Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 8.6.2007

Kuntien taloustilanne koheni ennakoitua ripeämmin viime vuonna

Odotukset kuntatalouden suotuisasta kehityksestä toteutuivat vuonna 2006. Tilinpäätökset osoittavat kuntien rahoitusaseman parantuneen huomattavasti talousarvioissa ennakoitua enemmän. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kipusi 1,7 miljardiin euroon, kun talousarvioissa sen ennustettiin jäävän vajaaseen 1,2 miljardiin. Suuren osan kasvusta selittää verotulojen nopea kasvu, mutta myös toimintakate heikkeni aikaisempia vuosia vähemmän. Kuntien lainakanta kasvoi edelleen, mutta aikaisempia vuosia hitaammin. Kuntayhtymien talous jatkoi tasaista vahvistumistaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista, joka sisältää kaikkien 431 kunnan ja 230 kuntayhtymän tiedot.

Kunnille kertyi verotuloja vuonna 2006 yhteensä 15,2 miljardia euroa, mikä on 912 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja 340 miljoonaa enemmän kuin talousarvioissa ennakoitiin. Prosentteina verotulojen kasvu oli 6,4. Samanaikaisesti valtionosuudet lisääntyivät 8,5 prosentilla eli hieman verotuloja enemmän.

Vuoden 2006 tilinpäätösten mukaan kuntien toimintakate heikkeni 3,9 prosenttia edellisestä vuodesta, mikä on hieman vähemmän kuin muutamana edellisenä vuotena. Viimeksi toimintakatteen heikkeneminen on ollut samalla tasolla vuonna 2003. Toimintakulujen kasvuvauhti oli edellisten vuosien luokkaa, mutta toimintatuotot lisääntyivät huomattavasti aiempaa enemmän, 7,8 prosenttia. Lisääntynyt verorahoitus ja aikaisempaa hieman alhaisempi toimintakatteen heikkeneminen auttoivat kasvattamaan kuntien yhteenlasketun vuosikatteen 605 miljoonaa edellistä vuotta paremmaksi. Asukasta kohti laskettu vuosikate nousi kunnissa edellisen vuoden 213 eurosta 327 euroon.

Negatiivisen vuosikatteen kuntia ja kuntayhtymiä oli tilinpäätösten mukaan aiempaa vähemmän. Vuonna 2005 vuosikate jäi miinukselle vielä 134 kunnassa ja 30 kuntayhtymässä, mutta vuonna 2006 vastaavia kuntia oli enää 79 ja kuntayhtymiä 25. Negatiivisten katteiden summa väheni kunnissa -80,0 miljoonasta eurosta -33,1 miljoonaan euroon. Kuntayhtymillä negatiivisten katteiden summa puolestaan nousi edellisen vuoden -5,0 miljoonasta eurosta -7,6 miljoonaan euroon.

Vuosikate ylitti kunnissa ja kuntayhtymissä selvästi investointihyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset. Sekä kuntien että kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kattoi vuonna 2006 poistoista 118 prosenttia. Vuonna 2005 vastaava osuus oli kunnilla huomattavasti pienempi, 77 prosenttia, ja kuntayhtymillä samaa luokkaa, 117 prosenttia. Investointien omahankintamenoista vuosikate riitti kunnissa ja kuntayhtymissä kattamaan kuitenkin vain vajaat kaksi kolmannesta.

Kuntien lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta noin 600 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista velkaa kunnat ottivat hieman aiempaa vähemmän ja samalla lyhensivät vanhoja pitkäaikaisia velkojaan aiempaa enemmän. Kuntien lainakanta vuoden lopussa asukasta kohti laskettuna oli 1 464 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1 351 euroa.

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2005 ja 2006, miljoonaa euroa

  Kunnat Kuntayhtymät
2005 2006 Muutos
%
2005 2006 Muutos
%
+ Toimintatuotot 6 286 6 778 7,8 8 071 8 395 4,0
- Toimintakulut 24 681 25 895 4,9 7 684 7 989 4,0
= Toimintakate -18 395 -19 117 3,9 387 406 4,9
+ Kunnan tulovero 12 365 13 130 6,2      
+ Kiinteistövero 725 785 8,3      
+ Osuus yhteisöveron  tuotosta 1 161 1 248 7,4      
+ Muut verotulot 4 4 8,5      
+ Valtionosuudet 5 068 5 498 8,5      
+ Rahoitustuotot 408 452 10,6 17 26 54,4
- Rahoituskulut 215 272 26,6 49 55 12,3
= Vuosikate 1 122 1 727 54,0 355 377 6,2
Poistot ja arvonalentumiset 1 454 1 463 0,6 302 318 5,2
Investointimenot 2 723 2 953 8,5 523 639 22,1
Rahoitusosuudet investointeihin 194 178 -8,4 26 44 72,1
Investointihyödykkeiden myyntituotot 890 1 545 73,6 31 28 -9,0
Antolainasaamisten lisäykset 425 516 21,4 29 30 2,5
Antolainasaamisten vähennykset 138 133 -3,7 30 31 3,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 420 1 325 -6,7 180 148 -17,8
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 750 884 17,9 64 66 2,7
Rahavarat 31.12. 2 539 3 525 38,9 648 597 -7,9
Lainakanta 31.12. 7 103 7 728 8,8 629 711 13,0

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2006. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 8.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2006/ktt_2006_2007-06-08_tie_001.html