Katsaus tilastotoimeen 2013

Tilastokeskus on kehittänyt valtion tilastotointa Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunnan, yhteistyöryhmien ja -verkostojen sekä pääjohtajatapaamisten avulla.

Kansallisen tilastotoimen ja Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) koordinoinnin tehostamiseksi SVT-neuvottelukunnan kokoonpano laajennettiin kattamaan kaikki SVT-tuottajat ja ESS-viranomaiset. Neuvottelukunnan toiminta painottui Euroopan tilastojen käytännesääntöjen mukaiseen laadun ja menettelytapojen kehittämiseen ja valmistautumiseen vuonna 2014 toteutettavaan EU:n vertaisarviointiin. Tammikuussa 2013 annettiin virallisen tilaston tuottajaorganisaatioiden allekirjoittama laatulupaus.

Vuoden lopussa Suomen viralliseen tilastoon kuului 261 tilastoa. Tilastojen ajantasainen luettelo on julkaistu SVT-portaalissa.

SVT-neuvottelukunnan toiminta 2013

Tilastolain sekä maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2. ja 3. §:n muutokset astuivat voimaan 1.9.2013. Pitkään valmistelussa olleen EU:n tilastoasetuksen muutosehdotuksen käsittely pysähtyi erimielisyyksiin.

Valtion tilastotoimen kehittämislinjausten mukaisesti tilastotointa keskitettiin vuonna 2013. Maksutasetilasto siirrettiin Suomen Pankista Tilastokeskukseen. Maa- ja metsätalousministeriön tilastontuottajaorganisaatioiden keskittämistä Luonnonvarakeskukseen valmisteltiin ja ulkomaankauppatilastoinnin uudelleenorganisoinnin mahdollisuuksia selvitettiin.

Tilastontuottajat jatkoivat eri tilastoalueille asetetuissa työryhmissä tiivistä yhteistyötä tilastojen kehittämiseksi.

Julkaisunimikkeiden määrä väheni edelleen

Vuonna 2013 tilastotoimessa julkaistiin kymmenen julkaisua vähemmän kuin edellisvuonna. Julkaisujen määrä väheni niin Tilastokeskuksessa kuin muussakin tilastotoimessa. Julkaisunimekkeiden määrän supistuminen johtuu paitsi joidenkin tilastojen yhdistämisestä myös muutaman tilaston lakkauttamisesta.

Säännöllisesti ilmestyvien vuositilastojulkaisujen valmistumisajat pitenivät Tilastokeskuksessa kahdella viikolla ja muussa tilastotoimessa puolestaan lyhenivät viikolla. Sekä Tilastokeskuksen että muun tilastotoimen tuottamien neljännesvuositilastojen tuotantoaika piteni hieman. Tilastotoimen kuukausitilastojen valmistumisajat lyhenivät hieman, vajaan puoli viikkoa.

Tilastotoimen kustannukset alenivat hieman

Vuonna 2013 valtion tilastotoimen kustannukset olivat 76,7 miljoonaa euroa, mikä oli 0,5 miljoona euroa edellisvuotta vähemmän. Kustannukset alenivat 0,6 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen kustannukset pysyivät lähes ennallaan. Muun tilastotoimen kustannukset alenivat vajaat kaksi prosenttia vuodesta 2012.

Tilastoryhmittäin eniten varoja käytettiin yrityksiä kuvaaviin tilastoihin, 10,8 miljoonaa euroa. Työmarkkinoiden tilastointiin käytettiin 6 miljoonaa euroa ja lähes yhtä paljon kansantaloutta koskevaan tilastointiin. Neljänneksi eniten, runsaat 5 miljoonaa euroa, käytettiin maa-, metsä- ja kalatalouden tilastointiin.

 

Valtion tilastotoimen kustannukset viranomaisittain 2012–2013, 1 000 euroa

  2012 2013
Ilmatieteen laitos 372 168
Liikennevirasto 284 381
Liikenteen turvallisuusvirasto 433 530
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 822 865
Maa- ja metsätalousministeriön
tietopalvelukeskus
2 543 2 755
Maanmittauslaitos 381 378
Metsäntutkimuslaitos 1 355 1 205
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 270 216
Suomen ympäristökeskus 2 280 1 680
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4 399 4 885
Tilastokeskus 61 215 61 082
Tullihallitus 2 144 1 858
Työ- ja elinkeinoministeriö 679 736
Yhteensä 77 177 76 739

 

Valtion tilastotoimen kustannukset tilastoryhmittäin 2013, 1 000 euroa

  TK Muut Yht.
Asuminen 982   982
Elinolot 542   542
Energia 1 337   1 337
Hinnat ja kustannukset 4 741   4 741
Julkinen talous 3 901   3 901
Kansantalous 6 011   6 011
Kauppa 1 533 1 858 3 391
Koulutus 3 161   3 161
Kulttuuri ja viestintä 862   862
Liikenne ja matkailu 2 559 911 3 470
Maa-, metsä- ja kalatalous 161 5 041 5 202
Oikeus 1 107   1 107
Palkat ja työvoimakustannukset 2 655   2 655
Palvelut 122   122
Rahoitus ja vakuutus 886   886
Rakentaminen 821   821
Sosiaaliturva 0 1 954 1 954
Teollisuus 2 139   2 139
Terveys 813 2 931 3 744
Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 1 512   1 512
Tulot ja kulutus 3 818   3 818
Työmarkkinat 5 341 736 6 077
Vaalit 255   255
Väestö 2 937   2 937
Ympäristö ja luonnonvarat 2 069 2 226 4 295
Yritykset 10 819   10 819
Yhteensä 61 082 15 657 76 739

 


Päivitetty 12.5.2014

Jaa