Begrepp och definitioner

Företag som bedriver innovationsverksamhet, vid definition

Ett företag som bedriver innovationsverksamhet är ett företag som under granskningsperioden, dvs. under de senaste tre åren, har lanserat en produktinnovation på marknaden eller tagit i bruk en processinnovation eller som har haft verksamhet som syftat på något av detta eller som har tagit i bruk en organisations- eller marknadsföringsinnovation.

Innovation

En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett företag. Det kan också vara en ny eller väsentligt förbättrad process, en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk eller en nya organisatorisk modell som företaget tagit i bruk i affärsverksamheten, arbetsorganisationen eller i externa relationer.

Innovationen (produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller den organisatoriska metoden) ska vara ny för företaget i fråga. Den som utvecklar innovationen kan vara företaget i fråga eller andra företag eller organisationer.

Innovationsföretag

Till innovationsföretag räknas företag som under loppet av de tre senaste åren har lanserat en produktinnovation eller tagit i bruk en ny produktionsmetod eller som bedrivit verksamhet i detta syfte.

Innovationsutgifter

Till innovationsutgifter räknas följande poster bland driftskostnader och investeringar.

Forskning och utveckling (FoU) avser systematisk verksamhet som syftar till ökat kunnande eller användning av existerande kunskap för utveckling av nya tillämpningar. Utveckling av prototyper är ofta en central del av FoU-verksamheten. Utveckling av adb-program räknas till FoU, om utvecklingen syftar till en väsentlig utveckling av adb-teknologin eller om programmen utgör en integrerande del av ett FoU-projekt. Till FoU räknas både arbete som utförs av företagets egen personal och FoU-projekt som beställts från utomstående.

Anskaffning av maskiner och anläggningar med anknytning till innovationer. Anskaffningar som behövs antingen för att frambringa innovationer, eller som på grund av sina teknologiska egenskaper utgör processinnovationer. Omfattar även adb-program med direkt anknytning till dessa.

Anskaffning av teknologiskt kunnande med anknytning till innovationer. Omfattar anskaffning av patent, uppfinningar, licenser, varumärken, ritningar, konsulttjänster (utom FoU), annan knowhow samt icke annorstädes klassificerade adb-program, som behövs för frambringandet av innovationer.

Industriell formgivning och ändringar i produktionsprocessen som behövs för att frambringa innovationer. Planer och ritningar som behövs för att fastställa förfaranden, tekniska lösningar och praktiska åtgärder för frambringandet av produktinnovationer och ibruktagandet av processinnovationer. Omfattar även av dessa föranledda ändringar i produktion, kvalitetskontroll, standarder och adb-program. Omfattar även ändringar av produkter och processer som behövs för att inleda produktionen samt testproduktion efter FoU-fasen.

Förberedelser i anslutning till ibruktagande, produktion och distribution av nya tjänster. Åtgärder i syfte att fastställa förfaranden, specifikationer och praktiska lösningar som behövs för frambringandet av innovationer.

Utbildning och inskolning i anslutning till innovationer. Utbildning och annan inskolning av personal i direkt anslutning till genomförande av innovationer. Omfattar både utbildning i egen regi och inköpta utbildningstjänster.

Lansering av innovationer på marknaden. Omfattar t.ex. preliminära marknadsundersökningar, testmarknadsföring och reklam som behövs för lanseringen. Avgränsning: omfattar inte uppbyggnaden av distributionsnätverk.

Innovationsverksamhet

Med innovationsverksamhet avses alla de åtgärder som producerar eller har som syfte att producera nya eller förbättrade produkter eller processer, dvs. innovationer.

Innovationsverksamhet, vid definition

Med innovationsverksamhet avses alla åtgärder som leder till eller har som syfte att leda till ibruktagande av innovationer.

Marknadsföringsinnovation

En marknadsföringsinnovation är en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk (en marknadsföringsidé eller -strategi), som avsevärt skiljer sig från företagets tidigare marknadsföringsmetod och som företaget inte har använt tidigare. En marknadsföringsinnovation förutsätter avsevärda ändringar i utformningen av produkten (designen) eller förpackningen, produktplaceringen, säljfrämjandet eller prissättningen.

Säsongartade, regelbundna eller annars rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoderna är inte marknadsföringsinnovationer.

Organisationsinnovation

En organisationsinnovation är ibruktagande av en ny organisatorisk modell i företagets affärsverksamhet (inklusive informationshantering), i arbetsorganisationen eller i de externa relationerna. Metoden får inte tidigare ha varit i bruk vid företaget. Ibruktagandet av den nya metoden ska bygga på ett strategiskt beslut inom företagsledningen.

Företagsfusioner eller företagsköp räknas inte som organisationsinnovationer, även om de genomförs första gången för företagets del.

Processinnovation

En processinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödfunktion som företaget tar i bruk.

Processen (produktions- eller distributionsmetoden eller stödfunktionen) ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets näringsgren eller marknaden. Innovationen kan utvecklas av företaget i fråga eller andra företag.

Ändringar som enbart rör organisationen är inte processinnovationer.

Produktinnovation

En produktinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad vara eller tjänst som företaget lanserar på marknaden. Den nya eller avsevärt förbättrade varan eller tjänsten skiljer sig till sina egenskaper från dem som producerats tidigare (t.ex. avsevärda förbättringar i den tekniska prestandan, komponenterna och materialen, programvaran, användarbekvämligheten eller andra funktionella egenskaper).

Varan eller tjänsten ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets marknad. Innovationen kan vara utvecklad av företaget i fråga eller av andra företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/kas_sv.html