Finlands officiella statistik

Konkurser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet konkurser minskade med 8,6 procent under januari - augusti 2020 jämfört med året innan
16.9.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari - augusti 2020 totalt 1 591 konkurser, dvs. 149 konkurser (8,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som söktes i konkurs var totalt 8 598, vilket är 396 personer (4,8 procent) fler än året innan.

Nästa offentliggörande:
7.10.2020

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund eller fysiska personer i konkursstatistiken, som sökts i konkurs under kalenderåret. Kalenderårets första konkursansökan statistikförs som anhängiggjord konkurs. Övriga ansökningar beträffande samma företag, samfund eller fysisk person som inkommit under kalenderåret syns i statistiken bara som slutbehandlade ärenden. Samma företag kan under årets lopp sökas i konkurs av flera olika fordringsägare. Antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser i statistiken. När det gäller företag med ett arbetsställe baserar sig de regionala uppgifterna i konkursstatistiken på den kommun där arbetsstället finns. Också när det gäller företag som har flera arbetsställen med verksamhet i samma kommun används den kommun där företagets arbetsställen är belägna. Företag som verkar i flera kommuner klassificeras utgående från hemkommun. I övriga fall tillämpas uppgifterna om gäldenärens hemkommun som grund för den regionala uppgiften. Uppgifterna om företagets arbetsställe och hemkommun fås ur Statistikcentralens företagsregister.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, konkurs, näringsgrenar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade konkursansökningar publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade konkursansökningar publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/index_sv.html