
Työterveyslaitos Työterveyslaitos
  Maahanmuuttovirasto, MIGRI

Valtion tilastotoimen yhtenäisyyden varmistaminen

Valtion tilastotoimen kehittämistä ohjaavat kehittämislinjaukset, jotka on annettu vuosille 2013–2016. Tilastotoimen yhtenäisyyttä ja kustannustehokkuutta edistetään myös laajalla yhteistyöllä, tiedottamisella, koordinaatiolla ja yhteisellä valmistelulla ja kannanotoilla.

Valtion tilastotoimen yhtenäisyyttä vahvistavat elementit 2014

Tilastokeskus on kehittänyt valtion tilastotoimen yhtenäisyyttä Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan, tilastoalan EU-asioiden yhteistyöryhmän, tilastojen kehittämis- ja yhteistyöryhmien, yhteistyöverkostojen sekä ministeriöiden ja virastojen pääjohtajatapaamisten kautta.

Vuoden aikana on kokousten lisäksi erityisesti panostettu harmonisoitujen puitesopimusten laatimiseen ensi vaiheessa SVT-/ESS-viranomaisten sekä rekisteri- ja aineistoviranomaisten kanssa. Sopimusten tarkoituksena on määrittää työnjakoa tilastoinnissa sekä kansainvälisessä tilastoyhteistyössä, sopia tiedonvaihdoista sekä varmistaa rekisteriaineistojen saatavuus.

Tilastotuotannon laatukysymyksiä on käsitelty Eurostatin käytännesääntöihin (CoP) liittyvän itsearvioinnin yhteydessä.

Valtion tilastotoimen kehittämislinjausten eteneminen

Tilastotoimen keskittämistä jatkettiin: maksutasetilaston tehtävät siirtyivät 1.1.2014 Suomen Pankista Tilastokeskukseen, ja lisäksi valmisteltiin maa-, metsä- ja kalataloustilastojen keskittämistä Luonnonvarakeskukseen 1.1.2015 alkaen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Tiken ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen yhdistymisen myötä.

Valtion tilastotoimen kehittämislinjausten mukaisesti Tilastokeskuksessa arvioitiin tilastojen relevanssia ja käyttäjien tarpeita. Myös Luonnonvarakeskukseen siirtyvien tilastojen osalta tehtiin relevanssiselvitystä.

Avoimen datan jakelua edistettiin mm. avaamalla Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta ja väestölaskentapaneelista opetuskäyttöön tarkoitettuja aineistoja. Lisäksi tuloverotusta ja sosiaaliturvaetuuksia simuloivan SISU-mikrosimulointimallin mallikoodi tuotiin avoimeen käyttöön, ja Tilastokeskuksen julkistamiskalenteri julkaistiin JSON-muodossa, jolla kalenterin tiedot voi siirtää omaan verkkosovellukseen.

Laajemmin valtion avointa dataa jaettiin Avoindata.fi-portaalin kautta, joka julkistettiin 15.9.2014 osana avoimen tiedon ohjelmaa. Portaalissa on Tilastokeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) joitain aineistoja saatavilla. Lisäksi Syke jakaa paikkatietoaineistoansa OIVA-palvelun kautta ja Tulli ulkomaankaupan tietoja ULJAS-tietokannan kautta. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kautta on myös saatavilla valtion tilastotoimen paikkatietoja.

Tutkijoille tarjottavaa kansallista rekisteri- ja mikroaineistojen tutkijapalvelua (Finnish Microdata Access Services FMAS) kehitettiin yhdessä Kansallisarkiston kanssa. Palvelu on osa Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa.

Tiedonkeruiden yhtenäistämistä, sähköisten tiedonkeruiden kehittämistä on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, Tilastokeskuksessa sekä Luonnonvarakeskukseen siirtyvien tiedonkeruiden osalta.

Metatietojen kehittämistä on tehty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen SotkaNet-indikaattoripankin metatietoja osalta, Luonnonvarakeskukseen siirtyvien tilastojen osalta sekä Tilastokeskuksessa erityisesti hallinnollisten aineistojen kuvaamisen osalta.

SVT-neuvottelukunta ja laatu

Vuoden 2014 aikana Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan työ keskittyi pitkälti Euroopan tilastojen käytännesääntöjen (Code of Practice, CoP) periaatteisiin pohjautuvaan vertaisarviointiin valmistautumiseen ja toteuttamiseen elokuussa 2014.

SVT-neuvottelukunta hyväksyi vuoden aikana kolme uutta tilastoa viralliseen tilastoon. Vuoden aikana lakkautettiin 13 tilastoa. Vuoden 2014 lopussa Suomen viralliseen tilastoon kuului 250 tilastoa: http://tilastokeskus.fi/til/index.html .

Pääjohtajatapaamiset

Ministeriöiden kanssa pidettiin kaksi pääjohtaja-kansliapäällikkötason kokousta työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä oikeus- ja sisäasiainministeriöiden kanssa. TEMin kokouksessa käsiteltiin globaalin tuotannon tilastointia sekä esiteltiin ympäristötilinpitoa ja ympäristöliiketoimintatilastoa, Cleantech-ohjelmaa sekä kansainvälisiä ilmasto- ja energiatavoitteita raportoinnin kannalta. Oikeus- ja sisäministeriöiden kanssa käsiteltiin lakkautettavaksi suunniteltuja oikeustilastoja sekä kansainvälistä tilastoyhteistyötä rikos- ja oikeustilastojen alueella, oikeus- ja rikosasiain tilastoinnin yhteistyöryhmän väliraportti ja jatkotyötä sekä luotiin katsaus oikeus- ja poliisihallinnon järjestelmäuudistusten tilanteeseen.

Lisäksi järjestettiin useita muita pääjohtajatason kokouksia. Verohallinnon kanssa käsiteltiin mm. tilapäisen ulkomaisen työvoiman tilastoinnin kehittämistä sekä sopimusasioita. Maanmittauslaitoksen kanssa käsiteltiin paikkatietoyhteistyötä sekä uusia kansainvälisiä paikkatietotyöryhmiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa keskusteltiin tutkimusaineistoihin liittyvästä yhteistyöstä, laitoksen CoP-itsearviointilomakkeen tuloksista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja kuntatilastoinnista.

Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa keskusteltiin budjettikehysdirektiivistä ja finanssipoliittisesta laista (fipo-laki), EU:n yhteisestä julkisyhteisöjen kirjanpitostandardin (EPSAS) työn etenemisestä, kansantalouden ja julkisen talouden riskianalyysistä sekä yhteistyösopimuksen valmistelemisesta. Suomen Pankissa saatiin katsaus pankkiunionista sekä keskusteltiin maksutasetilaston keskittämisestä Tilastokeskukseen ja yhteistyösopimuksesta.

Tilastotoimen kustannukset ja henkilötyövuosimäärät

Tilastotoimen kustannusrakenteessa ei ole ollut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Kokonaiskustannukset ovat 77 miljoonan euron suuruusluokkaa. Virastoittain on tapahtunut jonkun verran muutoksia. Henkilötyövuosimäärät ovat laskeneet selvästi viime vuosina. Valtion tilastotoimen kustannukset on laskettu siten, että mukaan ei huomioida budjettitalouden ulkopuolisten toimijoiden (Kela, Eläketurvakeskus, Maahanmuuttovirasto ja Työterveyslaitos) kustannuksia.

Valtion budjettitalouden tilastotoimen kustannukset virastoittain 2012–2014, 1 000 euroa

  2012 2013 2014 Muutos, %
Ilmatieteen laitos 372 168 159 -5
Liikennevirasto 284 381 453 19
Liikenteen turvallisuusvirasto 433 530 609 15
Maanmittauslaitos 381 378 378 0
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
822 865 905 5
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
2 543 2 755 2 325 -16
Metsäntutkimuslaitos 1 355 1 205 1 282 6
Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
270 216 258 19
THL 4 399 4 885 4 619 -5
Suomen ympäristökeskus 2 280 1 680 1 540 -8
Tilastokeskus 61 215 61 082 62 065 2
Tullihallitus 2 144 1 858 1 732 -7
Työ- ja elinkeinoministeriö 679 736 732 -1
Yhteensä 77 177 76 739 77 057 0

Valtion budjettitalouden tilastotoimen henkilötyövuosimäärä 2012–2014

  2012 2013 2014 Muutos, %
Ilmatieteen laitos 4 3 3 0
Liikennevirasto 4 4 4 0
Liikenteen turvallisuusvirasto 3 4 4 0
Maanmittauslaitos 2 2 2 0
Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus
6 6 7 17
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
34 29 27 -5
Metsäntutkimuslaitos 12 12 11 -5
Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos
6 4 4 0
THL 59 56 59 5
Suomen ympäristökeskus 9 7 6 -14
Tilastokeskus 864 842 832 -1
Tullihallitus 25 25 24 -4
Työ- ja elinkeinoministeriö 3 3 3 0
Yhteensä 1031 996 986 -1

Valtion tilastotoimen henkilötyövuosiosuudet virastoittain 2014

Aihealueittain tarkasteltuna muutoksia on ollut enemmän. Tilastokeskuksen osalta merkittävimmät selittävät tekijät ovat a) kansantalouden tilinpidon menetelmäuudistus (ESA-2010) ja maksutasetilaston siirto Tilastokeskukseen, b) uuden yritystilastojärjestelmän (YTY) käyttöönotto ja muutokset yritystilastoinnissa sekä c) uuden energiatilastojärjestelmän rakentaminen.

Eniten varoja on käytetty kansantalouden tilinpitoon ja maksutasetilastointiin (7,5 miljoonaa euroa), työmarkkinoiden (6,9 miljoonaa euroa) sekä maa- metsä- ja kalatalouden tilastointiin (5,1 miljoonaa euroa). Vuosien 2013–2014 muutoksien arviointia haittaa Tilastokeskuksen siirtyminen Kieku-järjestelmään kesken kauden, jolloin eri vuosien aihealueittainen vertailukelpoisuus on merkittävästi heikentynyt.

Valtion budjettitalouden tilastotoimen kustannukset 2014 aihealueittain, 1 000 euroa

  TK Muut Yht. Osuus, %
Asuminen 1 131 0 1 131 1
Elinolot 1 146 0 1 146 1
Energia 1 892 0 1 892 2
Hinnat ja kustannukset 4 655 0 4 655 6
Julkinen talous 3 371 0 3 371 4
Kansantalous 7 522 0 7 522 10
Kauppa 1 967 1 732 3 699 5
Koulutus 3 603 0 3 603 5
Kulttuuri ja viestintä 906 0 906 1
Liikenne ja matkailu 3 263 1 062 4 325 6
Maa-, metsä- ja kalatalous 340 4 770 5 110 7
Oikeus 1 142 0 1 142 1
Palkat ja työvoimakustannukset 3 163 0 3 163 4
Palvelut 247 0 247 0
Rahoitus ja vakuutus 846 0 846 1
Rakentaminen 694 0 694 1
Sosiaaliturva 0 1 848 1 848 2
Teollisuus 1 668 0 1 668 2
Terveys 993 2 771 3 764 5
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 775 0 775 1
Tulot ja kulutus 4 114 0 4 114 5
Työmarkkinat 6 246 732 6 978 9
Vaalit 353 0 353 0
Väestö 4 665 0 4 665 6
Ympäristö ja luonnonvarat 2 475 2 077 4 552 6
Yritykset 4 888 0 4 888 6
Yhteensä 62 065 14 992 77 057 100,0

Tilastotoimen tilastotuotanto

Valtion tilastotoimen tilastotuotantoa, julkistuksia ja julkistusnopeutta on seurattu pitkään, mutta tähän katsaukseen on koottu vain kolmen vuoden aikasarja. Aikasarjaa on korjattu ottamalla mukaan kattavasti virastojen uudenmuotoinen julkaisutoiminta, mm. verkkojulkaisut.

Säännöllisesti tuotettavia julkistuksia ovat kuukausi-, neljännesvuosi ja vuositilastot. Muut ryhmässä on muita tuotteita kuten esimerkiksi Tavaroiden ulkomaankaupan maa- ja toimialakatsaukset, Maatilastollinen vuosikirja, Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat, energian taskutilasto ja Kuntakatsaus.

Julkaisunimikkeiden (säännölliset ja muut) lukumäärät 2012–2014

  Säännölliset Muut Yht.
Tilastokeskus      
2012 172 40 212
2013 172 34 206
2014 176 27 203
Muu tilastotoimi      
2012 129 17 146
2013 124 18 142
2014 130 25 155
Yhteensä      
2012 301 57 358
2013 296 52 348
2014 306 52 358

Suurimmat julkistusmäärät ovat tilastolain määrittämillä tilastoviranomaisilla: Tilastokeskuksella, Tullilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä Tikellä (maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus). Myös Metsäntutkimuslaitoksella on laaja tilastotuotanto.

Julkaisunimikkeiden lukumäärät 2014, virastoittain

Julkaisunimikkeiden lukumäärät 2014, virastoittain

  Säännölliset Muut Yht.
Ilmatieteen laitos 1   1
Liikennevirasto 7   7
Liikenteen turvallisuusvirasto 5   5
Maanmittauslaitos 2   2
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 3   3
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 26 7 33
Metsäntutkimuslaitos 19 1 20
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 6   6
THL 42 16 58
Suomen ympäristökeskus 1   1
Tilastokeskus 176 27 203
Tullihallitus 15 1 16
Työ- ja elinkeinoministeriö 3   3
Yhteensä 306 52 358

Kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosijulkaisujen julkistusnopeuksissa ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tilastotoimen vuosijulkaisujen määrävuosin tehtävät julkistukset vaikuttavat välillä hidastavasti tuotantonopeuteen. Tilastokeskuksen vuositilastojen tuotantonopeus on keskimäärin 42 viikkoa vuoden päättymisestä laskettuna. Neljännesvuositilastoissa tuotantonopeus on 9,5 viikkoa ja kuukausijulkaisuissa 4,5 viikkoa.

Muiden tilastovirastojen tilastotuotanto on jonkin verran nopeampaa. Vuosijulkaisut julkistetaan noin 32 viikon ja neljännesvuosijulkaisut 5,5 viikon kuluessa. Kuukausijulkistuksien tuotanto on jonkin verran Tilastokeskusta hitaampaa, ja niiden valmistumisaika oli viime vuonna 5,5 viikkoa.

Tilastojulkaisujen valmistumisnopeus 2012–2014, viikkoa

  Kuukausi-
julkaisut
Neljännes-
vuosijulkaisut
Vuosi-
julkaisut
Tilastokeskus      
2012 4,8 9,1 40,4
2013 4,6 9,5 42,8
2014 4,5 9,5 42,1
Muu tilastotoimi      
2012 5,5 5,4 32,3
2013 5,1 5,5 31,5
2014 5,5 5,5 32,5

Jaa