Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 20.9.2007

Kuntien sosiaali- ja terveysmenot jatkoivat reipasta kasvuaan vuonna 2006

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset vuonna 2006 olivat 6,0 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Toisessa suuressa toimintalohkossa, opetus- ja kulttuuritoimessa, kasvu jäi 3,2 prosenttiin. Kuntien käyttökustannukset yhteensä olivat 28,6 miljardia euroa. Tämä on 1,3 miljardia euroa (4,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kuntien käyttökustannuksista oli 53,2 % ja opetus- ja kulttuuritoimen 22,4 %. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedoista.

Vuonna 2006 kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista oli palveluiden ostoja yhteensä 7,5 miljardia euroa. Palveluiden ostot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,7 %. Suurin osa palveluiden ostoista, noin kaksi kolmannesta, oli asiakaspalveluiden ostoja kuntayhtymiltä. Yksityisiltä palveluntuottajilta kunnat ostivat sosiaali- ja terveyspalveluja 1,3 miljardilla eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti laskettuna nousivat 2 533 euroon, mikä on 125 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset asukasta kohti laskettuna olivat 1 135 euroa. Tämä on 33 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Koko käyttötalouden tasolla nettokustannukset asukasta kohti kohosivat 148 euroa edellisestä vuodesta.

Ennakkotilaston tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston osin vielä tarkastamattomaan aineistoon. Lopulliset, kuntakohtaiset tiedot julkaistaan marraskuussa.

Ennakkotietoja kuntien käyttötaloudesta tehtävittäin vuonna 2006

Ns. kunnan liikelaitos -mallia noudattavien liikelaitosten kustannukset ja tuotot eivät sisälly taulukkoon.

  Käyttökustan-
nukset
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Palkat ja
palkkiot
1 000 €
Käyttö-
tuotot
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Maksut

1 000 €
Netto-
kustannukset

€/asukas
           
Yleishallinto 1 220 141 321 432 363 206 3 455 162
           
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 15 230 376 3 815 846 1 864 462 892 012 2 533
Siitä:          
Lasten päivähoito 2 167 243 971 004 284 519 247 421 357
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 423 454 62 736 24 139 10 836 76
Muut lasten ja perheiden palvelut 408 207 120 707 83 937 5 759 61
Vanhusten laitospalvelut 841 398 389 201 171 934 140 729 127
Vammaisten laitospalvelut 176 532 10 244 3 957 1 474 33
Kotipalvelut 620 035 352 249 146 167 89 283 90
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 419 236 306 925 220 687 142 149 227
Perusterveydenhuolto 3 110 737 1 076 640 408 190 217 364 512
Erikoissairaanhoito 4 280 921 119 329 76 960 15 754 797
           
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 412 013 2 900 751 425 224 109 113 1 135
Siitä:          
Perusopetus 3 628 619 1 776 386 83 766 8 986 672
Lukiokoulutus 569 098 309 727 17 846 2 983 104
Ammatillinen koulutus 315 063 126 932 41 237 5 506 52
Ammattikorkeakoulutoiminta 243 097 105 388 27 349 3 895 41
Kirjastotoimi 278 793 115 544 20 954 2 982 49
Liikunta ja ulkoilu 483 020 110 396 88 864 33 835 75
           
Muut palvelut yhteensä 5 785 309 1 390 732 4 739 704 173 018 198
Siitä:          
Yhdyskuntasuunnittelu 330 047 153 502 101 823 27 632 43
Liikenneväylät 814 685 76 914 242 446 29 112 108
Palo- ja pelastustoimi 429 574 86 859 103 868 4 198 62
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 665 110 313 842 1 819 291 4 938 -29
           
Käyttötalous yhteensä 28 647 839 8 428 761 7 392 596 1 177 598 4 028

Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erikka Saastamoinen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 20.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2006/ktt_2006_2007-09-20_tie_002.html