Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 13.12.2007

Totalförbrukningen av energi minskade med 3 procent under årets tre första kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av primärenergi 1,07 miljoner terajoule under januari-september år 2007, vilket var 3 procent mindre än under motsvarande period år 2006. Totalförbrukningen av elektricitet var ungefär på samma nivå som i fjol. Totalförbrukningen av primärenergi gick ned på grund av minskad kondensproduktion inom elproduktionen och ett något varmare väder än i fjol. Däremot ökade produktionsvolymen inom fabriksindustrin med en procent jämfört med år 2006, vilket sannolikt medförde en något ökad energiförbrukning.

Nettoimporten av el ökade med 21 procent och produktionen av vattenkraft med 19 procent under årets tre första kvartal. Torvförbrukningen gick upp med 12 procent. Användningen av fossila bränslen gick ned från året innan. Klart mest minskade förbrukningen av kol, med 20 procent (hit räknas stenkol, koks, masugns- och koksgas). Användningen av träbaserade bränslen minskade också med 4 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -förbrukningen minskade med 6 procent under januari-september jämfört med föregående år. De uppgick till omkring 44 miljoner ton.

I och med att vattensituationen i de nordiska länderna var klart bättre än året innan möjliggjorde det en större produktion av vattenkraft, ökad nettoimport av el och minskad kondensproduktion. Det låga priset på utsläppsrätter förbättrade torvens och stenkolets konkurrenskraft inom el- och värmeproduktionen jämfört med bränslen med lägre utsläpp. Om priserna på utsläppsrätterna varit högre, hade kolkonsumtionen sjunkit mer än vad som nu var fallet. Systemet med inmatningspriser på torv, som trädde i kraft i början av maj, förbättrade för sin del torvens konkurrenskraft gentemot stenkolen inom den separata elproduktionen.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Källa: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen. Uppgifterna publiceras också i handels- och industriministeriets Energiöversikt 4/2007.

Förfrågningar: Saku Slioor, tfn (09) 1734 2685 energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 13.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2007/03/ehkh_2007_03_2007-12-13_tie_001_sv.html